EVU-Kurs


Oppmerksomt nærvær- Kurs 1

Foto: Fartein Rudjord

Studiet gir en innføring i oppmerksomt nærvær med særlig fokus på Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) og Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT). Videreutdanningen er utviklet for de som er villige til å engasjere seg i de prosessene som er grunnleggende for denne opplær­ingen, og som forstår nødvendigheten av å kroppsliggjøre mindfulness meditasjonspraksis i ens eget liv, før man prøver å lære det til andre. Studiet er en videreutdanning for blant annet helse- og sosialarbeidere, leger, psykologer, ledere og pedagoger. Etter gjennomført studium kan du søke deg inn på videreutdanning som instruktør i MBSR / MBCT.

Det er ikke bestemt når kurset skal kjøres neste gang. Tidspunktene som står oppgitt er tentative. Eksakte tidspunkt fastsettes seinere.

Les intervju med fagansvarlig Gunvor Marie Dyrdal

Søknadsfrist: 01.09.2020

Målgruppe:

Studiet er en videreutdanning for blant annet helse- og sosialarbeidere, leger, psykologer, ledere og pedagoger. Studiet er tverrfaglig og tilsikter å imøtekomme behovet for kompetanseoppbygging i utøvelse av oppmerksomt nærvær.

Kursbeskrivelse:

Videreutdanningen er utviklet for de som er villige til å engasjere seg i de prosessene som er grunnleggende for denne opplær­ingen, og som forstår nødvendigheten av å kroppsliggjøre mindfulness meditasjon praksis i ens eget liv, før du prøver å lære det til andre.

Det legges hovedvekt på hvordan oppmerksomt nærvær kan brukes for stressmestring og som en metode for å fremme psykisk og fysisk helse. Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å ta i bruk oppmerksomt nærvær for å møte ulike problemstillinger i sin hverdag. Det forventes at den enkelte student skal kunne formulere egne læringsmål og ha et aktivt forhold til disse.

Videreutdanningen stiller ­store krav til vedvarende indre arbeid. Student­ene utforsker i detalj kjerne­elementene og temaer innenfor ­Mindfulness-baserte programmer, for å kunne integrere disse erfaringene i en jobbsetting på en forsvarlig måte. Studiet består av to emner á 15 studiepoeng. Til emnene er det knyttet arbeidskrav som skal være vurdert til godkjent innen gitte tidsfrister. Undervisning­en vil foregå på seks intensive samlinger á 3 dager med ca. seks ukers mellomrom.

Kurs 1 gir en introduksjon til oppmerksomt nærvær, og er primært et tilbud til dem som er på et tidlig stadium i utviklingen av bruken av oppmerksomt nærvær. Videreutdanning gjennomføres i samarbeid med Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er tilrettelagt som et deltidsstudium over to semester (1 år). Normert studietid er et år med en forventet studieinnsats på ca. 20 timer pr. uke. Det forutsettes at studenten praktiserer oppmerksomt nærvær minst seks dager i uken i studieperioden. Det anbefales at arbeidsgiver tilrettelegger for dette ved for eksempel en studiedag pr måned mellom de obligatoriske samlingene. Studiet gir formell kompetanse 30 studiepoeng (ECTS) innen høgere utdanning. Studiet er en videreutdanning med tilsvarende opptakskrav. Utvikling av en egen oppmerksomt nærvær praksis er en utfordrende prosess som forutsetter deltakelse i et læringsfellesskap der man har tilgang regelmessig veiledning og kollegial støtte. Det kreves derfor minst 80% tilstedeværelse.

Undervisning

I kursperioden arrangeres seks obligatoriske samlinger på hotell, hver på tre dager. Det forventes at studentene overnatter da programmet også inkluderer kveldsaktiviteter. Den enkelte studenten betaler direkte til hotellet for kost og losji. Arbeidsmåtene i samlingene vil variere mellom:
• forelesninger
• diskusjoner
• øvelser
• studentpresentasjoner
• kollegabasert veiledning i loggrupper>

NTNU Gjøvik, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Innlandet og Topro har samarbeidet om utviklingen av videreutdanning i oppmerksomt nærvær. Studiet sikter mot å utvikle et felles kunnskapsgrunnlag og praksis innen oppmerksomt nærvær (på engelsk 'mindfulness').

Læringsutbytte:

Videreutdanningen er primært et tilbud til dem som er på et tidlig stadium i utviklingen av bruken av oppmerksomt nærvær i en jobbsammenheng, men den er også egnet for de som ønsker støtte til deres pågående utvikling på dette feltet. Etter fullført studie skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har avansert kunnskap innen følgende temaer:
  • Det teoretiske, filosofiske og pedagogiske fundamentet for oppmerksomt nærvær
  • Oppmerksomt nærvær som en tilnærming utviklet gjennom en aksepterende holdning og et personlig engasjement, både i formelle og uformelle praksis, i stillhet og i dialog
 • Kandidaten har bred kunnskap innen følgende temaer:
  • Sammenhengen mellom oppmerksomt nærvær og persepsjon, stress, selvregulering og affektbevissthet
  • Betydningen av oppmerksomt nærvær for god kommunikasjon, læring, samvær med andre, etiske handlinger, egenomsorg og personlig utvikling
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen oppmerksomt nærvær
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen oppmerksomt nærvær

Ferdigheter

 • Kandidaten har utviklet en egen praksis i oppmerksomt nærvær
 • Kandidaten kan identifisere og analysere prosesser i formidling av og opplæring i oppmerksomt nærvær
 • Kandidaten kan instruere og veilede i forhold til kroppsskanning, oppmerksomhet i bevegelse, sittende oppmerksomhet og vennlighetsmeditasjon
 • Kandidaten kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • Kandidaten kan gjennomføre et avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning
 • Kandidaten har evne til å identifisere og reflektere over utfordrende situasjoner og håndtere vanskelig følelser

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger og ta initiativ til faglige og etiske diskusjoner knyttet til oppmerksomt nærvær
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder
 • Kandidaten kan formidle selvstendig arbeid både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kandidaten kan kommunisere om relevante faglige problemstillinger
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Kursavgift:

Kr
Kursavgift info: Utgifter knyttet til samlingene på hotell må den enkelte betale selv.

Fagansvarlig/Forelesere:

Gunvor Marie Dyrdal
Telefon: 61135423
Epost: gunvor.dyrdal@ntnu.no

Kontakt:

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Treårig fullført utdanning på høgskole-/universitetsnivå eller tilsvarende + ett (1) års relevant yrkespraksis (helse- og sosial, skole, ledelse, veiledning, HR, osv.)

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Praktiske opplysninger:

Angrerett

Etter at du har fått tilbud om plass, gjelder angrerettloven (lovdata.no). Det betyr at du fritt kan trekke deg fra kurset innen 14 dager etter at du har fått tilbud om kursplass.Hvis du ikke benytter deg av angreretten innenfor fristen, og senere ønsker å trekke deg fra kurset, må kursavgiften betales i sin helhet. Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, må du gi oss skriftlig melding om dette på e-post til studier@gjovik.ntnu.no

Kursdetaljer

Startdato: 01.10.2020

Søknadsfrist: 01.09.2020

Kursavgift: Kr

Studiepoeng: 30

Emnekode:

Undervisningssted: Gjøvik

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurset ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.