Organisasjon

Organisasjonskart for NTNU Universitetsbiblioteket

 

Organisasjonskart

Toppledelse

Prorektor

Tor Grande - Prorektor for forskning og formidling.

Litteraturutvalg

Litteraturutvalg

2 representanter fra Humaniora og Samfunnsvitenskapene: 

2 representanter fra Livsvitenskapene:

  • Professor Gørill Haugan, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
  • Professor Dordi Austeng, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

3 representanter fra Realfag og teknologi:

Utvalget ledes av bibliotekdirektør, og Universitetsbiblioteket ivaretar sekretariat for utvalget.

Bibliotekråd

Bibliotekråd

person-portlet

Bibliotekdirektør

Sigurd Eriksson
Bibliotekdirektør
sigurd.eriksson@ntnu.no
90091210

Stab og seksjoner ved biblioteket

Stab og seksjoner ved biblioteket

Staben har et overordnet ansvar for å informere og synliggjøre universitetsbibliotekets tjenestetilbud slik at alle skal bli godt kjent med hele bredden av våre tjenester.

Staben har et overordnet ansvar for bibliotekets kommunikasjon og formidling av aktivitet, tilbud og tjenester.

Ansatte i seksjonen

Seksjonen leverer godt tilrettelagte fysiske og digitale førstelinjetjenester i NTNUs 15 campusbibliotek i Trondheim, Ålesund og Gjøvik samt det virtuelle biblioteket. Den har stort fokus på brukermøtet, bibliotekrommet som et kunnskapssted, samt utvikling og formidling av fysiske og digitale samlinger. I tillegg vil den bidra med veiledning og brukerstøtte og være en aktiv bidragsyter av formidlingsaktiviteter og en viktig sosial arena for studenter og ansatte.

Ansatte i seksjonen

Seksjon for forskningsstøtte, data og analyse har kompetanse om forskning, vitenskapelig publisering og åpen vitenskap. Seksjonen er i tett kontakt med NTNUs fagmiljø og enheter og tilbyr veiledning, rådgivning, superbrukerkompetanse og opplæring i aktuelle verktøy. Aktiv vurdering og oppdatering av porteføljen av tjenester og programvare som tilbys innen forskningsstøtte; samt vurdering og utprøving av nye, relevante verktøy.

Ansatte i seksjonen

Universitetsbiblioteket har et omfattende undervisnings- og veiledningstilbud som innbefatter kurs, brukeropplæring, demonstrasjoner mm. DE digitale kursene foregår primært i vårt virtuelle bibliotek. Seksjonen har kompetanse innen en rekke områder, som litteratursøk, systematiske søk, akademisk skriving, kildebruk og kildekritikk, referansehåndtering, plagiering og opphavsrett. Seksjonen har også kompetanse på verktøy for referansehåndtering, for pensum og for analyse av kvalitative forskningsdata.

Ansatte i seksjonen

Ansatte og studenter ved NTNU har tilgang til ulike fysiske og digitale litteratursamlinger og ressurser i sin utdanning, forskning og arbeid. Universitetsbibliotekets seksjon for samlinger, ressurser og digitale tjenester har et overordnet ansvar for NTNUs tjenestetilbud på dette området.

En annen viktig del av Universitetsbibliotekets arbeid med samlinger er arbeidet som gjøres med bibliotekets spesialsamlinger (eldre bøker, arkiv, bilder, kart, håndskrifter m.m.) hvor vi har fokus på å gjøre disse digitalt tilgjengelig.

Seksjonen leverer også tjenester og kompetanse til andre seksjoner ved Universitetsbiblioteket og bidrar med dette til at biblioteket som helhet kan levere likeverdige tjenester av høy kvalitet til alle våre brukere. Seksjonen har ansvar for bibliotekets økonomioppfølging, anskaffelser/innkjøp, drift av og integrasjon med bibliotekets egne IT-systemer, bibliotekets felles litteraturmagasin og bibliotekspesifikt sikkerhetsarbeid.

Ansatte i seksjonen

UB - SoMe