Ungdom, rus og avhengighet


Emnet har oppstart neste gang våren 2020. Søknadsportalen åpner i løpet av september 2019.

Hvordan skal man identifisere og hjelpe risikoutsatt ungdom?

Kunnskaper og ferdigheter for å øke forståelsen av forhold mellom rus og avhengighet hos ungdom er sentrale områder undervisningen tar for seg.

Du skal gjennom undervisningen tilegne seg økt kunnskap slik at tjenestetilbyderne skal kunne møte risikoutsatt ungdom med tilfredsstillende tiltak og tjenester som møter deres behov.

Søknadsfrist: 15.11.2018

Målgruppe:

Behandlere, stabspersonell og miljøpersonell i spesialisttjenester, statlige tjenester og institusjoner. Emnet er også relevant for andre som primært arbeider med forebygging, utredning, behandling og endringsarbeid med hensyn til barn, unge og familiers psykiske helse.

Kursbeskrivelse:

Emnet skal gi studentene økt forståelse for det komplekse samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer knyttet til rusproblem og avhengighet. Herunder faktakunnskap om rusmiddelbruk, omfang og skadevirkninger.

Studentene vil få kunnskap om, samt ferdigheter i bruk av utredning og kartleggingsmetoder, samt innføring i ulike rusbehandlingstiltak. Emnet vil gi grunnlag for refleksjon rundt egen praksis og handlingsvalg, og større faglig trygghet i arbeid med risikoutsatt ungdom.

Læringsmål

Kunnskap om:
 • Kunne om utviklingstemaer knyttet til ungdomsalder og forståelse av ungdomskulturen
 • Forståelse av fenomenet og begrepet avhengighet.
 • Om ulike rusmidler, utbredelse, symptomer ved bruk, og skadevirkninger.
 • Om sammenhenger mellom rusbruk og psykiske problemer.
 • Om ulike risikofaktorer og beskyttende faktorer.
 • Om forebyggende arbeid og tiltaksarbeid overfor ungdom i risiko.
Ferdigheter:
 • Kjenne til sentrale teorier på avhengighet og de mest utbredte rusmidlene.
 • Kan nyttiggjøre seg kartleggingsverktøy, samt benytte disse for å identifisere ungdom i risiko for utvikling av rusmiddelproblematikk.
 • Kan gjøre vurderinger i forhold til risikofaktorer og forebyggende arbeid.
 • Handlingskompetanse i møte med ungdom med rusrelaterte problemer.
Generell kompetanse
 • Kan begrunne, dokumentere og formidle behov for tiltak.
 • Kan reflektere over egen praksis når det gjelder handlingsvalg.
 • Har forståelse for det komplekse samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer knyttet til rusproblem og avhengighet

 Master i psykisk helse

Emnet kan etter søknad inngå i master i psykisk helse, studieretning barn og unges psykiske helse og barnevern.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig hjemmeeksamen over to dager. Karakterskala: A - F
Eksamenskrav: 80% obligatorisk oppmøte på samlingene og to godkjente emneoppgaver. Oppgavene vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet har totalt seks samlinger

- tre samlinger á to dager i vårsemesteret

- tre samlinger á to dager i høstsemesteret

 

 

Kursavgift:

Kr
Kursavgift info: Ingen kursavgift fra våren 2020, men som student må du betale en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)

Fagansvarlig/Forelesere:

Marianne Stallvik
Førsteamanuensis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Epost: marianne.stallvik@bufetat.no

Kontakt:

Studieveiledning
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU)
Telefon: 73 55 15 00
Epost: marianne.stallvik@bufetat.no

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Mobil: 91 89 75 76
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:


1. Relevant bachelorgrad eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng). De fleste pedagogiske, helse, eller sosialfaglige utdanninger på dette nivået vil bli ansett som relevant.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor i 100% stilling

Under studiet anbefales det at du er i minst 50 % stilling med barn, unge og familier. Dette er med på å sikre en aktiv integrering av teori og metoder i direkte arbeid.


Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut.
Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved studiestart på Blackboard

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 10.01.2019

Søknadsfrist: 15.11.2018

Kursavgift: Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: MDV6244

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er under planlegging.
Du kan ikke søke dette kurs ennå.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.