course-details-portlet

VIU8432 - Kunnskapsutvikling og fordypning

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

 • Forskningsprosessen
 • Forskningsetikk
 • Vitenskapsteori
 • Kvalitative og kvantitative metoder
 • Systematisk litteraturstudie som metode
 • Systematiske litteratursøk
 • Kritisk vurdering av vitenskapelig artikkel
 • Utforming av problemstilling og forskningsspørsmål

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått emnet skal studenten kunne:

Kunnskap

 • ha inngående kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et valgfritt, avgrenset tema innen palliativ omsorg.
 • ha kunnskap om forskningsprosessen.
 • gjennom opponentskap ha utviklet evne til å gi saklig tilbakemelding som bidrar til positive læringsprosesser hos medstudenter.
 • ha kunnskap om kvalitativ og kvantitativ metode innen vitenskapelig arbeid.

Ferdigheter

 • stille relevante, kritiske spørsmål til en vitenskapelig publikasjons gyldighet, troverdighet og relevans.
 • gjennom opponentskap ha utviklet evne til å gi saklig tilbakemelding som bidrar til positive læringsprosesser hos medstudenter.
 • diskutere sentrale teoretiske perspektiver og relevante kliniske problemstillinger knyttet til omsorg for alvorlig syke, døende og deres familier.

Generell kompetanse

 • ha evne til systematisk og velbegrunnet metodisk tilnærming til relevant forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap innenfor valgt tema
 • ha evne til refleksjon, kritisk analyse og formidling av fagkunnskap gjennom å skrive en fordypningsoppgave

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har samlingsbasert undervisning, og aktuelle læringsformer og aktiviteter er:

 • Forelesninger
 • Oppgaveseminar med opponentskap
 • Veiledning i gruppe
 • Medstudentveiledning
 • Obligatoriske oppgaver
 • Nettstøttet læring
 • Enkelte forelesninger foregår på engelsk

Obligatoriske aktiviteter

 • 3 skriflige innleveringer i gruppe
 • 80 % nærværsplikt

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeider:

3 skriftlige innleveringer:

 • Kritisk granskning av forskningsartikkel, leveres skriftlig i gruppe.
 • Prosjektplan leveres skriftlig i gruppe.
 • Problemstilling - tema for oppgave. Leveres skriftlig i gruppe.

Det kreves oppmøte på minimum 80 % av temadagene på campus for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav er som hovedregel gyldig i to kalenderår, men man kan søke instituttet om utvidet gyldighet.

Vurdering:

Fordypningsoppgave - skriftlig innlevering i gruppe

 • Fordypningsoppgaven arbeides med gjennom hele semesteret.
 • Fordypningsoppgave skrives i gruppe på 2-3 studenter (eller individuelt etter søknad til emneansvarlig).

Justerende muntlig eksamen - eksamensseminar:

 • Studentene skal delta i et 2-dagers eksamensseminar hvor det blir avholdt muntlig høring med opponentskap.

Den skriftlige oppgaven vil få en foreløpig karakter som etter muntlig høring på eksamensseminaret vil kunne justeres med inntil én karakter. Karakterskala A-F. Studenter som ikke består skriftlig oppgave, får ikke gå opp til muntlig høring.

Utfyllende om utsatt eksamen:

 • Ny besvarelse leveres etter avtale med emneansvarlig.
 • Individuell muntlig høring ved kontinuasjon dersom oppgaven skrives i gruppe.
 • Kun skriftlig del dersom besvarelsen leveres individuelt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Palliativ omsorg (VPALLIATIV)

Forkunnskapskrav

 • VIU8402 Introduksjon til palliativ omsorg
 • VIU8412 Sykdomsutvikling og symptomlindring innen palliativ omsorg
 • VIU8422 Møte med alvorlige syke, døende og deres familier; etikk, kommunikasjon og relasjoner

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart i emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Palliasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU