course-details-portlet

VM6008 - Sikker vannkvalitet

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

 • Vannforsyning:
 • Vannkvalitet: Vannets egenskaper og innhold.
 • Vannkvalitetsparametere Myndighetskrav: Drikkevannsforskriften
 • Vannbehandling: Gjennomgang av ulike behandlingsmetoder
 • Desinfeksjon: Gjennomgang av ulike metoder
 • Sikring av vannkvalitet i transport nettet
 • Hygieniske barrierer: Krav til hygienisk sikring
 • Korrosjonskontroll: Gjennomgang av ulike metoder
 • Fysisk sikring av vannbehandlingsanlegg, høydebasseng og pumpestasjoner
 • IKT sikring av vannforsyning
 • Beregning av klimaavtrykk

Læringsutbytte

Kunnskap (Etter fullført kurs skal du ha kunnskap om:)

 • Problemstilling ved bygging og drift av vannforsyningsanlegg
 • Sikring med hygieniske barrierer
 • Metoder for behandling av vannforsyning fra overflate- og grunnvannskilder
 • Metoder for korrosjonskontroll
 • Metoder for desinfeksjon
 • Fysisk sikring av vannforsyningsanlegg
 • IKT sikring av vannforsyningsanlegg
 • Sikring av vannforsyning ved transport på nett
 • Metoder for rensing av avløpsvann og deres anvendelse

Ferdigheter (Etter fullført kurs skal du kunne:)

 • Bistå ved sikring av vannforsyning
 • Bistå ved planlegging av behandlingsanlegg for vannforsyning og avløp

Generell kompetanse (Etter fullført kurs skal du ha kjennskap til:)

 • Problemstillinger i arbeid med å oppnå sikker vannforsyning og avløpshåndtering
 • Metoder for behandling av drikkevann og avløpsvann

Kandidaten skal være i stand til å foreta planlegging og bestilling av vannbehandlingstiltak, analysere egen vannforsyning og sikre god administrasjon og drift av vannbehandlingsanlegg. Kandidaten vil også være oppdatert på de de nyeste utviklingstrekk og sentrale tema som bærekraft og digitalisering rettet mot vannbehandling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og planleggingsøvinger, seminar med bransjerepresentanter, ekskursjon. Veiledning mellom undervisningsukene over e-post. Kurset inkluderer befaring til vannverk, og praktiske øvinger med mulighet for vinkling mot egne problemstillinger.

Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilstedeværelse
 • Oppgave

Mer om vurdering

Skriftlig fire timers skoleeksamen.

Eksamenskrav: Godkjent øvingsrapport.

Karakterskala for avsluttende eksamen: A-F.

Kursmateriell

PPT-filer, Lærebok

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Vannforsynings- og avløpsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU