course-details-portlet

VIU8422 - Møte med alvorlig syke, døende og deres familier: etikk, kommunikasjon og relasjoner

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

 • Kommunikasjonsteori
 • Jeg i møte med den/de andre, relasjoner
 • Ivaretagelse av pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Sorg, kriser, mestring
 • Åndelig omsorg
 • Nærhetsetikk
 • En respektfull død/verdig livsavslutning
 • Døden som en del av livet. Ulike perspektiver på lidelse, død og sorg
 • Å være hjelper: forebygging av utbrenthet, "compassion fatigue".
 • Utvikling av empati og tilstedeværelse

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått emnet skal studenten kunne:

Kunnskap

 • ha kunnskap i forhold til ulike teoretiske perspektiv innen kommunikasjon, kriseteori og nærhetsetikk på avansert nivå.
 • ha avansert kunnskap om ulike kulturer og livssyn knyttet til tema død og sorg, og tilpasser den lindrende omsorgen deretter.
 • ha kunnskap om barn og unges behov i møte med alvorlig sykdom, død og sorg og kan ta hensyn til dette i kommunikasjon.

Ferdigheter

 • ha videreutviklet evnen til å etablere en terapeutisk relasjon til pasient og hans/hennes nærmeste.
 • ta initiativ til samtaler med pasient og pårørende vedrørende psykososiale, åndelige og eksistensielle spørsmål.
 • anerkjenne og ta ansvar for egne reaksjoner på belastninger og de kollegiale samarbeidsrelasjoner som de inngår i.
 • ha evne til systematisk og kritisk refleksjon over etiske spørsmål knyttet til omsorg for uhelbredelig syke, døende og deres nærmeste.
 • møte pasient og pårørendes endrede behov gjennom sykdomsforløpet, og yte sorgstøtte til pårørende.

Generell kompetanse

 • erkjenne at omsorg for alvorlig syke og døende tar utgangspunkt i pasienten og pårørendes verdier, ønsker og behov.
 • ha et bevisst forhold til egne tanker, følelser og holdninger i møte med alvorlig syke, døende og deres pårørende.
 • se nødvendigheten av samarbeid i tverrfaglig team, og arbeider på tvers av helsetjenestens nivåer for å sikre kontinuitet og faglig forsvarlighet i lindrende omsorg.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har samlingsbasert undervisning, og aktuelle læringsformer og aktiviteter er:

 • Dialogbasert undervisning
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Refleksjon i grupper og individuelt
 • Simulering
 • Praktiske øvelser
 • Medstudentveiledning
 • Ikke-obligatoriske oppgaver
 • Nettstøttet læring
 • Egenstudier
 • Enkelte forelesninger foregår på engelsk

Obligatoriske aktiviteter

 • 4 skriftlige innleveringer og 1 gruppepresentasjon
 • 80% nærværsplikt
 • Hospiteringspraksis

Mer om vurdering

Mappe:

Mappen består av følgende tre obligatoriske arbeider som samlet danner vurderingsgrunnlaget for bestått/ikke bestått:

Refleksjonsoppgave 1: Ivaretakelse av seg selv som hjelper, 1200 ord +/- 10%

Refleksjonsoppgave 2: Nærhetsetikk: Etiske utfordringer i det konkrete møtet, 1200 ord +/- 10%

Refleksjonsoppgave 3: Å møte mennesker i sorg, 1200 ord +/- 10%

Oppgavene leveres individuelt til avtalte frister og vurderes som godkjent/ikke godkjent gjennom semesteret. Oppgaver som ikke blir godkjent ut fra gjeldende kriterier for den enkelte refleksjonsoppgave kan forbedres innen nye frister. Studentene har mulighet til å endre de enkelte refleksjonsoppgavene før mappeinnlevering. Innleveringsfristen for skriftlig mappevurdering ligger en uke i forkant av gjennomføring av muntlig vurdering.

Muntlig eksamen

På muntlig eksamen skal studenten presentere en selvvalgt refleksjonsoppgave fra mappen som utgangspunkt for samtale med faglærer. Begrunnelse for studentens valg av oppgave leveres skriftlig uken før muntlig eksamen. I tillegg vil faglærer velge en av de andre godkjente refleksjonsoppgavene fra mappen til muntlig eksamen.

Utfyllende om utsatt eksamen og gjentak av eksamen ved ikke-bestått karakter:

Studenten gis anledning til å bearbeide de skriftlige arbeidene og levere på nytt. Ny muntlig høring etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Hospiteringspraksis: 2-4 dager. Studentene avtaler selv tid og sted for hospitering som godkjennes av emneansvarlig før hospitering finner sted.
 • Gruppepresentasjon med 30 minutters tilbakemelding fra medstudenter og lærer.
 • Litteraturliste: Studenten leverer individuell litteraturliste på minimum 300 sider i tillegg til pensumlitteratur
 • 3 refleksjonsoppgaver
 • 80% nærværsplikt på studiesamlinger.

Obligatoriske arbeidskrav er som hovedregel gyldig i to kalenderår, men man kan søke instituttet om utvidet gyldighet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Palliativ omsorg (VPALLIATIV)

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart i emnet.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Palliasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU