Barnevernledelse - påbygningskurs

NTNU ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt) tilbyr en påbygning på 15 studiepoeng til Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse.

Målgruppe:

Dette er et lukket påbygningskurs som kun tilbys ledere og stedfortredere i norsk barnevern som tidligere har fått godkjent minst 15 studiepoeng i barnevernledelse.

Kursbeskrivelse:

For de som har minst 15 studiepoeng i barnevernledelse fra før, tilbys i en begrenset periode en påbygning for å få totalt 30 studiepoeng for å få en samlet kompetanse tilsvarende den nye nasjonale barnevernlederutdanningen på 30 studiepoeng.  I denne påbygningen vektlegges to hovedtema – moduler. 

 1. Fag, - personal og ressursledelse i barnevernet
 2. Strategiledelse og offentlig ledelse

 

Hva lærer du?

Studiet legger vekt på utvikling av lederkompetanse med utgangspunkt i barnevernets mandat og har fokus på:

 • Teorigrunnlag med helhetlig ledelsesmodell og ulike perspektiv på organisasjon og ledelse.
 • Ledelse i en barnevernfaglig kontekst – lederutvikling tilpasset de konkrete utfordringene i fagfeltet.
 • Ledertrening med bruk av praksisnære og konkrete ledelsesmodeller.
 

Studiet vil bidra med lederutvikling innenfor tre hovedperspektiv:

 • Organisasjon – systemnivå: Struktur, strategi, og ledelse som funksjon.
 • Gruppe – teamnivå: Ledelse og fagutvikling av grupper og team.
 • Individnivå: Personalledelse og konflikthåndtering på individnivå
 
 
 

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med fem samlinger à to eller tre dager over tre semester. Du må møte på minst 80 % av samlingene. 

Det vektlegges erfaringslæring og integrering av kunnskap og praksis.  Undervisningen er kunnskapsbasert, og du får anledning til å forholde deg kritisk reflekterende til problemer og beslutninger knyttet til forbedring av operativ ledelse og samhandling innen barnevernfeltet. Det arbeides med ledertrening på hver samling.

Eksamensbeskrivelse:

Studiet har en tre dagers individuell, skriftlig hjemmeeksamen høsten 2017, uke 49.

Tre arbeidskrav; ett fagnotat som også presenteres muntlig, og to ledertreningsmål.
Arbeidskravene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.
Det vil bli gitt veiledning til gjennomføring av arbeidskravene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Studiet består av fem samlinger over to semester våren og høsten 2017 i Trondheim.

Samlingene varer fra kl. 09.00 til kl. 16.00 

 

Samlinger våren 2017:

Første samling:  2. -  4. mai.              

 • Barnevernledelse – personalledelse, ressursstyring og ledelse i nettverk (modul 1)
Andre samling: 14. - 15. juni.              
 • Kunnskapsledelse, teamutvikling og kultur for læring i barnevernet (modul 1) 
 

Samlinger høsten 2017:

Tredje samling: 12. - 13. september.    
 • Endringsledelse og implementering av barnevernets kvalitetsmål og forsvarlighetskrav (modul 2)
Fjerde samling: 24. - 25. oktober.                  
 • Ledelse av beslutningsprosesser og skjønnsutøvelse i barnevernets arbeid (modul 2)
Femte samling: 28. - 29. november.
 • Strategiledelse og offentlig ledelse; strategisk og tjenesteovergripende arbeid (modul 2)

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Studiet har ingen kursavgift, men du må betale semesteravgift til NTNU. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold i forbindelse med samlingene.

Søknadsfrist:

01.12.2016

Fagansvarlig/Forelesere:

Torill Moe
Universitetslektor, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykiske helse og barnevern
Mobil: 91 68 48 29
Epost: torill.moe@ntnu.no

Åse Bratterud
Forsker, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Mobil: 92 63 95 54
Epost: ase.bratterud@ntnu.no

Kontakt:

Studieveiledning
Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU)
Telefon: 73 55 15 05
Epost: studieveileder-rkbu@medisin.ntnu.no

Stine Mari Harildstad
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@adm.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Søkere må være tilsatt som leder/fagleder/teamleder/stedfortreder for leder eller inneha lederoppgaver i norsk barnevern.

Det kreves relevant utdanning på bachelornivå, med minimum 180 studiepoeng. 

Det er et krav at deltakerne har gjennomført et program på minimum 15 studiepoeng i barnevernledelse/samhandlende barnevernledelse med ledertrening (Del 1) i forkant av påbygningen. 

Ved opptak prioriteres i følgende rekkefølge:

 • Ledere/stedfortredere i norsk barnevern med fag- og personalansvar.
 • Søkere som har mer enn to års praksis fra ledelse i norsk barnevern.

Ved eventuelt ledige plasser, kan det åpnes for andre uten barnevernledererfaring.Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall søkere til studiet. Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset .

Kursdetaljer

Startdato: 02.05.2017
Slutt: 08.12.2017

Søknadsfrist: 01.12.2016

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: MDV6247

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.