course-details-portlet

YFLF2001 - Materiallære og HMS

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Materiallære: Struktur, egenskaper, anvendelser, produksjon, karakterisering og testing av materialer. Materialers livsløp og miljøpåvirking. HMS: Internkontrollforskriften, oppbygging av internkontrollsystem, risikovurderinger, avviksbehandling, revisjon av internkontrollsystem. Opplæringslova §9a. Didaktikk: Undervisningsplanlegging tilpasset ulike elevgrupper fra 8.-13. trinn, med utvikling av undervisning tilknyttet temaene materiallære og HMS.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • Har grunnleggende kunnskap om oppbygning og struktur til materialer, og hvordan dette påvirker egenskaper og anvendelser
 • Har grunnleggende kunnskap om produksjon, karakterisering og testing av materialer
 • Har kjennskap til materialers livsløp og miljøpåvirkning
 • Kjenner til innholdet i internkontrollforskriften og hvilke krav denne stiller til oppbygging av et internkontrollsystem.
 • Kjenner til innholdet i opplæringslovens kapittel 3, med tilhørende forskrift, og hvordan disse kan implementeres i egen undervisningspraksis.
 • Har kunnskap om læreplaner på 8.-13. trinn hvor materiallære og HMS kan implementeres

Ferdigheter:

Kandidaten

 • Kan diskutere fordeler og ulemper ved bruk av utvalgte materialer
 • Kan identifisere ulike materialer og begrunne anvendelsen til et materiale
 • Kan planlegge og gjennomføre prosjektarbeid I gruppe.
 • Kan bidra i arbeidet med å bygge opp og vedlikeholde et internkontrollsystem i et produksjonsteknisk miljø.
 • Kan planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere undervisning og opplæring

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • Forstår viktigheten av forebyggende helse- miljø og sikkerhetsarbeid og kan formidle dette både skriftlig og muntlig i egne undervisningsopplegg.
 • Kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig og ved hjelp av digitale verktøy - Kan anvende sine yrkesfaglige, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper

Læringsformer og aktiviteter

Emne omfatter undervisning på samlinger, forberedelser og egenarbeid i forkant og mellom samlingene. Arbeidsformene veksler og kan inkludere forelesninger, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner, omvisning på materiallaboratorium, øvinger og prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% obligatorisk oppmøte
 • Øvinger
 • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

To delvurderinger; skriftlig eksamen (50%) og semesterprøve (50%). Resultatet for delvurderingene, samt sluttkarakteren angis med bokstavkarakter. Alle delvurderingene må være bestått (miniumum E) for å bestå emnet. Ved utsatt semesterprøve kan skriftlig semesterprøve bli omgjort til muntlig semesterprøve. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få sluttkarakter. Obligatoriske aktiviteter er øvinger, muntlig presentasjon og 80% fremmøte i undervisning (samlinger). Antall øvinger som kreves godkjent blir oppgitt ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor Yrkesfagutdanning (BYRK), NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Grøndalen Ø., (2002), Materiallære, Fagbokforlaget Internkontrollforskriften Opplæringslova §9a Støttelitteratur: Sandaker B.N., Sandvik M. og Vik B., (2003), Materialkunnskap, Byggenæringens forlag (BNF) Diverse litteratur oppgitt ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Yrkesfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU