course-details-portlet

YFL8304 - Matmikrobiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Generell metabolisme, fermenteringer og respirasjon. Mikrobiell taksonomi med omtale av mikroorganismer i mat. Kontaminasjonskilder. Påvisning av mikroorganismer fra mat. Faktorer som påvirker mikroorganismenes overlevelse og vekst i mat. Kontroll av mikroorganismer i mat. Kvalitetsforringelse av mat og matforgiftninger.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten er i stand til å
- på en enkel måte kunne forklare sentrale metabolske begreper og prosesser og gi eksempler på fermenteringer og respirasjoner.
- forklare klassifiseringen av og enkelt kunne beskrive noen mikroorganismer og virus som forringer mat eller som forårsaker matforgiftninger.
- beskrive og utdype faktorer som påvirker mikrobiell vekst i mat.
- gjøre rede for og kunne praktisk utføre metoder for påvisning av mikroorganismer i mat og kunne tolke resultatene fra slike analyser.
- forklare og gi eksempler på mikrobiell forringelse av mat.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger og laboratorieoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • OBL1 - Laboratorieoppgaver
  • OBL2 - 2 teoriøvinger

Mer om vurdering

Omfang: 5 studiepoeng yrkesfaglig dybde.
Obligatorisk tilstedeværelse på laboratoriearbeid.
Obligatorisk arbeidskrav: Laboratorieoppgaver m/journal samt 2 teoriøvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLMAT)

Forkunnskapskrav

Førsteklasseemnet YFL8103 - Trygg mat - mikrobiologi og hygiene (eller tilsvarende).

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i yrkesfaglærerutdanning, NTNU, Trondheim.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag
  • Restaurant- og matfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 30.11.2020 10:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU