Produktutvikling og produksjon

Masterprogram (Sivilingeniør) 2-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Generell kompetanse

Kandidater utdannet ved studieprogrammet Produktutvikling og produksjon skal ha bred teoretisk basiskunnskap innenfor flere fagområder, og en større faglig fordypning innenfor Ledelse og systemfag, Produktutvikling og materialer, Energi-, prosess- og strømningsteknikk eller Industriell mekanikk.

Kunnskaper:

En sivilingeniør i Produktutvikling og produksjon fra NTNU har:

 • Brede kunnskaper innenfor basisfagene matematikk, statistikk, kjemi, mekanikk, termodynamikk, materialteknikk, strømningsteknikk og mekatronikk/reguleringsteknikk. Kunnskap innenfor disse områdene skal være tilpasset maskintekniske problemstillinger.
 • Brede kunnskaper om design av produkter, valg av konstruksjonsmaterialer og metoder for bearbeiding av materialer.
 • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om programmering og om programvare for beregning og simulering, tilegnet gjennom digitale komponenter i all undervisning og egne spesialiserte fag
 • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om teknologiledelse og arbeid i utviklingsprosjekter

Ferdigheter

En sivilingeniør i Produktutvikling og produksjon fra NTNU kan:

 • Definere, modellere og analysere sammensatte maskintekniske problemer
 • Utføre utrednings- og planleggingsoppgaver, og gjøre velbegrunnede valg av relevante metoder
 • Jobbe selvstendig og kreativt for å definere problemstillinger og finne løsningsmetoder i maskintekniske problemstillinger.
 • Kandidaten skal kunne utføre 3D-modellering og fremstille underlag for produksjon av maskindeler.
 • Skal kunne gjøre overslagsmessige beregninger innenfor flere ingeniørfaglige områder, og kunne ta i bruk digitale verktøy for å gjøre nøyaktige simuleringer og beregninger.
 • Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre eksperimenter innenfor mekanikk, materialteknikk, reguleringsteknikk og energi- og miljøteknikk

Generell kompetanse

En sivilingeniør i Produktutvikling og produksjon fra NTNU:

 • Kan samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling og ha generell forståelse for større tekniske systemer
 • Skal kunne formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten
 • Kunne lede og motivere medarbeidere
 • Skal kunne vurdere og beregne teknologiske, etiske og samfunnsmessige effekter av prosjekter og eget arbeid. Tar ansvar for arbeidets bidrag til en bærekraftig samfunnsmessig utvikling