course-details-portlet

YR6014 - Forsknings- og utviklingsarbeid i bygg- og anleggsteknikk for lærerspesialister

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 ALLE

Faglig innhold

Temaene i dette emnet er en videreføring av emnet Opplæring og undervisning i bygg og anleggsteknikk for lærerspesialister. Opplæring i programområde bygg- og anleggsteknikk legger vekt på samarbeidet mellom skole og bedrift om utvikling av undervisning og opplæring, og det å initiere utviklingsprosesser på fagets premisser i samarbeid med skolens ledelse, elever og lærere. I tillegg vil det være fokus på innovasjon og entreprenørskap innen bygg- og anleggsteknikk. Den sentrale arbeidsmetoden i emnet vil være planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av FoU-arbeid i undervisning i egen praksis ved egen skole. Samarbeid mellom skole og bedrift, samarbeid med elever, kollegaer og ledelse vil være viktig for å kunne utvikle undervisning og opplæring. Samarbeide med elevene/lærlingene innebærer kompetanse i å se behovet for tilpasse opplæring, interessedifferensiering, bruke veiledningsstrategier og ulike former for vurdering som fremmer læring. Utvikling og bruk av digital kompetanse innenfor eget utdanningsprogram samt oversikt og innsyn i relevant forskning vil vektlegges. Emnet har som mål å kartlegge, planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere et FoU-arbeid som skal få betydning for egen skole i en helhetlig utviklingssammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten - kan analysere styringsdokumenter i bygg- og anleggsteknikk. Ha innsikt i aktuell forskning og evalueringer i fag- og yrkesopplæring og bygg- og anleggsteknikk - kan initiere og lede FoU- arbeid i samarbeid med skole/bedrift som involverer elever/lærlinger, kollegaer og ledelse - kan anvende ulike veiledningsstrategier og ulike vurderingsformer i et utviklingsarbeid - kan bruke ulike digitale verktøy - kan anvende entreprenørskap som metode og arbeidsform i bygg- og anleggsteknikk Ferdigheter Studenten - kan anvende, vurdere og bruke innovasjon i FoU-arbeid i bygg- og anleggsteknikk - kan planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere FoU-arbeid i samarbeid med elevene, kolleger (skole-bedrift), og skoleledelsen - kan bruke ulike veiledningsstrategier og vurderingsformer i FoU-arbeid - kan reflektere og bruke egen praksis til vurdering av kvalitet og videreutvikling av yrkesdidaktisk kompetanse gjennom FoU-arbeid - kan anvende digitale verktøy innenfor bygg- og anleggsteknikk - kan presentere og dele resultat av FoU-arbeid med medstudenter og kollegaer Generell kompetanse Studenten - kan bidra til at FoU-arbeidet blir en integrert del av skolens utviklingsarbeid - kan videreutvikle sin kompetanse ved anvendelse forskning, teori og utvikling i egen praksis - kan anvende ulike veiledningsstrategier og vurderingsformer, tilpasse opplæringen med vekt på interessedifferensiering - kan analysere aktuelle problemstillinger innen bygg- og anleggsteknikk - kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere FoU-arbeid gjennom samarbeid med elevene, kolleger og ledelse - kan anvende relevant digital kompetanse i FoU-arbeidet sitt og har kunnskap om datasikkerhet

Læringsformer og aktiviteter

Studiet veksler mellom presentasjoner, drøftinger og praktiske øvinger. Studiet er samlingsbasert med samlinger i to semester. I mellomperiodene vil vi jobbe med arbeidskrav og bruke nettressurser. Det knyttes veiledning til alle arbeidskrav mellom samlingene, og på samlingene. Arbeidskrav 1 a) Studenter skal i en gruppe på 2-3 sette seg inn i relevant forskning og aktuell litteratur som vektlegges i emnet. Presentasjon av et sammendrag som deles med medstudenter. b) Presentere hvordan du/dere sammen med elever og kollegaer kan samarbeide med bedrifter om opplæring i bygg- og anleggsteknikk. Erfaringsdeling på samlingen. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. Arbeidskrav 2 I arbeidskrav 2 inngår gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av et FoU-arbeid ved egen skole. Presentasjon av data fra utprøvingen vektlegges samt bruk av digitale verktøy. Studenten begrunner og utdyper sine valg for medstudenter Arbeidskravet er et forprosjekt til fjerde og siste semester. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav 1
  • Obligatorisk arbeidskrav 2

Mer om vurdering

Eksamen omfatter et arbeid med innlevering av en skriftlig rapport som gir en oversikt og innblikk i hvordan hele FoU-arbeidet er planlagt, gjennomført, vurdert og dokumentert. Arbeidet skal være forankret i relevant teori og reflektere over videreutvikling i egen organisasjon. Skriftlig skisse som dokumenterer arbeidet skal ha et omfang på 5000–6000 ord. Det gis veiledning på dette arbeidet. Eksamen vurderes etter skalaen A–F.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Lærerspesialistutdanning i bygg- og anleggsteknikk (KLSBA)
Lærerspesialist (LÆRSPMATVU)
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Fullført YR6010 Opplæring og undervisning i bygg- og anleggsteknikk for lærerspesialister. Forkunnskapskravet må være fullført før studenten kan ta eksamen i emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU