Språklig kommunikasjon og normal språkutvikling

Språklig kommunikasjon og språkutvikling er tema for dette kurset. Bildet er fra Statped.

Språklig kommunikasjon og språkutvikling
er tema for dette kurset.
Bildet er fra Statped.

Samspill mellom barn og voksne er en forutsetning for, og en viktig del av barns språkutvikling. Dette kurset gir en innføring i hva kommunikasjon er, og i hvordan språklige samspill generelt kan forstås, beskrives og analyseres. Det gir også en oversikt over viktige teorier om språkutvikling, en grunnleggende innføring i grammatisk analyse som verktøy for å beskrive stadier i barns språkutvikling. Kurset vil legge spesiell vekt på norske barns språk.

Målgruppe:

Primært lærere og pedagoger i skolesektoren, PPT, helsesektoren.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en innføring kommunikasjon og interaksjonelt samspill, språklige og kommunikative strukturer, viktige teorier og barns språkutvikling, og en oversikt over hovedtrekkene i normal språkutvikling.

 

Etter avlagt eksamen vil studentene ha en grunnleggende kunnskap om:

  • kommunikasjon og interaksjonelt samspill,
  • språklige og kommunikative  strukturer
  • viktige teorier om språkutvikling
  • hovedtrekk i normal språkutvikling

Studentene vil ha innsikt i:

  • trekk ved samtalers dynamikk
  • tidlig språkutvikling hos norsktalende barn

Ved kursets slutt vil studentene kunne:

  • utføre opptak, transkripsjon og analyser av talespråksmateriale på grammatisk og interaksjonelt  nivå,
  • karakterisere et autentisk barnespråkmateriale i forhold til utviklingstrinn
  • kunne reflektere over etiske spørsmål knyttet til innsamling og bruk av autentisk samtalemateriale 

Eksamensbeskrivelse:

Mappevurdering. Mappen skal bestå av de to obligatoriske innleveringsoppgavene som skal skrives mellom samlingene og leveres i forbindelse med samling to og tre, og en tredje, større del. De tre delene vil bygge på hverandre innholdsmessig og vektes med 25%, 25%, 50%.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger på NTNU høsten 2017

Første samling:   31. august - 1. september
Andre samling:   18. og 19. oktober
Tredje samling:  22. og 23. november

Mandag 28. august er introduksjonsdag for oppstarten av masterstudiet. Deltakere som tar enkeltkurs men som ikke er tatt opp til hele masterprogrammet er velkommen til å delta på denne dagen.

Kursavgift:

7500 Kr

Søknadsfrist:

10.07.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Julie Feilberg
Førsteamanuensis, Institutt for språk og kommunikasjonsstudier
Telefon: 73590871

Kontakt:

Trude Hjulstad
Koordinator, Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier
Telefon: 73596724
Epost: trude.hjulstad@ntnu.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse
Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Enkeltartikler i litteraturlista vil bli samlet i et kompendium og solgt gjennom Akademika. Kursdeltakere vil få nærmere informasjon om hvilke bøker som bør kjøpes før kursstart.

Foreløpig litteraturliste:

Kommunikasjon:
Cameron, Deborah (2001): Working with spoken discourse. London: Sage, kap. 1, 4,og 8
Charon, Joel (2006): “Symbolic interactionism as a perspective”. I: Charon, Joel (red.): Symbolic interactionism: An introduction, an interpretation, an integration. New Jersey: Pearson Prentice Hall
Svennevig, J, Sandvik, M. og Vagle, W. ((1995):” Samtaleanalyse”. I: Svennevig, J, Sandvik, M. og Vagle, W.: Tilnærminger til tekst. Modeller for språklig tekstanalyse. Cappelen Akademisk forlag. Oslo.
Clark, Herbert H. ((1996):” Language Use”. I: Using Language. Cambridge University Press. Cambridge. Kap. 1, s. 3-25

Språk:
Kristoffersen, Simonsen & Sveen (red.) (2005): Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget. Oslo. Universitetsforlaget 2005. ISBN 82-15-00760-0. kap. 3, 11 og 12.
Kulbrandstad: Språkets mønstre. Grammatiske begreper og metoder. 3. utg. Universitetsforlaget 2005 eller nyere. s. 262-282
Abrahamsen og Morland (2012). Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Trondheim, Oslo: Akademika forlag. Utvalgte kapitler.

Språkutvikling:
Elisabeth Ahlsén & Ulrika Nettelbladt (2008): Kap. 3: Språk og språklig kommunikasjon i Hartelus, L., Nettelbladt, U. og Hammarberg, B: (red): (2006): Logopedi. Studentlitteratur
Sven Strømquist : Barns språkutveckling, kap. 4 iI Hartelus, L., Nettelbladt, U. og Hammarberg, B: (red): (2006): Logopedi. Studentlitteratur
Sjögren, L & Lohmander, A: Oralmotori, joller och tidig talutredning. Kap. 6 i Hartelus, L., Nettelbladt, U. og Hammarberg, B: (red): (2006): Logopedi. Studentlitteratur
Saxton M. (2012): Child Language, Acquisition and development. London. Sage Publications. kap. 3, 4 og 9,
Von Tetzchner et. al (1993): Barns språk. Ad notam Gyldendal, Oslo. del 3, 4 og 5,
Braathen S. (2004):Kommunikasjon og samspill frå fødsel til alderdom. (Universitetsforlaget) Kap. 1,2, 3 og 4.
Kristoffersen & Simonsen (2012): Tidlig språkutvikling hos norske barn. MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling. Novus AS, Oslo.
Mor-barn-undersøkelsen. Folkehelseinstituttet.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 31.08.2017

Søknadsfrist: 10.07.2017

Kursavgift: 7500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: LOGO6111

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.