Smart læring 2.0

Kurset handler om hvordan digitale tjenester endrer læring og vilkår for læring. Som deltaker vil du utvikle ditt personlige læringsnettverk gjennom å bruke en rekke digitale tjenester for kunnskapsutvikling, refleksjon og samhandling. Kurset tar opp grunnleggende teori om læring og ser disse i forhold til digitale læreprosesser. Den digitale kompetansen utvikles i kurset hovedsakelig gjennom nettbaserte aktiviteter og utprøvinger, og i diskusjonsoppgaver som omhandler vilkår for og bruk av teknologi i fag og fagmiljø.

Kurset består av en kunnskapsdel der du vil lære om sammehengen mellom sosiale nettverk og sosiale medier og hvordan disse kan brukes til å designe gode læreprosesser. Videre består det av en ferdighetsdel der du vil lære å bruke ulike tjenester for samskriving, for kommunikasjon og kunnskapsutvikling. Et tredje hovedtema omhandler digital dannelse der deltakerne vil diskutere og reflektere over ulike dilemmaer som oppstår når sosiale medier og digitale tjenester tas i bruk i skolen og samfunnet.

Målgruppe:

Studiet er tilpasset lærere og skoleledere som vil utvide sin digitale kompetanse.

Kursbeskrivelse:

Emnet utgjør en naturlig del av det digitale kompetansegrunnlaget som er nødvendig for å undervise i skolen og høyere utdanning. Emnet har som mål å øke deltakernes digitale kompetanse i teori- og erfaringsbaserte læringsprosesser og slik legge til rette for utvikling av digitalt samarbeid mellom fagpersoner og faggrupper. Målene nås i et lærende digitalt nettverk som utnytter deltakernes muligheter for samarbeid, refleksjon og erfaringsdeling, og bidrar til utvikling av deltakernes teori- og begrepsforståelse på fagfeltet. Aktiv deltakelse i digitale nettverk og utprøving i praksis er en forutsetning for å kunne utvikle en digital lærer/foreleseridentitet.

Emnet gir grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning, læring og kunnskapsutvikling basert på forskning og erfaring fra digitale lære- og arbeidsprosesser. I emnet blir det vektlagt varierte og digitale arbeidsformer i faglige sammenhenger. Det vil være en veksling mellom individuelt arbeid og samarbeid med og uten veiledning. Det legges vekt på nettverksbygging og erfaringsdeling, blant annet gjennom deltakernes utvikling av et personlig læringsnettverk.

 

 

Eksamensbeskrivelse:

Arbeidskrav underveis i emnet:

  • Deltakerne må ha oppfylt spesifiserte arbeidskrav for å kunne ta eksamen
  • Det forventes at deltakerne er aktive deltakere i digitale forum og diskusjoner.
Invitasjon til å melde seg opp til formell eksamen og oversikt over arbeidskrav forut for eksamen blir oppgitt på kurset.

Eksamensformen er en semesteroppgave over et oppgitt tema som leveres innen 3 uker etter kursavslutning. Eksamensbesvarelsen evalueres etter NTNUs karakterskala ( A-F).

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset startet 8. september 2016.
Deltakere kan søke om opptak til formell eksamen i emnet SOS6605 i perioden fra 30. september til 26. oktober.

Klikk på lenka "søk dette kurset nå" og registrer deg på søknadsweb for NTNU VIDERE. Hvis du ikke har tatt eksamen ved NTNU tidligere må sende kopi av vitnemål som viser at du har generell studiekompetanse. Adressen er NTNU VIDERE, 7491 Trondheim. Merkes med "Smart læring".

 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info:
Ingen kursavgift. Alle som skal ta eksamen må betale semesteravgift til Studentsamskipnaden.

Søknadsfrist:

26.10.2016

Fagansvarlig/Forelesere:

Arne Krokan
Professor, Inst. for sosiologi og statsvitenskap
Mobil: 91897473
E-post: arne@krokan.com

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
E-post: videre@ntnu.no

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse. Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende erfaring med bruk av ”data” og internett.

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

  • Krokan, A. (2012). Smart Læring. Fagbokforlaget
  • Et antall artikler og videoer som gjøres tilgjengelige i læringsplattformen EdX Open.
  • Boka er tilgjengelig via e-bok, iTunes, bokhandel

Dataverktøy el. programvare som benyttes:

  • PC/Mac/nettbrett og eventuelt smarttelefon
  • Læringsplattform: EdX open

Praktiske opplysninger:


Du kan følge Arne Krokan på sosiale media på
Twitter: @arnek
Blogg: blog.krokan.com
Facebook: krokan

Andre kontaktpersoner for informasjon om kurset:
Magnus Sandberg - magnus.h.sandberg@svt.ntnu.no
Inger Langseth - inger.langseth@ntnu.no
Andreas Krokan - andreas.krokan@ntnu.no

Referanser:

Kursdeltaker våren 2015:
Smart læring har gitt meg flere måter å se på undervisning på, måter som har skapt mer læring og engasjement blant elevene.

Kursdeltaker våren 2015:
Svært nyttig kurs for en IKT-veileder. Nye arbeidsformer som følge av utviklingen ellers i samfunnet kan være utfordrende å innføre. Anbefaler dette kurset til alle lærere fordi det gir et mye bedre grunnlag til å oppfylle læreplanens krav til digitale ferdigheter på mange områder.

Kursdeltaker våren 2015:
Dette er et flott kurs som anbefales på det sterkeste!

Kursdetaljer

Startdato: 26.10.2016

Søknadsfrist: 26.10.2016

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 7.5

Emnekode: SOS6605

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er slettet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse