course-details-portlet

YR6010 - Opplæring og undervisning i bygg- og anleggsteknikk for lærerspesialister

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Opplæring og undervisning i programområde bygg- og anleggsteknikk, samt vekt på veiledning og vurdering vektlegges som hovedtema i emne. Den sentrale arbeidsmetoden i emnet vil være planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av undervisning i egen praksis. Bruk av praksis i skole og bedrift, samarbeid med elever/lærlinger, kollegaer og ledelse vil være viktig for å kunne utvikle undervisning og legge til rette for samarbeid. Samarbeide med elevene/lærlingene innebærer kompetanse i å se behovet for tilpassa opplæring, interessedifferensiering, bruke veiledningsstrategier og ulike former for vurdering som fremmer læring. Utvikling og bruk av digital kompetanse samt oversikt og innsyn i relevant forskning. Emnet har som mål å kartlegge, planlegge og legge til rette for et FoU-arbeid skal få betydning for egen skole i en helhetlig utviklingssammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten - kan analysere styringsdokumenter i Kunnskapsløftet og vektlegge nye føringer som overordnet læreplan, aktuelle stortingsmeldinger, ny struktur i fag- og yrkesopplæringen. Ha innsikt i aktuell forskning og evalueringer i fag- og yrkesopplæring - kan igangsette og lede FoU- arbeid i samarbeid med skole/bedrift som involverer elever/lærlinger og kollegaer - kan anvende ulike veiledningsstrategier og ulike vurderingsformer i et utviklingsarbeid - kan tilpasse og interessedifferensiere opplæring - kan bruke ulike digitale verktøy Ferdigheter Studenten - kan anvende, vurdere og bruke aktuelle styringsdokumenter i opplæringen og FoU arbeid - kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere FoU- arbeid gjennom samarbeid med elevene, kolleger i skole/bedrift - kan tilpasse og interessedifferensiere opplæring for en mangfoldig elevgruppe i et samarbeid mellom skole og bedrift - kan bruke ulike veiledningsstrategier og vurderingsformer i opplæringen - kan reflektere over egen praksis som bidrar til vurdering av kvalitet og videreutvikling av yrkesdidaktisk kompetanse - kan anvende digitale verktøy innenfor eget fagområde - kan presentere og dele resultat av FoU-arbeid med medstudenter og kollegaer Generell kompetanse Studenten - kan bidra til at FoU- arbeidet blir en integrert del av skolens utviklingsarbeid - kan videreutvikle sin kompetanse ved anvendelse forskning, teori og utvikling i egen praksis - kan anvende ulike veiledningsstrategier og vurderingsformer, tilpasse opplæringen med vekt på interessedifferensiering - kan analysere aktuelle problemstillinger innen bygg- og anleggsteknikk - kan anvende ulike veiledningsstrategier - kan anvende og tilpasse ulike vurderingsformer - kan anvende relevant digital kompetanse innen bygg- og anleggsteknikk, og ha kunnskap om datasikkerhet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen veksler mellom presentasjoner, drøftinger og praktiske øvinger. Emnet er samlingsbasert. I mellomperiodene vil vi jobbe med arbeidskrav og bruke nettressurser. Det knyttes veiledning til alle arbeidskrav mellom samlingene, og på samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav 1
  • Arbeidskrav 2

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter Arbeidskrav 1 Studenter skal i en gruppe på 2–3 sette seg inn i relevant forskning og aktuell litteratur som vektlegges i emnet. Presentasjon av et sammendrag som deles med medstudenter. Presentere hvordan du/dere samarbeider med elever, kollegaer og bedrifter om vurdering, dokumentasjon og veiledning i bygg- og anleggsteknikk. Erfaringsdeling på samlingen. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. Arbeidskrav 2 I arbeidskrav 2 inngår en skisse som beskriver hvordan du/dere vil kartlegge, planlegge og beskrive gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av et FoU-arbeid som skal gjennomføres i andre studieår. I dette arbeidskravet vil bruk av digitale verktøy i presentasjon av skissen vektlegges. Studentene begrunner og utdyper sine valg for medstudenter med utgangspunkt i styringsdokumenter og relevant teori. Arbeidskravet er et forprosjekt til andre studieår. Vurdering: Godkjent/Ikke godkjent. Eksamen Eksamen omfatter innlevering av endelig skriftlig skisse som gir en oversikt og innblikk i hvordan FoU-arbeidet i andre studieår skal implementeres og gjennomføres. Planlegging av metoder du ønsker å bruke i din datainnsamling i FoU-arbeidet presenteres og forankres i relevant teori. Eksamensoppgaven kan gjennomføres som et gruppearbeid, 2–3 deltakere pr gruppe. Skriftlig skisse som dokumenterer arbeidet skal ha et omfang 4000–5000 ord. Det gis veiledning på dette arbeidet. Karakterskala: A–F.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Lærerspesialistutdanning i bygg- og anleggsteknikk (KLSBA)
Lærerspesialist (LÆRSPMATVU)
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Godkjent yrkesfaglærerutdanning innen bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være oppfylt for å kunne melde seg til undervisning i emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU