Overvanns- og ledningsteknologi

Det kan fort bli kostbart når avløpsnettet ikke greier å ta unna regnet.

Utvik sommeren 2017. Foto: Oddbjørn Bruland

Norske kommuner bruker hvert år i størrelsesorden 10 milliarder kroner til bygging, drift, vedlikehold og fornyelse av vann-, overvanns- og avløpsledninger. Det er viktig at de som er involvert i disse arbeidene har god kompetanse med hensyn til de forhold som er styrende for funksjonsevnen og levetiden til VA-anleggene.

Målgruppe:

Ansatte i VA-bransjen i Norge

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gi en systematisk og samlet undervisning i overvanns- og ledningsteknologi. Målet med kurset er at studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter om tilstandsanalyser, bygging og rehabilitering av vannforsynings-, overvanns- og avløpsnett (VA-nett).

Programmet for kurset inneholder:

 • Grunnlag for beregning av avrenning fra små og mellomstore avløpsfelt (veganlegg og byområder)
 • Prinsipper for håndtering av overvann
 • Anlegg for infiltrasjon og fordrøyning
 • Pumpeanlegg for vann og avløp
 • Utførelses- og rehabiliteringsmetoder for VA-ledninger
 • Belastninger på ledninger, ytre og indre belastning
 • Ledningsmaterialer, styrkeberegning, nedbrytning
 • Planlegging og prosjektering ved utbygging og fornyelse.

 

Undervisning

Forelesninger, regne- og planleggingsøvinger, seminar med bransjerepresentanter, ekskursjon. Veiledning mellom undervisningsukene over e-post.

 

Læringsmål:

Kunnskap (Etter fullført kurs skal du ha kunnskap om:)

 • Faktorer som bestemmer samspillet  mellom avrenning nedbør i et felt
 • Tekniske løsninger for lokal håndtering av overvann
 • Dimensjonering av ledninger, kulverter og flomveier
 • Forurensinger i overvann
 • Pumping av vann og avløp
 • Ytre belastning på ledninger
 • Materialer for vann og avløpsledninger
 • Metoder for rehabilitering
 • Planlegging av ledningsfornyelse

Ferdigheter (Etter fullført kurs skal du kunne:)

 • Undersøke og velge løsninger for lokal overvannshåndtering
 • Dimensjonere transportløsninger for overvann
 • Vurdere behovet for behandling av overvann
 • Planlegge fornyelse av ledningsnett og metoder for rehabilitering
 • Vurdere materialvalg og utførelse ved nyanlegg
 • Planlegge pumpestasjoner for vann og avløp

 Generell kompetanse (Etter fullført kurs skal du ha kjennskap til:)

 • Problemstillinger ved avrenning fra nedbør og snøsmelting
 • Tilstand og forventet tilstandsutvikling av vann og avløpsnett

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 27.04.2018
Skriftlig fire timers skoleeksamen.
Eksamenskrav: Godkjent øvingsrapport.

Karakterskala for avsluttende eksamen: A-F.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim våren 2018:
Første samling: 5.-9. mars
Andre samling: 23.-26. april

Kursavgift:

15000 Kr
Kursavgift info: Kursavgiften kan endres.

Rabatter:

Medlemmer av MEF, Norsk Vann, RIF og SSTT innvilges en rabatt på kr 3000,-.

Søknadsfrist:

01.02.2018

Fagansvarlig/Forelesere:

Sveinung Sægrov
Professor NTNU, Institutt for bygg og miljøteknikk
Telefon: 73 59 47 65
Mobil: 930 96 277
Epost: sveinung.sagrov@ntnu.no

Tone Muthanna
Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg og miljøteknikk
Telefon: 73 59 47 53
Epost: 951 86 817

Knut Alfredsen
Professor, NTNU, Institutt for bygg og miljøteknikk
Telefon: 73 59 47 57
Mobil: 9320 5501
Epost: knut.alfredsen@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73590070
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelor/ingeniørhøgskole eller tilsvarende praksis.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

PP-filer, Lærebok

Dataverktøy el. programvare som benyttes: CARE-W LTP (Programvare ved NTNU)

Praktiske opplysninger:

Kursavgift inkl. kursmateriell, lunsj og en kursmiddag. Semesteravgift kommer i tillegg.

Deltagelse på enkeltdager av kurset koster kr. 2500,- pr. dag.

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset.

Referanser:

Kursdeltaker 2014:
Dette er et kurs som anbefale for alle som arbeider med VA-teknikk. Kursinnholdet presenteres av dyktige forelesere og med meget gode presentasjoner som vektlegger de viktige poengene i kurset.

Kursdeltaker 2014:
Faget gir nødvendig faglig påfyll for VA-ingeniører i Rådgiverrollen. Svært bra kursholdere fra hele landet og alle etater. Alle VA-rådgivere som ikke har tilsvarende fra før anbefales å delta.

Kursdeltaker 2014:
Jeg fikk mye ut av dette kurset, ikke minst fordi det var invitert svært dyktige gjesteforelesere fra hele landet. Kurset var kompakt og læringskurven bratt. De obligatoriske øvingene var krevende, men også nødvendige. Alt i alt et anbefalingsverdig opphold i trivelige Trondheim

Kursdetaljer

Startdato: 05.03.2018
Slutt: 27.04.2018

Søknadsfrist: 01.02.2018

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: VM6002

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 27.04.2018

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.