course-details-portlet

YR6009 - Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelevant opplæring, del 2 for yrkesfaglærere

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Refleksjonsrapport og muntlig fremføring
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Refleksjonsrapport og muntlig fremføring 100/100

Faglig innhold

Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelevant opplæring, veiledning og vurdering vektlegges som hovedtema i emnet. Den sentrale arbeidsmetoden i emnet vil være planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av FoU-arbeid i egen praksis. Det vektlegges at FoU-arbeid skal være et gruppearbeid. Bruk av praksis i skole og bedrift, samarbeid med elever/lærlinger og kollegaer vil være viktig for å kunne gjennomføre et FoU-arbeid.

Samarbeid med elevene/lærlingene innebærer kompetanse i å se behovet for tilpasse opplæring, interessedifferensiering, bruke veiledningsstrategier og ulike former for vurdering som fremmer læring. Utvikling og bruk av digital kompetanse samt oversikt og innsyn i relevant forskning vil vektlegges i FoU-arbeidet. Emnet har som mål at gjennomførte FoU-arbeid skal få betydning for deres skole/bedrift i en helhetlig utviklingssammenheng, og spredning i kollegiet vektlegges. FoU-arbeidene presenteres på en konferanse for medstudenter, faglærere og inviterte fra egen skole/bedrift.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • kan analysere styringsdokumenter i Kunnskapsløftet og vektlegge nye føringer som overordnet læreplan, aktuelle stortingsmeldinger, ny struktur i fag- og yrkesopplæringen.
 • skal ha innsikt i aktuell forskning og evalueringer i fag- og yrkesopplæring
 • kan igangsette og lede FoU-arbeid i samarbeid med skole/bedrift som involverer elever/lærlinger og kollegaer - kan anvende ulike veiledningsstrategier og ulike vurderingsformer i et utviklingsarbeid
 • kan tilpasse og interessedifferensiere opplæring - kan bruke ulike digitale verktøy

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende, vurdere og bruke aktuelle styringsdokumenter i opplæringen og FoU arbeid
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere FoU- arbeid gjennom samarbeid med elevene, kolleger i skole/bedrift
 • kan tilpasse og interessedifferensiere opplæring for en mangfoldig elevgruppe i et samarbeid mellom skole og bedrift kan bruke ulike veiledningsstrategier og vurderingsformer i opplæringen
 • kan reflektere over egen praksis som bidrar til vurdering av kvalitet og videreutvikling av yrkesdidaktisk kompetanse
 • kan anvende digitale verktøy innenfor eget fagområde - presentere og dele resultat av FoU-arbeid med medstudenter og kollegaer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til at FoU- arbeidet blir en integrert del av skolens utviklingsarbeid
 • kan videreutvikle sin kompetanse ved anvendelse forskning, teori og utvikling i egen praksis
 • kan anvende ulike veiledningsstrategier og vurderingsformer, tilpasse opplæringen med vekt på interessedifferensiering
 • kan analysere aktuelle problemstillinger innen yrkesfaglig fordypning- yrkesrelevant opplæring, veiledning og vurdering
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere FoU- arbeid gjennom samarbeid med elevene, kolleger i skole/bedrift
 • kan anvende relevant digital kompetanse innen sitt fagområde, og ha kunnskap om datasikkerhet

Læringsformer og aktiviteter

Studiet veksler mellom presentasjoner, drøftinger og praktiske øvinger. Studiet er samlingsbasert med samlinger i et semester. I mellomperiodene vil vi jobbe med arbeidskrav og bruke nettressurser. Det knyttes veiledning til alle arbeidskrav og eksamensoppgaven mellomsamlingene, og på samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav 1
 • Arbeidskrav 2

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

Arbeidskrav 1: Studenter skal i en gruppe på 2-3 sette seg inn i relevant forskning og aktuell litteratur som vil vektlegges i emnet. Presentasjon av et sammendrag som deles med medstudenter. Presenter hvordan du/dere samarbeider med elever, kollegaer og bedrifter om vurdering, dokumentasjon og veiledning i yrkesfaglig fordypning. Erfaringsdeling på samlingen.

Arbeidskrav 2: I arbeidskrav 2 inngår en skisse som beskriver hvordan du/dere vil planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere et FoU-arbeid. I arbeidskravet inngår samarbeid med medstudenter og bedrift/virksomheter, f.eks. om utvikling av lokal læreplan eller annet fokus. Dette innebærer at det gjennomføres praksis i bedrift/virksomheter i 2- 3 dager. I dette arbeidskravet vil bruk av digitale verktøy i presentasjon av skissen vektlegges. Studentene begrunner og utdyper sine valg for medstudenter med utgangspunkt i styringsdokumenter og relevant teori. Arbeidskravet er et forprosjekt til eksamen. Obligatoriske aktiviteter vurderes godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen.

Eksamen: Eksamen omfatter et FoU-arbeid gjennomført på egen arbeidsplass. FoU-arbeide skal planlegges, gjennomføres, vurderes og dokumenteres, for så å presenteres for medstudenter og kollegaer på en FoU-konferanse. Bruk av digital kompetanse skal vektlegges i FoU-arbeidet.

Yrkesfaglig fordypning – yrkesrelevant opplæring er hovedtema i eksamensoppgaven og gjennomføres som et gruppearbeid, 2-3 deltakere pr gruppe. I tillegg til muntlig presentasjon på FoU-konferansen leveres en skriftlig refleksjonsrapport som dokumenterer arbeidet, omfang 5-6000 ord. Det gis veiledning på dette arbeidet. En skriftlig refleksjonsrapport er emnets eksamenstekst.

Studentene skal vise at de er i stand til å anvende yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap som er vektlagt i studiet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Yrkesfaglærerløftet (KYRKLØF)
Videreutdanning i yrkesfag for lærere (FJYRKM)

Forkunnskapskrav

Bestått ett av emnene - YR6007 Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelevant opplæring, del 1 - YR6006 Veiledning og relasjonskompetanse for yrkesfaglærere eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3202 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Refleksjonsrapport og muntlig fremføring

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Refleksjonsrapport og muntlig fremføring 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU