Testteoretisk kompetanse

Kurset vil gi økt innsikt i forhold til administrering og tolkning av evnetester, samt økt psykometrisk kompetanse med tanke på administrasjon og tolkning av tester generelt. Du vil etter ferdigstilt kurs være kvalifisert for selvstendig innkjøp og bruk av Wechsler testene; WISC og WPPSI i en utdanningskontekst. For nærmere informasjon ta kontakt med fagansvarlig.

Neste oppstart på dette kurset planlegges for våren 2017

Målgruppe:

Ansatte i PPT.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en innføring i ulike evnetester, generell test kompetanse, tolkningsteori, utviklingspsykologiske perspektiver i bruk av tester, samt etiske implikasjoner i forhold psykrometrisk arbeid.

Læringsmål del 1: Evnetester

Deltagerne skal:

Kunnskaper

 • Kjenne utgangspunktet for evne testene, og hvordan de nyere versjonene knyttes opp mot moderne intelligensteori.
 • Kjenne til hva de ulike deltestene måler og hva som er utgangspunktet for aggregering og refortolkning av skårer.

Ferdigheter

 • Kunne ta stilling til og forklare hvordan Wechsler testene er normert og validert. 
 • Generelt om intelligens: kjenne til noen av definisjonene av intelligens, samt forklare hvorfor begrepet ikke lar seg fange i en enkelt definisjon. Kjenne til og beskrive CHC teorien. 

Kompetanse

 • Forstå hvorfor intelligens er et komplisert begrep å forklare og kunne møte ulike holdninger til intelligens på en konstruktiv måte.

Læringsmål del 2: Generell testkompetanse

Deltagerne skal:

Kunnskaper

 • Kunne definere de ulike psykometriske begrepene som er relevant for testkonstruksjon.
 • Ha kjennskap til forskjellen mellom klassisk og moderne test teori.

Ferdigheter

 • Forstå hvordan en test er konstruert og hvilke krav som stilles, særlig i forhold til psykometriske egenskaper.  Kunne vurdere i hvilken grad testen gir psykometrisk holdbare skårer.
 • Kjenne til prinsipper rundt tolkning beslutningstaking basert på testskårer og kunne definere forskjellene på ipsativ og normativ tolkning.

Kompetanse

 • Utvikle holdninger som gjør at en er i stand til å forstå sammenhengen mellom psykometriske ferdigheter og forsvarlig bruk av testing.

Læringsmål del 3: Tolkningsteori

Deltagerne skal:

Kunnskaper

 • Kunne de grunnleggende prinsippene i beslutningsteori slik den anvendes i tolkning.
 • Kunne gjøre rede for fallgruver i tolkning.

Ferdigheter

 • Forstå hvordan man utleder slutninger basert på testskårer. Kunne rapportere resultater og få en forståelse for hvordan man setter seg inn i en test og de begreper testen måler.

Kompetanse

 • Forstå sammenhengen mellom testskårer og utarbeidelse av tiltak.

Læringsmål del 4: Etikk

Deltagerne skal:

Kunnskaper

 • Kunne gjøre rede for internasjonale og nasjonale retningslinjer for etisk bruk av testing.

Ferdigheter

 • Forstå og anvende etiske prinsipper slik at en både ivaretar testtakers integritet og faglig bruk av testing, og forstå sammenhengen mellom fag og etikk. 

Kompetanse

 • Utvikle et etisk refleksjonsnivå som gjør at man agerer profesjonelt i tilknytning til bruk av testene.

Læringsmål del 5: Utviklingspsykologi

Deltagerne skal:

Kunnskaper

 • Forklare sammenhengen mellom utviklingspsykologi, herunder kognitiv utvikling og generell psykologisk utvikling i testing av barn.
 • Forklare sentrale begreper innen tilknytningsteori, Arv/miljøperspektiver og moralutvikling

Ferdigheter

 • Gjøre rede for en del klassiske utviklingsteorier herunder Informasjonsprosesseringsteori, Piagets stadieteori, Sosiokulturelle teorier.

Kompetanse

 • Kunne reflektere og se betydningen av utviklingspsykologiske perspektiver på bruk av tester.

 

Undervisning.
Samlingene vil bestå av forelesninger og gruppedrøftinger knyttet til utarbeidelse av testrapporter.

 

Forelesere

 • Dag Øyvind Engen Nilsen.  Psykologspesialist 
 • Ole Morte Eyra. Psykologspesialist på barn
 

Veiledning
Veiledning vil bli gitt på samlingene og knyttes opp mot  teori og utvikling av testrapporter.

 

Kurset er en omarbeiding av det tidligere PED6017 og inngår som en frittstående del av videreutdanningstilbudet for ansatte i PPT. Neste oppstart er våren 2017.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 27.05.2016
Arbeidskrav som må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen:
Tre testrapporter utarbeides mellom samlinger.
Det vil blitt gitt gruppevis veiledning på samlingene, av Dag Øyvind Engen Nielsen og Ole Morten Eyra (psykologspesialist på barn, Bergen). Testrapportene godkjennes av Dag Øyvind Engen Nilsen.
Eksamen er skriftlig og gjennomføres på slutten av tredje samling og har en varighet på 8t.
Eksamen består av en kunnskapsprøve og flere case som skal analyseres og tolkes. På grunnlag av resultatene skriver kandidaten en tilråding.
Karakterskala: A-F
Eksamenskrav: Godkjente arbeidskrav og 80 % oppmøte på samling.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger á tre-fire dager ved NTNU i Trondheim våren 2016. 

Første samling: 15. - 17. mars 2016
Andre samling: 19. - 21.april 2016
Tredje samling: 24. - 27. mai 2016 

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift.

Søknadsfrist:

22.01.2016

Fagansvarlig/Forelesere:

Per Frostad
Professor, Pedagogisk Institutt
Telefon: 73 93 26 32
E-post: per.frostad@svt.ntnu.no

Anne Sofie Samuelsen
Pedagogisk institutt
Telefon: 73 59 02 89
Mobil: 932 05 513
E-post: anne.s.s.samuelsen@ntnu.no

Kontakt:

Stine Mari Harildstad
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
E-post: videre@adm.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Deltakerne må ha pedagogisk og/eller psykologisk kompetanse på masternivå (120 stp.) eller tilsvarende. Det forutsettes videre dokumentert minimum 2 års praksis fra virksomhet der deltakeren har anvendt pedagogisk-psykologisk fagkunnskap.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum oppgis ved kursstart

Dataverktøy el. programvare som benyttes: itslearning

Praktiske opplysninger:

Deltakerne må ha tilgang på siste versjon av Wechlers tester.
Det tas også forbehold om nok søkere til å starte kurset.

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset .

Kursdetaljer

Startdato: 15.03.2016
Slutt: 27.05.2016

Søknadsfrist: 22.01.2016

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PED6027

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 27.05.2016

Kurset er slettet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse