course-details-portlet

VPP3002D - Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.
Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Undervisning og veiledning
Organisering og ledelse av sykepleie
Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleien

Læringsutbytte

Kunnskaper- studenten
- har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialisthelsetjenesten
- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser

Ferdigheter - studenten
- mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser
- underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i spesialisthelsetjenesten
- leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
- viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess
- anvender og kopler relevant teoretisk kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling i praksis
- mestrer datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov
- utøver kommunikasjon av pasientinformasjon mellom ulike tjenesteområder
- viser innsikt i hvordan e-Helse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet
- ivaretar helhetlig sykepleie til mennesker, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet
- viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt studiested

Generell kompetanse - studenten
- tar initiativ til diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
- viser evne til målrettet tverrprofesjonelt samarbeid
- studenten opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i tråd med yrkesetiske retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Praksis

Utfyllende informasjon:
Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering,

Obligatoriske arbeidskrav:
Se vurderingsporteføljen.

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP3002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Vurderingsformer:

 Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VP 3002D

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)

Forkunnskapskrav

SPL2031D Sykdomslære somatikk
SPL2041D Sykdomslære psykiatri
PRU2002D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
VPK2012D - Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie eller VPM2012D - Veiledet praksis i medisinsk sykepleie

Kursmateriell

 Litteraturliste i undervisningsplan studieenhet 2

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VPP3002 15.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Evaluert praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU