course-details-portlet

VIU8432 - Kunnskapsutvikling og fordypning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Forskningsprosessen, forskningsetikk.

Vitenskapsteori

Kvalitative og kvantitative metoder, systematisk litteraturstudie som metode

Systematiske litteratursøk

Kritisk vurdering av vitenskapelig artikkel

Læringsutbytte

Kunnskap
- Kandidaten har inngående kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et valgfritt, avgrenset tema innen palliativ omsorg
- Kandidaten har kunnskap om forskningsprosessen
- Kandidaten har gjennom opponentskap utviklet evne til å gi saklig tilbakemelding som bidrar til positive læringsprosesser hos medstudenter
- Kandidaten har kunnskap om kvalitativ og kvantitativ metode innen vitenskapelig arbeid

Ferdigheter
- Kandidaten kan stille relevante, kritiske spørsmål til en vitenskapelig publikasjons gyldighet, troverdighet og relevans
- Kandidaten har gjennom opponentskap utviklet evne til å gi saklig tilbakemelding som bidrar til positive læringsprosesser hos medstudenter
- Kandidaten kan diskutere sentrale teoretiske perspektiver og relevante kliniske problemstillinger knyttet til omsorg for alvorlig syke, døende og deres familier.

Generell kompetanse
- Kandidaten har evne til systematisk og velbegrunnet metodisk tilnærming til relevant forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap innenfor valgt tema
- Kandidaten har evne til refleksjon, kritisk analyse og formidling av fagkunnskap gjennom en individuell skriftlig fordypningoppgave

Læringsformer og aktiviteter

Annet

Utfyllende informasjon:

Forelesninger, oppgaveseminar med opponentskap, veiledning i gruppe, medstudentveiledning, obligatoriske oppgaver, nettstøttet læring.

Obligatoriske arbeidskrav:

Kritisk granskning av forskningsartikkel i gruppe.

Prosjektplan leveres i gruppe (800-1200 ord)

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Fordypningsoppgaven arbeides med gjennom hele semesteret. Den skrives i gruppe på 2-3 studenter (eller individuelt etter søknad til emneansvarlig). Fordypningsoppgaven er et litteraturstudie med selvvalgt problemstilling knyttet til tema innen palliativ omsorg. Oppgavens omfang: 9000 ord (+/- 10%). Det blir avholdt muntlig høring gjennom et eksamensseminar med opponentskap. Den skriftlige oppgaven vil få en foreløpig karakter som etter eksamensseminar vil kunne justeres med inntil én karakter. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt. Studenter som ikke består skriftlig oppgave, får ikke gå opp til muntlig høring.Gjennom opponentskap skal studenten vise evne til faglighet og kompetanse i kommunikasjon.

Utfyllende om utsatt eksamen:
Ny besvarelse leveres etter avtale med emneansvarlig. Individuell muntlig høring ved kontinuasjon dersom oppgaven skrives i gruppe. Kun skriftlig del dersom besvarelsen leveres individuelt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Palliativ omsorg (VPALLIATIV)

Forkunnskapskrav

VIU8402 Introduksjon til palliativ omsorg

VIU8412 Sykdomsutvikling og symptomlindring innen palliativ omsorg
VIU8422 Møte med alvorlige syke, døende og deres familier; etikk, kommunikasjon og relasjoner

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart i emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave (1) 100/100

Utlevering 17.04.2021

Innlevering 30.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Muntlig eksamensseminar 31/5 og 1/6 2021
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU