course-details-portlet

YFLF1002 - Innføring i studie- og arbeidsmetoder

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 uker A

Faglig innhold

Studieteknikk: Grunnleggende studieteknikk for å legge til rette for gode studie- og arbeidsvaner og effektiv bruk av tid. Oppgaveskriving: Innhente og vurdere kilder kritisk, skrive akademiske drøftingsoppgaver, føre referanser. Vitenskapelig metode: Vitenskapelig metode, strategier for å framskaffe kunnskap, skille mellom vitenskap/ikke-vitenskap. Etikk: Etiske grunnteorier og problemstillinger i framtidig yrkesutøvelse. IKT: Tekstbehandling i Word med vekt på rapportskriving med strukturering av innhold og dynamisk oppsett. Beregninger, formatering og presentasjon av data, lage diagrammer i Excel. IKT-basert læring: Responssystemer, læringsvideoer, fjernundervisning.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om vitenskapelig metode og vitenskapshistorie. Kandidaten har innsikt i grunnleggende etiske teorier og kan bruke disse på etiske problemstillinger i læreryrket. Ferdigheter: Kandidaten behersker bruk av IKT for studier og undervisning. Kandidaten har grunnleggende kompetanse i bruken av tekst- og tallbehandling og IKT-baserte undervisningsmetoder. Kandidaten kan finne, bruke, henvise til og vurdere kvaliteten på informasjon og fagstoff og behersker skriftlig referanseføring. Kandidaten kan drøfte relevante problemstillinger og formidle kunnskap i en akademisk sammenheng. Generell kompetanse: Kandidaten kan reflektere over egen faglig yrkesutøvelse og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon. Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og digital ferdighetstrening.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav 1
  • Arbeidskrav 2
  • Arbeidskrav 3
  • 80% fremmøte

Mer om vurdering

Tre obligatoriske øvinger må gjennomføres for å få ta eksamen i faget. Eksamen er en hjemmeeksamen som teller 100 % av karakteren. Kandidaten må ha deltatt på minimum 80 % av undervisningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskriteriene til studieprogrammet.

Kursmateriell

Anne Grete Wigen (2016) Microsoft Excel 2016: Opplæring for norsk programversjon. ISBN 978-82-477-2286-2 Utdelt materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LYFA1002 7.5 HØST 2019
YFL1010 5.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Yrkesfaglærer
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
25.11.2022

Innlevering
09.12.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU