EVU-Kurs


Barn og unges psykiske helse

Gutt som leker med såpebobler

Foto: Unsplash

Barn og unges psykiske helse handler om hvordan barn utvikler seg i samspill med sitt miljø, og hvordan ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer spiller inn i normalutvikling og skjevutvikling.

*Oppdatering for høst 2019: Emnet er helt fulltegnet og vi tar dessverre ikke imot henvendelser om venteliste*

Søknadsfrist: 01.05.2019

Målgruppe:

Fagpersonell i spesialisthelsetjeneste, i kommunale eller statlige tjenester, spesialisert barnevern og institusjoner som primært arbeider med barn, unge og familier.

Kursbeskrivelse:

Emnet skal gi en grunnforståelse av mekanismene bak normalutvikling og utvikling av psykiske lidelser. Sentrale tema i kurset er:

 • Hjernens utvikling
 • stress - sårbarhet
 • epigenetikk 
 • Tidlig samspill, regulering og tilknytning 
 • Normalutvikling i barnehage- og skolealder 
 • Ungdomstid og utfordringer 
 • Psykiske lidelser 
 • Nevropsykiatriske lidelser og utviklingsforstyrrelser

Læringsutbytte:

Etter fullført og bestått emne skal studenten ha

kunnskap om:

 • Hjernens utvikling i svangerskap og spedbarnsalder, og hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer som påvirker utviklingen
 • Hvordan samspill mellom barnet og nære omsorgspersoner former barns utvikling
 • Typiske trekk ved barns utvikling i barnehage-, skole- og ungdomsalder
 • Kjennetegn og epidemiologi ved vanlige psykiske lidelser, nevropsykiatriske tilstander og utviklingsforstyrrelser hos barn og unge

ferdigheter i:

 • Å skrive en akademisk tekst
 • Å søke opp, anvende og referere korrekt til relevant forskningslitteratur
 • Å gi en tilstandsbeskrivelse av barn eller ungdom som inkluderer både individ- og systemfaktorer
 • Å kunne vurdere når det er behov for ekstra tiltak knyttet til barnet eller ungdommens psykiske helse eller omsorgssituasjon

generelle ferdigheter:

 • Gjenkjenne typisk og atypisk utvikling hos barn og unge
 • Kunne bruke transaksjonsmodellen i sin forståelse av barn/unge og deres familier 
 • Ha et bevisst forhold til egen kompetanse og når man må innhente bistand fra andre fagpersoner

Undervisningsform:
Emnet vil bestå av forelesninger, egenaktivitet i grupper, skriftlig innlevering som må være levert og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen med digital innlevering fra 14.nov kl 0900 til 15.nov kl 0900
Eksamenskrav: 80% oppmøte på samling og godkjent emneoppgave
Karakterskala: A - F

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet har tre obligatoriske samlinger á to dager høsten 2019 ved NTNU i Trondheim: 

Samling 1: 16.-17.sept

Samling 2: 07.-08 okt

Samling 3: 21.-22 okt

Med forbehold om uforutsette endringer. 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Studentene må selv koste pensumlitteratur og semesteravgift pt. 580kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Magnhild Singstad Høivik
Førsteamanuensis
Epost: magnhild.s.hoivik@ntnu.no

Kontakt:

Studieveiledning
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU)
Telefon: 73 55 15 00
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Opptak og praktisk informasjon
Stine Stenhaug - NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:


1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, barnehagelærer, lærer, sosionom, vernepleie, sykepleie, psykologi, medisin.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor. Søkere med særlig relevant mastergrad og tilsvarende kompetanse kan fritas for dette.

Søkere med opptak på masterprogrammet MBUPHLS har fortrinnsrett til plassene. Ved flere søkere enn plasser rangeres kvalifiserte søkere etter antall års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor

Viktig om dokumentasjon

Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut.
Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Litteraturliste oppgis ved studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 29.08.2019
Slutt: 15.11.2019

Søknadsfrist: 01.05.2019

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6215

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.