course-details-portlet

VPP3002D - Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Evaluering av Praksis 100/100

Faglig innhold

 • Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser
 • Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Undervisning og veiledning
 • Organisering og ledelse av sykepleie
 • Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleien

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten -

 • har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialisthelsetjenesten
 • har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser

Ferdigheter

Studenten -

 • mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser
 • underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i spesialisthelsetjenesten
 • leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
 • viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess
 • anvender og kobler relevant teoretisk kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling i praksis
 • mestrer datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov
 • utøver kommunikasjon av pasientinformasjon mellom ulike tjenesteområder
 • viser innsikt i hvordan e-Helse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet
 • ivaretar helhetlig sykepleie til mennesker, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet
 • viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt studiested

Generell kompetanse

Studenten -

 • tar initiativ til diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
 • viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
 • viser evne til målrettet tverrprofesjonelt samarbeid
 • studenten opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i tråd med yrkesetiske retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Praksis

Veiledning i praksis

Utfyllende informasjon:

 • Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
 • Simulering.
 • Obligatoriske arbeidskrav: Veiledningsgrunnlag, 2 refleksjonsnotater og artikkelframlegg.

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

 • Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP3002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.
 • Vurderingsformer: Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VP3002D

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)

Forkunnskapskrav

 • SPL2031D Sykdomslære somatikk
 • SPL2041D Sykdomslære psykiatri
 • PRU2002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
 • VPK2012D Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie eller VPM2012D Veiledet praksis i medisinsk sykepleie

Kursmateriell

Litteraturliste i undervisningsplan studieenhet 2 og i emneromet VPP3002D i Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VPP3002 15.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Sykepleie og jordmor

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Evaluering av Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU