course-details-portlet

VET2001 - Sykdomslære, farmakologi og legemiddelhåndtering

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet skal føre til kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i sykdomslære, farmakologi og legemiddelhåndtering. Videre gir emnet kunnskap om behandling, pleie og omsorg til personer som har behov for helsehjelp, herunder også etiske aspekter. Emnet vektlegger også kunnskap om grunnleggende behov og hvordan sykdom, lidelse, helsesvikt og aldringsprosesser påvirker behov og funksjoner. Fokus på helsefremming og folkehelsearbeid inngår. Emnet går parallelt med VET2002 Praksis 2.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har kunnskap om årsaker, symptomer og behandling av de vanligste somatiske og nevrologiske sykdommene innen fagområdet
 • Har kunnskap om generell farmakologi og legemidlers virkninger og bivirkninger
 • Har kunnskap om, og kan oppdatere sin kunnskap om legemiddelhåndtering

Ferdigheter

 • Kan gjøre rede for sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder medikamentregning
 • Kan anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på sykdom og sette inn nødvendige pleietiltak, samt ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise videre for å sikre forsvarlig bistand til personer med behov for helsehjelp
 • Kan anvende faglig kunnskap om livreddende førstehjelp

Generell kompetanse

 • Kan planlegge og gjennomføre daglig omsorg, grunnleggende pleieprosedyrer og legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, Casebasert undervisning, e-læringsressurser, videoforelesninger, gruppearbeid med og uten veiledning, seminar.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig test i legemiddelregning
 • E-læringskurs i legmiddelregning
 • E-læringskurs i Legemiddelhåndtering
 • Ferdighetstrening
 • Semesteroppgave
 • 5 Seminardager

Mer om vurdering

Obligatoriske Arbeidskrav Det er krav om gjennomført og bestått ferdighetstrening i praktiske prosedyrer. Det er 2 E-læringskurs i legemiddelhåndtering som må gjennomføres. Det kreves fullført og bestått skriftlig test i legemiddelregning. En semesteroppgave må også leveres og vurderes til bestått.

Det arrangeres utsatt skriftlig eksamen for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER2006 12.0 HØST 2020
HVER2003 3.0 HØST 2020
VET2007 7.5 HØST 2022
VET2006 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
02.12.2022

Innlevering
02.12.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU