course-details-portlet

VET2001 - Sykdomslære, helsefremming, farmakologi og medikamentregning

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet gir kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i sykdomslære, farmakologi og legemiddelhåndtering. Videre gir emnet kunnskap om behandling, pleie og omsorg til personer som har behov for helsehjelp, herunder også etiske aspekter. Emnet vektlegger også kunnskap om helsefremming og folkehelsearbeid. Emnet går parallelt med VET2002 Praksis 2.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Har kunnskap om generell farmakologi og legemidlers virkninger og bivirkninger.
Har kunnskap om, og kan oppdatere sin kunnskap om, legemiddelhåndtering.
Har kunnskap om årsaker, symptomer og behandling av de vanligste somatiske og nevrologiske sykdommene innen fagområdet.

Ferdigheter:
Kan gjøre rede for sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder medikamentregning.
Kan anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på sykdom og sette inn nødvendige behandlingstiltak, samt ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise videre for å sikre forsvarlig bistand til personer med behov for helsehjelp.
Kan anvende faglig kunnskap om livreddende førstehjelp.

Generell kompetanse:
Kan planlegge og gjennomføre daglig omsorg, grunnleggende pleieprosedyrer og legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, veiledning.
Studieplanen og emnebeskrivelsene er under arbeid og endring må påregnes.

Mer om vurdering

Studieplanen og emnebeskrivelsene er under arbeid og det tas forbehold om at endring i vurderingsordning kan skje.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).
Studieplanen og emnebeskrivelsene er under arbeid og endring må påregnes.

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER2006 12.0 01.09.2020
HVER2003 3.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Vernepleie
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU