VIU8422 - Møte med alvorlig syke,døende og deres familier;etikk,kommunikasjon og relasjoner

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Kommunikasjonsteori

Jeg i møte med den/de andre, relasjoner

Ivaretagelse av pårørende

Tverrfaglig samarbeid

Sorg, kriser, mestring

Åndelig omsorg

Nærhetsetikk

En respektfull død/verdig livsavslutning

Døden som en del av livet. Ulike perspektiver på lidelse, død og sorg

Å være hjelper: forebygging av utbrenthet, "compassion fatique". Utvikling av empati og oppmerksomt nærvær.

Læringsutbytte

Kandidaten:Kunnskap

har kunnskap om ulike teoretiske perspektiv innen kommunikasjon, kriseteori og nærhetsetikk

har kunnskap om ulike kulturer og livssyn knyttet til tema død og sorg, og tilpasser den lindrende omsorg deretter

har kunnskap om barn og unges spesielle behov i møte med alvorlig sykdom, død og sorg og kan ta hensyn til dette i kommunikasjon

Ferdigheter

har videreutviklet evnen til å etablere en terapeutisk relasjon til pasient og hans/hennes nærmeste

tar initiativ til samtaler med pasient og pårørende vedrørende psykososiale, åndelige og eksistensielle spørsmål

anerkjenner og tar ansvar for egne reaksjoner på belastninger og de kollegiale samarbeidsrelasjoner som de inngår i

har evne til systematisk og kritisk refleksjon over etiske spørsmål knyttet til omsorg for uhelbredelig syke, døende og deres nærstående

kan møte pasient og pårørendes endrede behov gjennom sykdomsforløpet, og yte sorgstøtte til pårørende.

Generell kompetanse

erkjenner at omsorg for alvorlig syke og døende tar utgangspunkt i pasienten og pårørendes verdier, ønsker og behov

har et bevisst forhold til egne tanker, følelser og holdninger i møte med alvorlig syke, døende og deres pårørende

ser nødvendigheten av samarbeid i tverrfaglig team, og arbeider på tvers av helsetjenestens nivåer for å sikre kontinuitet og faglig forsvarlighet i lindrende omsorg

Læringsformer og aktiviteter

Annet

Utfyllende informasjon:

Forelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid, medstudentveiledning, obligatoriske oppgaver, oppmerksomt nærværstrening og praktiske øvelser

Obligatoriske arbeidskrav:

Tre individuelle skriftlige oppgaver (800-1200 ord) vurderes til godkjent/ikke godkjent

Hospiteringspraksis, minimum 4 dager. Studentene avtaler selv tid og sted for hospitering som godkjennes av emneansvarlig før hospitering finner sted.

Studentene leverer litteraturliste på 300 sider selvvalgt litteratur.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivlse

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Studenten gis anledning til å bearbeide oppgavene og levere på nytt. Ny muntlig høring etter avtale med emneansvarlig

Vurderingsformer:

Tre arbeidskrav inngår i vurderingsmappe. Én studentvalgt og én sensorvalgt besvarelse danner grunnlag for muntlig høring. Studenten leverer begrunnelse for selvvalgt besvarelse, samt refleksjon over egen læringsprosess.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Palliativ omsorg (VPALLIATIV)

Kursmateriell

Eide, S. B. (2003). Fordi vi er mennesker: en bok om samarbeidets etikk.
Bergen, Fagbokforlaget.Røkenes, O. H. & P.-H. Hanssen. (2012).Bære eller briste: kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker.
Bergen, Fagbokforlaget.Studentene leverer litteraturliste på 300 sider selvvalgt litteratur.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.