course-details-portlet

VLR1003 - Grunnleggende perspektiver i rådgivning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Hvordan kan man forstå rådgivningsfaget i et historisk perspektiv og fagets samfunnsrelevans i nåtid og framtid? Rådgivning foregår hele tiden på uformelt grunnlag der hvor mennesker møtes; i dagliglivet både gir og mottar vi hjelp i en eller annen form. I dette emnet gis en teoretisk innføring som gir grunnlag for å forstå hjelpeprosesser og -relasjoner av ulik art, som eksempelvis mentoring, coaching og veiledning. Teorier om relasjon og kommunikasjon er sentrale, og ulike rådgivningstradisjoner og -tilnærminger vil presenteres og drøftes. Det gis rom for utprøving og refleksjon over egen erfaring og utvikling i lys av teoretiske konsepter, og det fokuseres på hvordan man kan legge til rette for andres læring, vekst og utvikling.

Læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap, ferdigheter og forståelse knyttet til rådgivningsfeltets teoretiske og praktiske perspektiver. Videre skal studenten utvikle forståelse for egne og andres vekst- og utviklingsprosesser, på bakgrunn av kritisk drøfting av sammenhenger mellom utvalgte teorier og praktisk utøvelse av rådgivning.

Læringsformer og aktiviteter

De 3 timer lange forelesningene gjennomføres hovedsakelig én gang per uke, hvor seminaraktivitet inngår som en del av undervisningen. Det vil legges til rette for aktiv deltakelse i gruppe- og plenumsdiskusjoner og refleksjon over egen erfaring som grunnlag for studentens lærings- og utviklingsprosess. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent innlevering
  • Deltakelse på seminar

Mer om vurdering

Vurderingsform: Emneoppgave med et omfang på 10-12 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.). Obligatorisk aktivitet: Sjekk Blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
18.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU