Resirkulerende akvakultursystemer - RAS

Fiskekar i forsøkshallene på NTNU Senter for Fiskeri og Havbruk. Foto Per-Arvid Wold

RAS forsøksanlegg ved Senter for Fiskeri og Havbruk. Foto: Morten Bondø

KURSET ER UNDER PLANLEGGING! KUN FORELØPIGE DATOER. Så godt som alle nye landbaserte oppdrettsanlegg som bygges i Norge er resirkuleringsanlegg (RAS), og i tillegg bygges mange av de gamle gjennomstrømsanleggene om til RAS. Resirkulering reduserer vannbehovet betraktelig, gir muligheter for bedre energiutnyttelse, gjør det lettere å ta vare på og utnytte avfall, legger til rette for et godt bakterielt miljø og gir grunnlag for en mer kontrollert og forutsigbar produksjon både i ferskvann og sjøvann.

Søknadsfrist: 15.12.2018

Målgruppe:

Personer med erfaring fra oppdrett, men som mangler ekspertise på resirkuleringsanlegg. Ansatte i akvakulturnæringen, som driftsledere og personer som jobber på oppdrettsanlegg, samt leverandører og lærere ved videregående skoler med undervisning i akvakultur.

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gi en bred innføring i resirkuleringsanlegg for akvakultur og hvordan riktig vannbehandling bidrar til å skape et stabilt og optimalt vannmiljø i anlegget. Design, dimensjonering, oppstart, drift, avfallshåndtering, ressursutnyttelse, risikovurdering og handlingsplaner vil bli behandlet. Emnet vil holde en tverrfaglig profil der teknologisk funksjon og betydningen av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer settes i sammenheng. Kurset vil dekke både resirkulering i ferskvann og sjøvann, for produksjon av smolt, postsmolt, marin yngel, marin påvekstfisk og levende fôrorganismer. Kurset vil også gi innsikt i hvordan behovene for valgt teknologi og behandlingsmetoder endrer seg avhengig av art og livsstadium.

Læringsform:

Kurset er samlingsbasert med to obligatoriske samlinger på NTNU senter for fiskeri og havbruk, Trondheim

I mellom samlingene skal kursdeltakerne skrive en prosjektoppgave.

Hjemmeeksamen.

Læringsmål:

Etter fullført kurs, skal deltakeren ha (Kunnskaper):

  • Innsikt i de biologiske behovene og mekanismene som har betydning for fiskens vekst, overlevelse og velferd i oppdrett og spesielt i resirkuleringssystemer.
  • Oversikt over de ulike former for vannbehandling som er nødvendig i et resirkuleringsanlegg og kunnskap om hvilke enhetsprosesser som kan brukes og prinsippet for hvordan disse virker og påvirker hverandre.
  • Kunnskap om hvilke faktorer som har betydning for driften av resirkuleringsanlegg for ulike vannkilder og stadier og arter av fisk.
  • Ha kunnskaper nok til å kunne bedømme hvor godt et planlagt resirkuleringssystem vil virke.

Etter kurset skal deltakeren (Ferdigheter):

  • Bruke korrekte målemetoder og informasjon for å vurdere behovet for og effekten av ulike former for vannbehandling i resirkuleringsanlegg.
  • Kunne drifte et enkelt resirkuleringssystem.

Etter kurset skal deltakeren (Generelle ferdigheter):

  • Forstå faglitteratur om oppdrett og resirkuleringsanlegg på engelsk.
  • Kunne kommunisere godt med leverandører som designer, bygger og leverer resirkuleringssystemer og ha bakgrunn for å vite hvilke deler som er viktige når man skal kjøpe og bygge nye anlegg.

 

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen.

Karakterskala: Bestått / Ikke bestått.

Krav for å gå opp til eksamen: deltagelse på samlinger, samt godkjent prosjektoppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset er samlingsbasert med to obligatoriske samlinger:

  • Datoer kommer

Samlingene finner sted på NTNUs senter for fiskeri og havbruk på Brattørkaia i Trondheim. Mellom samlingene skal du jobbe med en prosjektoppgave. 

 

Kursavgift:

15000 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift kommer I tillegg. Kursavgift refunderes ikke etter kursstart.

Fagansvarlig/Forelesere:

Kari Attramadal
Postdoktor
Telefon: 98 47 13 28
Epost: kari.attramadal@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 91 89 75 81
Epost: videre@adm.ntnu.no

Opptakskrav:

Høyere utdanning eller annen relevant bakgrunn.
Tilstrekkelige engelskkunnskaper. (Kurset vil bli forelest på engelsk.)

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Noe praktisk og/eller teoretisk erfaring fra oppdrett eller vannbehandling

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Boka "Aquaculture Engineering" 2nd edition 2013 av Odd-Ivar Lekang

Heftet "Recycling of water in hatchery production - Background Booklet for courses in recycling technology for hatchery production" 2nd edition 2017 av Fjellheim, A.J., Hess-Erga, O.-K., Attramadal, K.J.K., Vadstein, O., NIVA, NTNU, SINTEF, Marine Harvest and Scottish Sea Farms, 28 pp.

Noe fra boka Culture of cold-water marine fish av Moksness, E., Kjørsvik. E., Olsen, Y. (Eds.)

Noe fra boka Recirculating Aquaculture, 3rd Edition av Michael B. Timmons og James M. Ebeling

Utvalgte vitenskapelige publikasjoner

Utdelte forelesningsnotater

Dataverktøy el. programvare som benyttes: E-læringssystemet Blackboard - krever pc med internett.

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2014:
Nyttig faglig påfyll og god arena for å skape nye kontakter på tvers av flere fagfelt.

Kursdeltaker høsten 2014:
Alt i alt meget bra kurs. Sett i sammenheng med kunnskapbehovet i næringen og forventninger arbeidsgiver har til nyansatte med høyere utdanning, bør kurset bli obligatorisk for alle akvakultur-studenter ved NTNU.

Kursdeltaker 2017:
Am really pleased with the program and such programs will help the RAS industry address most of the challenges it faces.

Kursdetaljer

Startdato: 15.01.2019
Slutt: 15.04.2019

Søknadsfrist: 15.12.2018

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: VM6010

Undervisningssted: NTNU senter for fiskeri og havbruk, Brattørkaia 17c, Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke på dette kurset nå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.