Overvanns- og ledningsteknologi

Det kan fort bli kostbart når avløpsnettet ikke greier å ta unna regnet.

Utvik sommeren 2017. Foto: Oddbjørn Bruland

Norske kommuner bruker hvert år i størrelsesorden 10 milliarder kroner til bygging, drift, vedlikehold og fornyelse av vann-, overvanns- og avløpsledninger. Det er viktig at de som er involvert i disse arbeidene har god kompetanse med hensyn til de forhold som er styrende for funksjonsevnen og levetiden til VA-anleggene.

Søknadsfrist: 15.01.2019

Målgruppe:

Ansatte i VA-bransjen i Norge

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gi en systematisk og samlet undervisning i overvanns- og ledningsteknologi. Målet med kurset er at studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter om tilstandsanalyser, bygging og rehabilitering av vannforsynings-, overvanns- og avløpsnett (VA-nett).

Programmet for kurset inneholder:

 • Grunnlag for beregning vanndistribusjonsnett og spillvanns- og overvannsnett
 • Prinsipper for håndtering av overvann
 • Anlegg for infiltrasjon og fordrøyning
 • Pumpeanlegg for vann og avløp
 • Utførelses- og rehabiliteringsmetoder for VA-ledninger
 • Belastninger på ledninger, ytre og indre belastning
 • Ledningsmaterialer, styrkeberegning, nedbrytning
 • Planlegging og prosjektering ved utbygging og fornyelse.

 

Undervisning

Forelesninger, regne- og planleggingsøvinger, seminar med bransjerepresentanter, ekskursjon. Veiledning mellom undervisningsukene over e-post.

 

Læringsutbytte:

Kunnskap (Etter fullført kurs skal du ha kunnskap om:)

 • Dimensjonering av vannledningsnett
 • Faktorer som bestemmer samspillet  mellom avrenning nedbør i et felt
 • Tekniske løsninger for lokal håndtering av overvann
 • Dimensjonering av ledninger, kulverter og flomveier
 • Forurensinger i overvann
 • Pumping av vann og avløp
 • Ytre belastning på ledninger
 • Materialer for vann og avløpsledninger
 • Metoder for rehabilitering
 • Planlegging av ledningsfornyelse

Ferdigheter (Etter fullført kurs skal du kunne:)

 • Dimensjonere transportløsninger for drikkevann, spillvann og  overvann
 • Undersøke og velge løsninger for lokal overvannshåndtering
 • Vurdere behovet for behandling av overvann
 • Planlegge fornyelse av ledningsnett og metoder for rehabilitering
 • Vurdere materialvalg og utførelse ved nyanlegg
 • Planlegge pumpestasjoner for vann og avløp

 Generell kompetanse (Etter fullført kurs skal du ha kjennskap til:)

 • Problemstillinger ved avrenning fra nedbør og snøsmelting
 • Tilstand og forventet tilstandsutvikling av vann og avløpsnett

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 09.05.2019
Skriftlig fire timers skoleeksamen.
Eksamenskrav: Godkjent øvingsrapport.

Karakterskala for avsluttende eksamen: A-F.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre samlinger i Trondheim våren 2019:

Første samling: 12. -14. februar
Andre samling: 12. -14. mars
Tredje samling 6. - 9. mai

 

Igangsettelse forutsetter at kurs blir godkjent av fakultet.

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info: Kursavgiften kan endres.

Rabatter:

Medlemmer av MEF, Norsk Vann, RIF og SSTT innvilges en rabatt på kr 3000,-.

Fagansvarlig/Forelesere:

Sveinung Sægrov
Professor NTNU, Institutt for bygg og miljøteknikk
Telefon: 73 59 47 65
Mobil: 930 96 277
Epost: sveinung.sagrov@ntnu.no

Rita Ugarelli
Professor II, NTNU, Institutt for bygg og miljøteknikk
Mobil: 454 29 787
Epost: rita.ugarelli@sintef.no

Paul Uwe Thamsen
Professor II NTNU, Institutt for bygg og miljøteknikk
Epost: paul-uwe.thamsen@tu-berlin.de

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73590070
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelor/ingeniørhøgskole eller tilsvarende praksis.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

PP-filer, Lærebok

Dataverktøy el. programvare som benyttes: CARE-W LTP (Programvare ved NTNU)

Praktiske opplysninger:

Kursavgift inkl. kursmateriell, lunsj og en kursmiddag. Semesteravgift kommer i tillegg.

Deltagelse på enkeltdager av kurset koster kr. 2500,- pr. dag.

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Referanser:

Kursdeltaker 2018:
Svært relevant og tidsriktig kurs. Meget kompetente og dyktige forelesere holder gode og lærerike foredrag, samtidig som de gir rom for faglige diskusjoner og relevant utveksling av erfaringer fra arbeidslivet. Svært bra kurs, anbefales videre!

Kursdeltaker 2017:
Et utmerket kurs med dyktige forelesere. Anbefales for alle som jobber innen VA-faget.

Kursdeltaker 2017:
Et kurs med mye faglig innhold og gode forelesere innen sine felt.

Kursdetaljer

Startdato: 12.02.2019
Slutt: 09.05.2019

Søknadsfrist: 15.01.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: VM6002

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 09.05.2019

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.