course-details-portlet

VPK3002D - Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Evaluering av Praksis 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser

Sykepleiens yrkesetiske kompetanse

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Undervisning og veiledning

Organisering og ledelse av sykepleie

Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleien

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialisthelsetjenesten. Har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser. Beskriver operasjonssykepleiers arbeidsområde.

Ferdigheter

Studenten mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser. Underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i spesialisthelsetjenesten. Leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning. Viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess. Anvender og kobler relevant teoretisk kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling i praksis. Mestrer datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov. Utøver kommunikasjon av pasientinformasjon mellom ulike tjenesteområder. Viser innsikt i hvordan eHelse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet. Ivaretar helhetlig sykepleie til mennesker , uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet. Viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt studiested

Generell kompetanse

Studenten tar initiativ til diskusjon om faglig og etiske problemstillinger. Viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie. Viser evne til målrettet tverrprofesjonelt samarbeid Studenten opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i tråd med yrkesetiske retningslinjer.

Læringsformer og aktiviteter

  • Praksis
  • Refleksjon
  • Veiledning

Utfyllende informasjon:

  • Erfaringslæring med refleksjon, veiledning individuelt og i gruppe.
  • Simulering

Obligatoriske arbeidskrav: Veiledningsgrunnlag, refleksjonsnotat, observasjonsnotat og artikkelframlegg.

Mer om vurdering

Utfyllende om usatt eksamen/kontinuasjon: Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK3002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Vurderingsformer: Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPK3002D.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

VPM2012D Veiledet praksis i medisinsk sykepleie eller VPP2012D Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

PRU2002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

SPL2031D Sykdomslære somatikk

SPL2041D Sykdomslære psykiatri

Kursmateriell

Litteraturliste i undervisningsplan studieenhet 2 og i emnerommet i Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VPK3002 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Evaluering av Praksis 100/100

Utlevering
13.03.2024

Innlevering
13.03.2024


09:00


09:15

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU