EVU-Kurs


Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte system

Kurset vil gi et solid faglig grunnlag for produksjonsplanlegging i systemer med en betydelig andel vannkraft.

Søknadsfrist: 22.06.2018

Målgruppe:

Personer som arbeider med produksjonsplanlegging hos vannkraftprodusenter.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en bred innføring i både planleggingsfilosofi, ulike beregningsmetoder og deres anvendelsesområder og bruk av de ulike metodene i operativ planlegging.

Metodenes styrke og svakheter og erfaringer fra praktisk bruk av dem vil bli presentert og diskutert. Kurset vil også legge stor vekt på modellerings-messige sider og beskrive med eksempler betydningen av modellering samt kvalitet på inngangsdata til de ulike modellene. Planlegging i vannkraftbaserte system må utføres for lange tidshorisonter (opptil 5 år) og det er vanlig å bruke ulike modeller for ulike tidshorisonter. Resultater fra langsiktige strategimodeller brukes derfor som rammebetingelse for modeller med større detaljeringsgrad og kortere tidshorisont. Konsistens mellom modeller og kunnskap om begrensninger er viktig for forståelsen av analyseresultatene.

 

Kursinnhold

 • Spesielle utfordringer ved planlegging av vannkraftsystem
 • Lange tidshorisonter og mange tidsskritt
 • Kompliserte fysiske system
 • Planleggingshierarki (ulike nivå og tidshorisonter)
 • Langtidsplanlegging (opptil 5 år)
 • Sesongplanlegging (3 – 18 måneder)
 • Korttidsplanlegging (opptil 14 dager)
 • Informasjonsflyt mellom ulike nivå
 • Rammebetingelser og koblingsprinsipp mellom ulike nivå
 • Metoder som er i bruk på hvert nivå og forutsetninger
 • Matematiske formuleringer og hvilke problemtyper de er hensiktsmessige for
 • Fordeler og ulemper med alternative metoder

 

Undervisningsform
Forelesninger og øvinger.

Kurset har vært gjennomført som eksternt kurs siden 2005. Det var sist gjennomført i 2014 men en ønsker å gjennomføre årlige kurs fra 2018.

Forelesere

 • Fagansvarlig for kurset
 • Eksperter på ulike tema fra SINTEF Energi

Læringsutbytte:

Kunnskaper: 
Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om metoder for planlegging av vannkraftbaserte system, modeller og modellforutsetninger for ulike tidshorisonter og hvordan rammebetingelser fra ett nivå brukes i neste nivå i planleggings-hierarkiet.

Ferdigheter:
Etter fullført kurs skal deltakeren skal være i stand til å forstå det teoretiske grunnlaget for modeller som er utviklet, og aktivt bruke dette i sitt arbeid til å gi rammebetingelser for modellene for å sikre konsistens i planlegging og tolkning av resultater.

Generell kompetanse: 
Etter fullført kurs skal deltakeren ha god oversikt over modeller som brukes for planlegging av systemer som er koblet i topologi (innenfor hvert tidsintervall) og koblet over tid gjennom usikker ressurstilgang og energilagring. Dette inkluderer bruk av modeller basert på: Lineærprogrammering, Heltall, Dynamisk programmering samt modeller for å representere usikkerhet.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig eksamen. Dato fastsettes i samråd med kursdeltakerne etter kursets start. Eksamenskrav: Deltakelse på alle samlingene. Karakterskala: Godkjent / ikke godkjent

Tid og sted for kurs/samlinger:

 1. Samling: 24. – 26. September 2018
 2. Samling: 15. – 17. oktober 2018
 3. Samling: 29. – 31. oktober 2018

Alle samlinger er obligatoriske og finner sted i Trondheim.

Kursavgift:

25000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Olav Bjarte Fosso
Professor, Institutt for elkraftteknikk
Mobil: 99589248
Epost: olav.fosso@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

SINTEF Energi v/Michael Belsnes

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Sivilingeniør/ingeniør med relevant erfaring. Dokumentasjon på opptakskrav lastes opp ved søknad.

Anbefalte forkunnskaper:

Relevant praksis innen produksjonsplanlegging. Annen relevant utdanning kan godkjennes av fagansvarlig. Kurset vil i betydelig grad hente eksempler fra aktuelle programvare i SINTEF Energiforskning, og kjennskap til denne programvaren er en fordel for utbyttet av kurset.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendium laget for kurset.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Programvare utviklet ved SINTEF Energiforskning brukes som illustrasjon av konsepter og resultater.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 24.09.2018

Søknadsfrist: 22.06.2018

Kursavgift: 25000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: ET6003

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.