VPH3012 - Veiledet praksis i kommunal sykepleietjeneste

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter som mottar kommunale helsetjenester

Sykepleiens yrkesetiske kompetanse

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Undervisning og veiledning

Organisering og ledelse av sykepleie
Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleie

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten
har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten
har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer ansvar og samhandling i helsetjenesten

Ferdigheter - studenten
viser handlingsberedskap innen helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunehelsetjenesten

mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis

underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i kommunehelsetjenesten

leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning

viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet, egen utøvelse av sykepleie og egen læringsprosess

anvender og kopler relevant kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling i praksis

mestrer datasamling og rapportering

behersker elektronisk dokumentasjon og kommunikasjon av pasientrelatert informasjon mellom ulike tjenestenivåer og områder

viser innsikt i hvordan eHelse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet

ivaretar helhetlig sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn
viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt praksissted

Generell kompetanse - studenten
tar initiativ til drøfting av faglige og etiske problemstillinger

viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie

viser evne til målrettet tverrprofesjonelt samarbeid
opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i henhold til yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Læringsformer og aktiviteter

Lab.øvelser
Refleksjon
Veiledning
Simulering

Se egen Vurderingsportefølje VPH 3012.

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Se egen Vurderingsportefølje VPH 3012

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Etter avtale med studieprogramansvarlig/praksiskoordinator (Tilrettelegging av individuelt studieforløp for kontinuasjon)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

SPL2031 Sykdomslære somatikk
SPL2041 Sykdomslære psykiatri

VPK2012 Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie
eller VPM2012 Veiledet praksis i medisinsk sykepleie
eller VPP2012- Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Kursmateriell

Litteraturliste, se undervisningsplan i studieenhet 3

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.