VPK3002D - Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser

Sykepleiens yrkesetiske kompetanse

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Undervisning og veiledning

Organisering og ledelse av sykepleie
Fag og kvalitetsutvikling i sykepleien

Læringsutbytte

Kunnskaper
- studenten
- har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialisthelsetjenesten
- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
- beskriver operasjonssykepleiers arbeidsområde.
Ferdigheter
- studenten
- mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
- underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i spesialisthelsetjenesten
- leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
- viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess.
- anvender og kobler relevant teoretisk kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling I praksis.
- mestrer datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov.
-utøver kommunikasjon av pasientinformasjon mellom ulike tjenesteområder
-viser innsikt i hvordan eHelse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet
-ivaretar helhetlig sykepleie til mennesker , uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet.
-viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt studiested
Generell kompetanse
- studenten
- tar initiativ til diskusjon om faglig og etiske problemstillinger
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie.
- viser evne til målrettet tverrprofesjonelt samarbeid
- studenten opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i tråd med yrkesetiske retningslinjer.

Læringsformer og aktiviteter

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Utfyllende informasjon:
Erfaringslæring med refleksjon, veiledning individuelt og i gruppe.
Simulering

Obligatoriske arbeidskrav:
Se vurderingsporteføljen.

Mer om vurdering

Utfyllende om usatt eksamen/kontinuasjon:
Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK3002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Vurderingsformer:
Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPK3002D

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

VPM2012D - Veiledet praksis i medisinsk sykepleie eller VPP2012D - Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie
PRU2002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
SPL2031D Sykdomslære somatikk
SPL2041D Sykdomslære psykiatri

Kursmateriell

Litteraturliste i undervisningsplan studieenhet 2.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VPK3002 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.