course-details-portlet

VIU8422 - Møte med alvorlig syke,døende og deres familier: etikk, kommunikasjon og relasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Kommunikasjonsteori

Jeg i møte med den/de andre, relasjoner

Ivaretagelse av pårørende

Tverrfaglig samarbeid

Sorg, kriser, mestring

Åndelig omsorg

Nærhetsetikk

En respektfull død/verdig livsavslutning

Døden som en del av livet. Ulike perspektiver på lidelse, død og sorg

Å være hjelper: forebygging av utbrenthet, "compassion fatique". Utvikling av empati og oppmerksomt nærvær.

Læringsutbytte

Kunnskap
- Kandidaten har kunnskap i forhold til ulike teoretiske perspektiv innen kommunikasjon, kriseteori og nærhetsetikk på avansert nivå.
- Kandidaten har avansert kunnskap om ulike kulturer og livssyn knyttet til tema død og sorg, og tilpasser den lindrende omsorgen deretter
- Kandidaten har kunnskap om barn og unges spesielle behov i møte med alvorlig sykdom, død og sorg og kan ta hensyn til dette i kommunikasjon

Ferdigheter
- Kandidaten har videreutviklet evnen til å etablere en terapeutisk relasjon til pasient og hans/hennes nærmeste
- Kandidaten tar initiativ til samtaler med pasient og pårørende vedrørende psykososiale, åndelige og eksistensielle spørsmål
- Kandidaten anerkjenner og tar ansvar for egne reaksjoner på belastninger og de kollegiale samarbeidsrelasjoner som de inngår i
- Kandidaten har evne til systematisk og kritisk refleksjon over etiske spørsmål knyttet til omsorg for uhelbredelig syke, døende og deres nærmeste
- Kandidaten kan møte pasient og pårørendes endrede behov gjennom sykdomsforløpet, og yte sorgstøtte til pårørende.

Generell kompetanse
- Kandidaten erkjenner at omsorg for alvorlig syke og døende tar utgangspunkt i pasienten og pårørendes verdier, ønsker og behov
- Kandidaten har et bevisst forhold til egne tanker, følelser og holdninger i møte med alvorlig syke, døende og deres pårørende
- Kandidaten ser nødvendigheten av samarbeid i tverrfaglig team, og arbeider på tvers av helsetjenestens nivåer for å sikre kontinuitet og faglig forsvarlighet i lindrende omsorg

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid, simulering, medstudentveiledning, obligatoriske oppgaver, oppmerksomt nærværstrening og praktiske øvelser

Obligatoriske arbeidskrav:
-Tre individuelle skriftlige oppgaver (800-1200 ord) vurderes til godkjent/ikke godkjent
-Hospiteringspraksis, minimum 4 dager. Studentene avtaler selv tid og sted for hospitering som godkjennes av emneansvarlig før hospitering finner sted.
-Litteraturliste på 300 sider selvvalgt litteratur.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivlse

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Tre arbeidskrav inngår i vurderingsmappe. Én studentvalgt og én sensorvalgt besvarelse danner grunnlag for muntlig høring. Studenten leverer begrunnelse for selvvalgt besvarelse, samt refleksjon over egen læringsprosess.

Utfyllende om utsatt eksamen:
Studenten gis anledning til å bearbeide oppgavene og levere på nytt. Ny muntlig høring etter avtale med emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Palliativ omsorg (VPALLIATIV)

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart i emnet

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering 21.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU