Innføring i audiopedagogikk

Dette kurset vil bidra til å gi deg kunnskap om hva hørselshemming er og hvilken tilrettelegging det er behov for. Det vil kvalifisere deg til arbeid med barn, unge og voksne med hørselsvansker.

Målgruppe:

Pedagoger som arbeider, eller skal arbeide med barn, unge og voksne med hørselstap innenfor ulike pedagogiske arenaer.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir innføring i audiologi, konsekvenser av hørselsvansker og pedagogisk tilrettelegging.
Kommunikative, psykososiale og pedagogiske konsekvenser av hørselsvansker tas opp i studiet.

Kursinnhold:

 • Perspektiver på hørselsvansker
 • Medisinsk og teknisk audiologi
 • Konsekvenser av hørselsvansker
 • Hørselsvansker og flerfunksjonshemminger
 • Audiopedagogisk tilrettelegging i barnehage, skole og arbeidsliv           

Kan inngå i masterprogram

Kurset (emnet PED6648) kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i audiopedagogikk, eller tas som et frittstående kurs.

Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i audiopedagogikk som skal inngå i masterprogrammet

Læringsmål:

Etter fullført kurs skal deltakeren ha inngående kunnskaper:

 • om det audiopedagogiske fagfeltet
 • om medisinsk og teknisk audiologi
 • om konsekvenser av hørselsvansker
 • om hørselsvansker og flerfunksjonshemminger
 • om inkluderende praksis i skole, barnehage og arbeidsliv for barn, unge og voksne med hørselsvansker
 • om ulike syn på hørsleshemming; medisinsk og relasjonelt syn


Etter fullført kurs skal deltakeren kunne:

 • Beskrive hvordan hørselsorganet er bygd opp og fungerer
 • Tolke og beskrive audiogrammer (grad av hørselstap, type hørselstap og mulige årsaker)
 • Vurdere og beskrive teknisk kompensatoriske hjelpemidler og sette dem inn i en pedagogisk sammenheng.
 • Vurdere og reflektere over hva som er god tilrettelegging i barnehage, skole og arbeidsplass for barn, unge og voksne med hørselsvansker
 • Dokumentere kunnskapene sine skriftlig

 

Generell kompetanse - Etter fullført kurs kan deltakeren:

analytisk, kritisk og kreativt anvende sine kunnskaper, ferdigheter og teorier om tilrettelegging for inkludering og deltakelse i barnehage, skole og arbeidsliv for barn, unge og voksne med hørselsvansker.

Eksamensbeskrivelse:

Todelt eksamen der hver del teller 50 %:
1. 6 timer individuell hjemmeeksamen med kortsvarsoppgaver.
2. Emneoppgave på maksimum 5000 ord. (Tilsvarer 10 sider, Times New Roman, punkt 12, lunjeavstand 1,5) ekskl. forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste. Emneoppgaven utarbeides individuelt.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske studiesamlinger i Trondheim høsten 2018

Første samling: Uke 36: 3. – 7. september 
Andre samling: Uke 42:  15. – 19. oktober 
Tredje samling: Uke 47: 19. – 23. november 

Samlingen kan bli lagt til Oslo eller Bergen neste gang det tilbys.

Kursavgift:

15000 Kr

Søknadsfrist:

15.05.2018

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Kontakt:

Anne Tolgensbakk
Statped midt, Heimdal
Mobil: 99 10 98 75
Epost: anne.tolgensbakk@statped.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Statped midt

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk (82,5 studiepoeng) som omfatter eksamen i emnene PED1000; PED1001, PED1002, PED1003, PED1004 (de obligatoriske emnene i fordypningen) - eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet - eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning - eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning - eller annen bachelorgrad (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, optiker, fysioterapeut, ergoterapeut, audiograf m.m.) som inneholder minimum 30 studiepoeng i pedagogikk. Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Under utarbeidelse. Ca 1000 sider hvorav 300 sider er selvvalgt.

Foreløpig pensumliste.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Den nettbaserte læringsplattformen Blackboard

Praktiske opplysninger:

Alle som blir tatt opp til kurset, må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass.

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Minst 15 deltakere kreves for at studiet starter som planlagt.

Kursdetaljer

Startdato: 03.09.2018

Søknadsfrist: 15.05.2018

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PED6648

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.