course-details-portlet

YFLT1001 - Fagbasert DAK

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Øvinger 100/100

Faglig innhold

Rasjonell tegningsproduksjon i 3D- DAK program med Tutorials øvinger i Parts, Assemblies Drawings, Loft, Revolve og Sweep, Sheet metal, Weldments og Simulation.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet Fagbasert DAK, skal studenten ha følgende samlete læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har satt seg inn et 3D-DAK program med Tutorials øvinger, og har innsikt i anvendelse av Data Assistert Konstruksjon til fagopplæring i yrker. Kandidaten har kunnskap om og oversikt over relevante læreplaner som kan sees i sammenheng med emnet; Fagbasert DAK, på trinn 8-13  Kandidaten har kunnskap om ulike læringsstrategier med utgangspunkt i elevenes/lærlingenes læreforutsetninger og rett til tilpassa opplæring

Ferdigheter

Kandidaten kan kunne utarbeide en DAK-tegning ut fra en beskrivelse med ord og tolke DAK-tegninger for produksjon i verksted.  Kandidaten kan analysere læreplaner for 8-13 trinn kan planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere undervisning for ulike grupper i tegning, produksjon og bransjelære

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i emnet og kan formidle kunnskap innenfor fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig, muntlig og ved hjelp av digitale verktøy. Kandidaten kan anvende sine yrkesfaglige, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter undervisning på samlinger, samt vektlegging av arbeidskrav/øvinger mellom samlingene. Arbeidsformene varierer og kan inkludere forelesninger, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner, osv.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % oppmøte i undervisningen

Mer om vurdering

Arbeidskravene er alle Øvinger på samlinger og alle Øvinger mellom samlinger der både Øvingene på samlingene og mellom samlingene må være gjennomført og bestått og danner grunnlaget for karakter i emnet. Begge deler må være bestått for å få bestått i hele emnet. Emnet vurderes med bestått/ikke bestått. Minst 80 % oppmøte i undervisningen er obligatorisk.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved aktuelt studieprogram (BYRK) ved NTNU, Trondheim

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
YFL2330 10.0 HØST 2019
YFL4310 2.5 HØST 2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Øvinger 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU