EVU-Kurs


Språkhistorie og talemål

Foto Åshild Berg-Tesdal/NTNU

Dette emnet tar for seg hovedlinjene i utviklingen av norsk språk fra de eldste tider og fram til i dag. Du får også innsikt i historisk, geografisk og sosialt betinget talemålsvariasjon i Norge.

Søknadsfrist: 15.12.2019

Målgruppe:

Lærere i ungdomsskole og videregående skole, samt andre interesserte.

Kursbeskrivelse:

NORD1106 omfatter hovedkomponentene språkhistorie og talemål.

Språkhistorie:
Formålet med denne komponenten er å gi studentene innsikt i og en dypere forståelse av hovedlinjene i norsk språkhistorie. Det gjelder både den indre strukturelle utviklingen av norsk språk fra urnordisk tid og fram til i dag, og den ytre sosiale og politiske historien om norsk språk. I tillegg til å trekke opp de store historiske linjene vil det i denne komponenten bli lagt hovedvekt på to sentrale perioder – norrøn tid og perioden etter 1814.

Talemål:
Formålet med denne komponenten er å gi studentene innsikt i historisk, geografisk og sosialt betinget talemålsvariasjon i Norge. Det innebærer kunnskap om tradisjonelle norske dialekter og hovedinndelingen av dem, den historiske sammenhengen mellom dialektene og det norrøne språktrinnet, samt hvordan og hvorfor det tradisjonelle dialektlandskapet har endret seg de siste tiårene.

Læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om:

 • hovedlinjene i utviklingen av norsk språk, fra de eldste tider og fram til i dag
 • sentrale trekk i den norrøne språkstrukturen 
 • språkplanlegging og normeringshistorie etter 1814 og fram til i dag
 • tradisjonelle norske dialekter, og variasjon og endring i dialektene i dag
 • gjeldende læreplan i norsk

Ferdigheter:
Kandidaten kan:

 • identifisere sentrale språktrekk i et språkhistorisk tekstmateriale
 • identifisere relevante dialekttrekk i en talemålstekst
 • identifisere utviklingslinjer fra det norrøne språktrinnet og fram til nyere talemål
 • greie ut om sentrale aspekter ved norsk språkpolitikk og språkplanlegging fra 1814 og fram til i dag
 • demonstrere god formuleringsevne og korrekt språkbruk i nynorsk
 • vise didaktisk refleksjon i tilknytning til sin fagkunnskap

Undervisning:

Nettbaserte forelesninger, praktiske øvelser og samarbeid via læringsplattform. 

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen (14 dager) - 4.-18. mai 2020.

Eksamenskrav:
Godkjente oppgaver.

Krav til målform:
Obligatorisk(e) oppgave(r) og eksamen skal besvares på nynorsk.

Kursavgift:

4500 Kr
Kursavgift info: Vi tar forbehold om endring av kursavgiften.
I tillegg til kursavgiften kommer semesteravgift.
Studentene må sjøl dekke utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ivar Berg
Epost: ivar.berg@ntnu.no

Heidi Brøseth
Epost: heidi.broseth@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Mobil: 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Institutt for språk og litteratur
Institutt for språk og litteratur
Epost: isl-evu@hf.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Nettbasert/ingen obligatoriske samlinger

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum oppgis ved studiestart.

Praktiske opplysninger:

Kurset kan inngå i studiet Nordisk språk og litteratur. Dersom du tar alle fem emnene, får du undervisningskompetanse i norsk i ungdomsskole og videregående opplæring.

 

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her.

Kursdetaljer

Startdato: 08.01.2020
Slutt: 18.05.2020

Søknadsfrist: 15.12.2019

Kursavgift: 4500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: NORD6106

Undervisningssted: Nettbasert

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.