Arbeid og helse

Foto: Shutterstock.com

Mange grupper er ekstra utsatte når det snakkes om deltakelse i arbeid, for eksempel unge i overgang mellom utdanning og arbeid, seniorer, minoritetsgrupper og personer med funksjonsnedsettelse. Dette emnet belyser og diskuterer mange av de utfordringer som personer i og utenfor arbeid opplever i sin hverdag. Søk denne utdanningen i dag.

Målgruppe:

Alle som jobber med personal/personalledelse, arbeidsinkludering, rekruttering og mangfoldsledelse i offentlig eller privat sektor, samt studenter som ønsker et fordypningsemne med fokus på et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv.

Kursbeskrivelse:

I offentlige føringer og virkemidler tydeliggjøres en politisk målsetting i Norge om et mer inkluderende arbeidsliv med rom for fleksible og tilrettelagte løsninger. Realiteten er imidlertid at mange allikevel ikke har et lønnsarbeid. Med utgangspunkt i et helsefremmende perspektiv, problematiseres på denne bakgrunn hvordan ulike personlige forhold, og forhold på arbeidsplassen og i omgivelsene, kan innvirke på personers og gruppers mulighet for lønnsarbeid. Emnet belyses med utgangspunkt i ulike befolkningsgrupper som for eksempel ungdom, innvandrere, eldre og personer med mentale problem eller redusert funksjonsnivå. Emnet tydeliggjør hvorfor og hvordan lønnsarbeid kan oppleves som betydningsfullt og/eller problematisk for utsatte grupper av befolkningen, og hvordan kulturelle, organisatoriske og samfunnsmessige forhold innvirker på personens eller gruppens mulighet for deltakelse i lønnsarbeid. Det faglige innholdet har sin tyngde i helsefag, men inkluderer også perspektiver fra samfunnsvitenskapen, psykologi og medisin.

 

Emnet kan inngå i Masterprogram i aktivitet og bevegelse.

Læringsmål:

Med utgangspunkt i samfunnsmessige, organisatoriske og kulturelle forhold vil emnet gjøre studenten i stand til å vurdere individers, gruppers og virksomheters ressurser og utfordringer når lønnsarbeid og helsefremmende aktiviteter skal muliggjøres for ulike befolkningsgrupper.

Kunnskaper: Etter fullført utdanning kan deltakeren

  • anvende avansert kunnskap om de samfunnsmessige, organisatoriske og individuelle forhold som virker inn på individers og gruppers mulighet til å delta i arbeidslivet
  • vise inngående kunnskap om aktuelle helse- og sosialpolitiske føringer og målsettinger knyttet til arbeidsliv og helse
  • anvende kunnskap som fremmer befolkningsgruppers helse i og utenfor arbeidslivet
  • analysere relevante etiske og faglige dilemma innenfor emnet arbeid og helse

Ferdigheter: Etter fullført utdanning kan deltakeren

  • gjennom litteratursøk innhente kunnskap om hvordan lønnsarbeid kan innvirke på hverdagsliv og helse på bakgrunn av samfunnsmessige, organisatoriske og personlige forutsetninger
  • anvende relevante teorier og empiri for å beskrive og drøfte aktuelle helsefremmede tiltak knyttet til arbeid og dagligliv

Generell kompetanse: Etter fullført utdanning kan deltakeren

  • tydeliggjøre og formidle ulike perspektiv og tilnærminger for å utvikle ny kunnskap knyttet til utsatte gruppers mulighet for lønnsarbeid
  • integrere og kommunisere faglige problemstillinger på nye områder, samt bidra til nyskapende innsats når det gjelder arbeidsinkludering
  • gjøre bruk av systematiske litteratursøk i vitenskapelige databaser, samt å redegjøre for denne metoden

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 08.06.2018
Eksamen avvikles som en hjemmeeksamen i det digitale eksamenssystemet Inspera.

Karakterskala: A - F

For å stille til eksamen må man på forhånd ha fullført følgende obligatoriske arbeidskrav:
-Arbeidskrav 1: Skriftlig innlevering av selvvalgt tema belyst ved 3 vitenskapelige artikler
-Arbeidskrav 2: Utkast/skisse til eksamensoppgave
-Obligatorisk tilstedeværelse på seminar og muntlig fremlegg av oppgave

Arbeidskravene vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Ved ikke godkjent arbeidskrav gis det anledning til andre gangs gjennomføring av arbeidskrav før eksamen i emnet.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Utdanningen gjennomføres med tre obligatoriske samlinger à to dager:

Første samling: 11. - 12. januar 2018

Andre samling: 1. - 2. mars 2018

Tredje samling: 3. - 4. mai 2018

Torsdager kl. 09:15 - 15:00

Fredager kl. 08:15 - 15:00

Samlingene finner sted på NTNU Campus Tunga i Trondheim. Detaljer om rom kommer snart.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Studentene må selv betale semesteravgift til NTNU og dekke utgifter til reise, opphold og pensumlitteratur.

Søknadsfrist:

10.12.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Klara Jakobsen
Dosent, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73559221
E-post: klara.jakobsen@ntnu.no

Kontakt:

Linda Lønvik
Førstekonsulent, NTNU VIDERE
Telefon: 73412389
Mobil: 47672145
E-post: videre@ntnu.no

Studieveiledning
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
E-post: studier@inb.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelor innen samfunnsvitenskapelige eller helsevitenskapelige emner kvalifiserer for opptak.
Søkere med annen utdanningsbakgrunn vurderes særskilt.

Minstekrav ved opptak er gjennomsnittskarakteren C eller 2,5. Ved beregning av gjennomsnittskarakter inngår karakterer i alle fag som er en del av opptaksgrunnlaget.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum vil legges ut på Blackboard.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard og Inspera

Referanser:

«Emnet hadde gitt meg en ny innsikt og hjelp til å formulere tanker knyttet til utfordringene jeg møter i bedriftshelsetjenesten»

«Alle er fornøyde med semesteroppgaven, hvor vi fikk muligheten til å jobbe og gå i dybden på oppgaven som skal innleveres som eksamen»

«Bra at vi har presentasjoner og feedback, dette øker læringsprosessen!»

Kursdetaljer

Startdato: 11.01.2018
Slutt: 08.06.2018

Søknadsfrist: 10.12.2017

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: HVUT6058

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 08.06.2018

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse