Prosjekteringsledelse

Kurset Prosjekteringsledelse vil deltakerne en teoretisk bakgrunn for arbeidet som prosjekteringsleder.

Kurset Prosjekteringsledelse vil gi deltakerne en teoretisk bakgrunn for arbeidet som prosjekteringsleder.
Foto moodboard

Kurset gir en introduksjon til fagområdet med hensyn til aktualitet, utfordringer og viktighet når det gjelder verdiskaping både for bransjen og for samfunnet. Deltakerne vil bli utfordret til å dele sine praktiske erfaringer med mål om å utvikle og forbedre deres tilnærming til faget.

Søknadsfrist: 01.09.2018

Målgruppe:

Arkitekter, rådgivende eller andre som vil innta en posisjon i prosjekteringsprosessen, enten som prosjekteringsleder, prosjekterende, utførende eller som byggherre/bestiller.

Kursbeskrivelse:

Nyere ledelseskonsepter i bygge- og anleggsbransjen blir gjennomgått og diskutert i forhold til relevans og forbedringspotensialer. Det legges vekt på forståelsen og evnen til å etablere og lede flerfaglige team, med fokus på koordinering, samordning, grensesnitthåndtering og integrasjon med tanke på gode helhetsløsninger. Forståelse for prosjekters utfordringer, oppgaver, roller og ansvar blir belyst.

På kurset vil du får en gjennomgang av de viktigste faktorene som påvirker et prosjekt, og hva dette betyr med tanke på valg av gjennomførings-strategi når det gjelder organisering, anskaffelsesprosesser og kontrakt-strategier. Den digitale hverdag i forhold til informasjon, dokumentasjon og kommunikasjon vil være et viktig tema i kurset, og vil bli berørt i flere sammenhenger. Erfaringer med og bruk av blant annet BIM (Bygnings Informasjons Modell) i nyere prosjekterer vil bli presentert.  

Kurset vil gi en innføring i de administrative prosessene for styring av kvalitet, tid, kostnader og ressurser i mindre og mellomstore prosjekter.

Form

Prosjekteringsledelse vil bli belyst gjennom teori, praktiske eksempler og oppgaver. Det legges opp til aktiv deltakelse gjennom spørsmål, diskusjon, refleksjon og øvingsoppgaver. Ledende personer både fra praksis- og forskning/undervisningsmiljøer vil være forelesere. Det benyttes en fasilitator med erfaring som prosjekteringsleder og tidligere erfaring som vit.ass. i faget prosjekteringsledelse ved NTNU, som den røde, pedagogiske tråden gjennom alle samlingene.

 

En prosjektoppgave som vil være grunnlag for karaktersetting i faget. Oppgaven tar utgangspunkt i prosjekter kursdeltakerne kjenner godt og omhandler sentrale problemstillinger som er relevante kurstemaer. Prosjektoppgaven begrenses til 30 A4 sider inkludert figurer/illustrasjoner. Eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Læringsutbytte:

Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innen fagområdet prosjekteringsledelse og gi deltakerne en teoretisk bakgrunn for arbeidet som prosjekteringsleder.

Kunnskap: Kandidaten skal etter gjennomført kurs ha god kunnskap om prosjekteringsprosessen og dens plass i byggeprosessen, kjennetegn ved iterative prosesser i forhold til lineære prosesser, og spesielle utfordringer knyttet til prosjekteringsledelse. Kandidaten skal videre ha kunnskap om ulike ledelseskonsepter for byggebransjen, moderne byggeprosjekters kompleksitet og behovet for tverrfaglighet og håndtering av grensesnitt knyttet til dette. Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om aktuelle muliggjørende teknologier i prosjekteringen og hvordan dette kan understøtte informasjon, dokumentasjon og kommunikasjon. Kandidaten skal ha god kunnskap om system for kvalitetssikring i prosjekter og verktøy for håndtering av kostnad, tid og ressurser.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne anvende kunnskapen i praktisk gjennomføring av prosjekteringsprosesser, enten i rollen som prosjekteringsleder, som rådgivende eller som byggherre/bestiller.

Generell kompetanse: Kandidaten skal forstå viktigheten av faglig ledelse av prosjekteringen, rammefaktorenes betydning for gjennomføringen og prosjekteringens betydning i forhold til byggverkets egnethet til sitt formål.

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre samlinger i Trondheim og Oslo på 3 + 3 + 1 dager, hvor siste samling blir gjennomgang og tilbakemelding på prosjektoppgaven. Oppgaven vil være grunnlag for karaktersetting i faget.


Første samling i Trondheim: 23. - 25. oktober 2018
Andre samling i Oslo: 27. - 29. november 2018
Tredje samling i Trondheim: 17. januar 2019

Samlingene er obligatoriske.

Kursavgift:

24000 Kr

Rabatter:

For medlemmer av Rådgivende Ingeniørers Forening, Norske Arkitekters Landsforbund og Arkitektbedriftene i Norge koster kurset kr 21 500.
På dette kurset gjelder våre rabattavtaler. Les mer om våre rabattavtaler.

Fagansvarlig/Forelesere:

Geir K. Hansen
Professor, Institutt for arkitektur og planlegging
Mobil: 951 35 520
Epost: geir.hansen@ntnu.no

Vegard Knotten, PhD
Fagansvarlig prosjekteringsledelse og BIM, Veidekke Entreprenør
Epost: vegard.knotten@veidekke.no

Kontakt:

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Arkitektbedriftene i Norge, Norske arkitekters landsforbund, RIF – Rådgivende ingeniørers forening

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Minimum tre års utdanning fra høgskole/universitet og minst tre års arbeidserfaring. Annen bakgrunn og praksis kan etter vurdering godkjennes.

Hvis det blir flere søkere enn plasser på kurset, vil plassene bli fordelt slik at både arkitekter, rådgivere, entreprenører og byggherrer blir representert.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for arkitektur og design

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2016:
Dette er en kraftpakke av et kurs. Det beveger seg fra abstrakte, overordnede konsepter til konkrete, praktiske og lett gjenbrukbare teknikker, grep og løsninger som kan brukes med en gang. En av kursets mange styrker er fokus på rammebetingelser og forventningsavklaringer i et prosjekt, noe som alltid ligger i bunn av et vellykket prosjekt og en vellykket prosjektering.

Kursdeltaker høsten 2016:
Kurset gir deltagere god mulighet til refleksjoner og erfaringsutveksling med andre i bransjen. I tillegg får man en god innføring i aktuelle verktøy og bruken av dem.

Kursdeltaker høsten 2015:
Godt faglig innhold, engasjerte foredragsholdere og gode samlinger hvor man tar fri fra kontorhverdagen.

Kursdetaljer

Startdato: 23.10.2018

Søknadsfrist: 01.09.2018

Kursavgift: 24000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: AAR6006

Undervisningssted: Trondheim/Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.