Trafikkmodeller og ITS

Kurset omhandler ulike trafikkmodeller, og deres oppbygging og virkemåte. Du vil også lære om ITS-tiltak for å forbedre avvikling, sikkerhet, miljø og tilgjengelighet.

Søknadsfrist: 10.12.2017

Kursbeskrivelse:

Kursets innhold

Kurset har to hovedtema; Trafikkmodeller og ITS. I utgangspunktet legges hovedvekten på trafikkmodeller, men store deler av dette er også relevant for ITS slik at i praksis blir det en relativt jevn fordeling mellom de to hovedtemaene.

  

Hovedtema trafikkmodeller (TM):

 • Trafikkberegningsmodeller
 • Trafikkstrømsteori
 • Trafikksimulering
 • Modeller for vurdering av trafikkavvikling på strekninger, i kryss og i nettverk

Hovedtema ITS:

 • Bruk av og eksempler på Intelligente transportsystemer og tjenester (ITS) innen for eksempel informasjon, betaling, førerstøtte etc.
 • Effekt og nyttevurderinger av ITS
 • Terminologi, arkitektur og standardisering
 • Internasjonal utvikling innen ITS

Undervisningsform
To samlinger på fire dager hver, med opphold mellom for selvstudium. Eksamen en eller to uker etter siste samling. Kandidatene skal i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene.

Det forventes at deltakerne stiller med egen bærbar PC og installerer nødvendig programvare før samlingene. Nærmere beskjed om dette vil bli gitt på epost og Blackboard.

Læringsutbytte:

Kunnskaper (du skal ha kunnskap om):

 • Teoretisk grunnlag for ulike trafikkmodeller
 • Oppbygging og virkemåte for ulike trafikkmodeller
 • Aktuelle ITS tiltak for å forbedre avvikling, sikkerhet, miljø og tilgjengelighet
 • Internasjonale trender og utvikling av ITS området

Ferdigheter (Du kan):

 • Benytte og forstå ulike trafikkmodeller for å vurdere trafikk og avviklingskvalitet
 • Planlegge ulike ITS tiltak og vurdere nytte, kostnad og effekter av disse

Kompetanse (Du kan):

 • Forstå muligheter og begrensinger med ulike trafikkmodeller og ITS tiltak innenfor et helhetlig og bærekraftig perspektiv der en også tar hensyn til både effektivitet, sikkerhet, miljøutfordringer, tilgjengelighet og andre samfunnsutfordringer
 • Presentere og dokumentere analyser og vurderinger på en klar og oversiktlig måte
 • Løse sentrale oppgaver innen trafikkteknikk og trafikksikkerhet både selvstendig og som en del av et team

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 19.04.2018
Hjemmeeksamen 19.april kl 09.00 - 16.00.

Eksamenskrav: Godkjente innleveringsoppgaver, som teller 30% av sluttkarakteren, og tilstedeværelse på de obligatoriske samlingene.

Karakterskala: A-F

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset arrangeres i Trondheim våren 2018:

Første samling: 5.-8. mars

Andre samling: 09.-12. april

Oppstart kl 09.00 første samlingsdag, slutt kl 16.00 siste samlingsdag (gjelder både første og andre samling).

Obligatorisk oppmøte på undervisningen.

Kursavgift:

20000 Kr

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Arvid Aakre
Amanuensis, NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 926 19 418
Epost: arvid.aakre@ntnu.no

Kontakt:

Marion Alseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Dersom du skal ta kurset som enkeltstående kurs kreves:
Generell studiekompetanse
Matematikk R1+ R2, eller tilsvarende.
Krav til dokumentasjon

Dersom du skal ta kurset som en del av masterprogrammet er bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag forkunnskapskravet

Anbefalte forkunnskaper:

Bachelor- eller ingeniørkompetanse innen relevante teknologiske fag.
Kurset bygger delvis på trafikkteknikk delen av kurset BA 6058 Trafikkteknikk og trafikksikkerhet

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendium, rapporter og notater.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: SIDRA TRIP, SIDRA INTERSECTION, AIMSUN

Praktiske opplysninger:

Kurset inngår i Erfaringsbasert masterprogram innen veg og jernbane, studieretning veg.

For ansatte i Statens vegvesen og Bane NOR gjelder egne interne søknadsfrister for søkning til masterprogrammet.

Alle kurs på masterprogrammet kan tas som frittstående enkeltkurs forutsatt at det er ledige plasser. Prioritering av kvalifiserte søkere skjer etter søknadsdato.

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Kursdetaljer

Startdato: 05.03.2018
Slutt: 19.04.2018

Søknadsfrist: 10.12.2017

Kursavgift: 20000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: BA6062

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 19.04.2018

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.