VIU8510 - Introduksjon til nettverksmøter og relasjonskompetanse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Student anno 2016, rettigheter og plikter

Innføring i bruk av IKT (Fronter)

Relasjonskompetanse

Oppmerksomt nærvær

Reflekterende prosesser

Åpne samtaler i nettverksmøter

Systemisk teori, narrativer og samarbeidende relasjoner

Læringsutbytte

Emnet vil gi studentene en fordypning i de temaer som er av betydning i forhold til dialogiske praksiser, relasjonskompetanse og gjennomføring av nettverksmøter. Sentralt vil være studentens arbeid med å integrere de ulike teoretiske perspektivene i et praktisk anvendelig repertoar. Etter endt emne oppnås følgende læringsutbytte:

Kandidaten kan identifisere fagets vitenskapsteoretiske ståsted og grunnforståelse

Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagets kjerneområder

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap og anvende kunnskap på nye måter i praksis

Kandidaten kan analysere eksisterende teorier og metoder innen dialogske praksiser og arbeide selvstendig med praktisk problemløsning

Kandidaten kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning

Kandidaten er i stand til å beskrive egen klinisk praksis og reflekter over denne i forhold til aktuell teori. .

Kandidaten kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og ta initiativ til faglige og etiske diskusjoner knyttet til sosialt nettverksarbeid

Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Gruppearbeid|Nettbasert Læring|Obligatoriske oppgaver|Refleksjon|Veiledning

Obligatoriske arbeidskrav:

Den individuelle læringsplan (minst 400 ord)

Selvbiografi (minst 400 ord)

Tre samlingsinnlegg (hver på minst 200 ord)

Tre teoriinnlegg (hver på minst 200 ord)

Tre praksisinnlegg (hver på minst 200 ord)

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Utsatt eksamen gjennomføres etter avtale med studieprogramansvarlig.

Vurderingsformer:

Individuell teoretisk oppgave

Problemstillingen utarbeides i samråd med studieprogramansvarlig. Oppgaven skal omfatte minimum 2000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse (VDIAL)

KursmateriellAnderson, H. & Jensen, P. (red) (2008) Inspirasjon: Tom Andersen og reflekterende prosesser. Oslo: Gyldendal Akademisk

Aubert, A.-M., & Bakke, I. M. (2008) Utvikling av relasjonskompetanse: Nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal Akademisk

Fyrand, L. (2005) Sosialt nettverk: Teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget

Gjertzen, A. R. (2011) ¿La eksperten fare¿

Karlsson, B. & Borg, M. (2013) Psykisk helsearbeid: Humane og sosiale perspektiver og praksiser. Oslo: Gyldendal

Binder, P-E. (2011) Et oppmerksomt liv: Om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi. Bergen: Fagbokforlaget.

Vibe, M. de og Karem, R. (2007) Nå: Tilstedeværelsen i hverdagen. Oslo: Eget forlag.

ODIN håndbok

Seikkula, J. & Arnkil, T. (2013). Åpen dialog i relasjonell praksis - Respekt for annerledeshet i øyeblikket. Gyldendal Norsk Forlag

Vigrestad, T., Hellandshølen, A. M. (2012) Åpne samtaler i nettverksmøter. Oslo: Universitetsforlaget

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.