EVU-Kurs


Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme

Foto: Pexels

Emnet har oppstart neste gang våren 2021. Dette emnet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av nevroutviklingsforstyrrelser, med hovedfokus på autismespekterforstyrrelser.

Det vil bli gitt en innføring i; årsaker, forekomst, kjennetegn, klassifikasjon, komorbiditet, utviklingsforløp, alvorlighetsgrad av kjernesymptomene og assosierte vansker, samt i utredning og diagnostikk. Emnet gir også kjennskap til tilrettelegging- og behandlingsmuligheter for mennesker med autismespekterforstyrrelser.

Søknadsfrist: 15.11.2018

Målgruppe:

Ansatte både i spesialisthelsetjenesten og kommunal virksomhet, innen helse-, sosial- eller utdanningssektoren som arbeider med barn, unge og voksne med autismespekterforstyrrelser.

Kursbeskrivelse:

Læringsmål:

Målet for emnet er å øke kompetanse hos fagfolk som kommer i kontakt med eller arbeider med mennesker med nevroutviklingsforstyrrelser, særlig innen autismespekteret.

Kunnskaper:

Studentene har:

 • Kunnskap om nevroutviklingsforstyrrelser; årsaker, forekomst og kjennetegn 
 • Kunnskap om autismespekterforstyrrelser; fra autisme kombinert med psykisk utviklingshemning til mennesker med autisme og høyt funksjonsnivå; Asperger syndrom. 
  • Symptombildet, diagnosekriterier, funksjonsvansker 
  • Tidlig identifikasjon av autismespekterforstyrrelser, utredning, kartleggingsverktøy og diagnostikk, utredning 
  • Hverdagsutfordringer; som eksekutive vansker, sårbarheter og tilpasningsvansker 
  • Psykiske vansker og tilleggslidelser (komorbiditet) 
  • Brukererfaring og foreldreerfaringer 
  • Tilrettelegging og behandlingsmuligheter 
  • Oversikt over samarbeid og samhandling innen hjelpeapparatet

Ferdigheter:

Studentene har:

 • Ferdigheter til å gjenkjenne symptombildet, diagnosene og konsekvensene 
 • Ferdigheter innen kartlegging av symptomer, samt kjennskap til utredning og diagnostisering 
 • Ferdigheter til å gjenkjenne symptomer på psykiske vansker og tilleggslidelser 
 • Ferdigheter i å forstå utfordringer og vurdere behov for tiltak 
 • Ferdigheter knyttet grunnleggende strategier for tilrettelegging og behandling for mennesker med autismespekterforstyrrelser
Generell kompetanse:

Studenten har:

 • Forståelse av mennesker med nevroutviklingsforstyrrelser, spesielt autismespekterforstyrrelser, både med tanke på symptombildet, kjennetegn, årsaker, diagnostikk og utredning. I tillegg til kjennskap til kjennskap til symptomer og tilstandsbilde 
 • Studenten er i stand til selvstendig å søke etter og vurdere informasjon 
 • Studenten skal også kunne sette eget arbeid inn i en større sammenheng og kunne bidra til helhetlig og langsiktig planlegging for personer med nevroutviklingsforstyrrelser.

Masterprogram i psykisk helse:

Emnet etter søknad inngå i master i psykisk helse, studieretning barn og unges psykisk helse og barnevern.

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen over to dager
Karakterskala : A - F
Eksamenskrav: Minimum 80% deltakelse på samlingene og to godkjente emneoppgaver.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har tre obligatoriske samlinger á to dager i Trondheim vårsemesteret og tre obligatoriske samlinger á to dager høstsemesteret.

 

Kursavgift:

Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift fra våren 2020, men som student må du betale en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)

Fagansvarlig/Forelesere:

Rannei Sæther
Førsteamanuensis
Epost: rannei.sather@ntnu.no

Kontakt:

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Studieveiledning
Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU)
Telefon: 73 55 15 00
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:


Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor helse-, sosial-, psykologi- eller pedagogiske fag.

Søkere med minimum to års relevant arbeidspraksis etter fullført bachelorgrad vil bli prioritert ved opptak.

Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut.
Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at søkere er i minst 50% arbeid med barn, unge/unge voksne eller familier for å få mest mulig utbytte av emnet.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Litteraturliste oppgis via Blackboard ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 29.01.2019

Søknadsfrist: 15.11.2018

Kursavgift: Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: MDV6255

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.