EVU-Kurs


Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring

Foto Morten Bruun

Søknadsfrist: 01.12.2020

Målgruppe:

Pedagoger som arbeider med barn, unge og voksne med hørselstap innenfor ulike pedagogiske arenaer. Kurset er en del av erfaringsbasert masterprogram i praktisk spesialpedagogikk med fordypning i audiopedagogikk. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i audiopedagogikk som skal inngå i masterprogrammet. Kurset kan også tas som et enkeltkurs.

Kursbeskrivelse:

To-/flerspråklighet som fenomen

 • Bimodal tospråklighet.
 • Sentrale trekk ved to-/flerspråklig utvikling med fokus på tegnspråk
 • Kognitive aspekter ved to-/flerspråklighet.
 • Innlæring av tegnspråk som andrespråk.

Tegnspråk – samfunn og familie

 • To-/flerspråklighet i samfunnet- politiske aspekter og holdninger
 • Familier med flere språk med fokus på tegnspråk
  • Foreldre med døve barn
  • Barn med døve foreldre

Opplæring av tegnspråklige barn og unge

 • Lovverk, læreplaner og veiledende dokumenter
 • Metodikk og tilnærminger i to-/flerspråklig opplæring med fokus på tegnspråk

 

Praksis:
Sted: Grunnskole med hørselshemmet elev.

Innhold: a) Observasjon av språklig samhandling, hvordan er barnets språkmiljø. b)Utarbeide et tospråklig undervisningsopplegg for 1-2 undervisningstimer, gjennomføre opplegget, evaluere undervisningsopplegget og gjennomføringen. (Se Avsluttende eksamen: Form og tidspunkt..)

Omfang: to uker (1+1), inkl. forarbeid og etterarbeid.

Nærmere om innhold i praksis:

Praksis skal ha fokus på sammenhengen mellom anbefalinger knyttet til språk i sakkyndig vurdering og vedtak i enkeltvedtak, og klasseromspraksis. Individuell opplæringsplan (IOP) skal også vurderes. Undervisningsopplegget skal ha utgangspunkt i læreplanen for hørselshemmede.

Utgangspunkt i elev som bruker tegn eller tegnspråk i sin kommunikasjon.

Studenten skal sette seg inn i sakkyndig vurdering og enkeltvedtak som ligger til grunn for elevens pedagogiske tilbud. Om eleven bare har opplæring etter §2-6, uten §5-1 må studentene vurdere det pedagogiske tilbudet i forhold til læreplanen i tegnspråk og norsk for hørselshemmede. Der det foreligger en IOP må denne vurderes  i forhold til hva den inneholder med tanke på tegnbruk. Undervisningsopplegget bør utarbeides i samarbeid med skolens lærere.

Det er en fordel om praksisen ikke gjennomføres i egne skoler/klasser for hørselshemmede.

Praksis må være gjennomført og bestått for å få gå opp til eksamen.

Læringsutbytte:

Kunnskaper: 
Etter fullført kurs skal deltakeren ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om flerspråklige hørselshemmedes vilkår for læring.

herunder kunnskaper om:

- lovverk, læreplaner og veiledende dokumenter for 
     opplæring av hørselshemmede elever med fokus på 
     tegnspråk .

- lingvistiske kjennetegn på språk, og hvilke konsekvenser 
     dette har for pedagogisk tilnærming.

- kognitive aspekter ved to-/flerspråklighet.

- sentrale trekk ved to-/flerspråklig utvikling med fokus på tegnspråk

- tegnspråk som andrespråk.

- metodikk, tilnærminger og problemstillinger i to-
      /flerspråklig undervisning

- vurderingsforskriften

Ferdigheter:

Etter fullført kurs skal deltakeren kunne reflektere over ulike perspektiv på språktilegnelse og språklæring.

- kunne anvende relevante grunnlagsdokumenter knyttet til opplæring av tegnspråklige elever.

kunne tilrettelegge for tospråklig/flerspråklig tilegnelse og  språklæring med fokus på tegnspråk.

- kunne tilrettelegge for tospråklig/flerspråklig opplæring 
   gjennom ulike metodiske tilnærminger med fokus på 
    tegnspråk.

- kunne anvende vurderingsforskriften og vurdere 
     læringsutbytte ved tegnspråklig/tospråklig opplæring

Generell kompetanse:
Etter fullført kurs skal deltakeren ha generell kompetanse om tegnspråk, to- og flerspråklighet

- kjenne til hvordan holdninger til språk bidrar til å påvirke opplæringssituasjonen for flerspråklige/tegnspråklige elever

Eksamensbeskrivelse:

Emneoppgave på maksimum 7500 ord, (tilsvarer ca 15 sider, Times New Roman, punkt 12, linjeavstand 1,5), eller som en tegnspråklig videofil (inntil 30 minutter, i mp4-format). Oppgaven skal ha utgangspunkt i praksis. Emneoppgaven utarbeides individuelt. Frist for innlevering er ikke fastlagt.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger i Trondheim, våren  2021. 

Samling 1: Uke 4: 25. – 29. januar
Samling 2: Uke 11: 15. – 19. mars
Samling 3: Uke 17: 26. – 30. april
Det tas forbehold om antall samlingsdager

Frist emneoppgave: 10. juni 2021

Kursavgift:

15000 Kr
Kursavgift info: Vi tar forbehold om at kursavgiften kan bli endret.

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Anne Tolgensbakk
Statped midt, Heimdal
Epost: anne.tolgensbakk@statped.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Statped midt ved koordinator for etter- og videreutdanningen i hørselsfaglige emner seniorrådgiver Anne Tolgensbakk

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

- Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk, eller - gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet, eller - bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller annen treårig utdanning med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk.
Søkere som har gjennomført PED6648 og PED6649 vil bli prioritert ved opptak.
Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumliste blir lagt ut når den er klar.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Vær oppmerksom på at vi må ha et minimum antall deltakere for at kurset skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset bli avlyst eller utsatt.

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Kursdetaljer

Startdato: 04.01.2021

Søknadsfrist: 01.12.2020

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PED6644

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.