YFL4311 - Profesjonsfag - Yrkesdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter kunnskap om analyse og bruk av læreplaner og andre styringsdokumenter. Emnet omfatter også innsikt i ulike former for vurdering. Videreutvikling av kunnskap om læring, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevant for profesjons- og yrkesutøvelsen vil vektlegges. I tillegg vil det være fokus på særtrekk og fellestrekk i yrkene.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende samlede læringsutbytte, definert under kategoriene profesjonskunnskap, profesjonsutøvelse og profesjonsutvikling:
Profesjonskunnskap
Studenten
- har god kunnskap om lærerplaner, styrende dokumenter og lovverk
- har kunnskap om ulike former for vurdering og testing, og konsekvenser av disse, både nasjonalt og internasjonal
- har kunnskap om ulike yrker og yrkeskulturen innen sitt utdanningsprogram, samt beskrive særtrekk og fellestrekk i yrkene

Profesjonsutøvelse
Studenten
- kan analysere og anvende læreplaner, styrende dokumenter og lovverk
- kan planlegge, begrunne og lede interessedifferensiert, relevant og yrkesforankret opplæring tilpasset den enkeltes læringsbehov og utdanningsplaner
- kan vurdere og dokumentere elevers/lærlingers læring og utvikling
- kan gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
- kan tilpasse og bruke ulike arbeidsformer i opplæringen og legge til rette for faglige, sosiale og etiske arbeidsformer som bidrar til utvikling av et demokratisk læringsmiljø

Profesjonsutvikling
Studenten
- kan bygge relasjoner og samarbeide med kolleger
- kan formidle og diskutere faglige og yrkesdidaktiske problemstillinger
- kan opptre profesjonelt og reflektere over og diskutere faglige, yrkesdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger
- kan reflektere over og utvikle egen praksis i møte med elevenes/lærlingens forutsetninger, interesser og behov

Læringsformer og aktiviteter

Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. Arbeidsformene veksler og kan inkludere forelesninger, verksted, dramatisering, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner osv. All undervisning er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte til undervisning
  • Definerte arbeidskrav
  • Underveisarbeid

Mer om vurdering

Oppgaver gis på norsk, og vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Innlevering
01.12.2017

Vår ORD Arbeider 100/100

Innlevering
08.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.