course-details-portlet

VB6116 - Introduksjon til AR, VR og XR for bygg- og anlegg

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Sikkord:

 • Bruk av geografisk forankret XR (AR, VR, Mixed Reality)
 • Forstå bransjens utfordringer
 • Innføring i teknologiene, begreper og definisjoner
 • Oppleve og prøve ut Extended Reality (XR) løsninger
 • Oversikt over hvordan XR brukes i bransjen
 • Oversikt over viktige teknologitilbydere og deres løsninger
 • Hvordan XR øker verdi av BIM arbeid og gir en bedre BIM prosess
 • Muligheter og begrensninger med dagens bransjeløsninger
 • Gjennomgang av vellykkede erfaringer og erfarte problemer:
 • Hva slags teknologi er under utvikling og som forventes vil ha betydning for bransjen
 • Standardisering, interoperabilitet og plattform uavhengighet
 • Risiko/fallgruver man må være bevissthet på i forhold til personvern, sikkerhet og lovverk
 • Hvordan bør man gå frem for å identifisere når det kan være gunstig å prøve ut nye teknologiske muligheter innenfor XR
 • Implementering av XR: Hvordan få gjennomslag for innføring av nye metoder
 • Bransjesamarbeid om innovasjon, FoU, og kunnskapsdeling

Læringsutbytte

Etter endt emne skal deltagerne selvstendig ha:

Kunnskap

 • Ha grunnleggende forståelse for teknologiområdet geografisk forankret AR og VR i bygge-bransjen
 • Kjenne og kunne redegjøre for definisjoner og fagbegreper relatert til AR og VR
 • Kunne gjengi de viktigste utfordringene som preger bransjen i dag, relevant for XR
 • Ha bred kunnskap om hvordan AR og VR teknologi brukes i bransjen
 • Kunne gjøre rede for positive og negative erfaringer med AR og VR
 • Ha kunnskap om hva slags teknologisk utvikling som foregår relatert til geografisk forankret AR og VR
 • Kunne gjøre rede for risiko og fallgruver i forhold til personvern, sikkerhet og lovverk.

Ferdigheter:

 • Være i stand til å evaluere modenhet av nye AR og VR relaterte teknologier og metoder
 • Kunne bidra til bransjesamarbeid om innovasjon og FoU

Generell kompetanse:

 • Være en pådriver for modernisering i byggebransjen gjennom bruk av XR-teknologi
 • Ha kunnskap om metodikk for å evaluere løsninger og vurdere risiko ved innovasjon
 • Være proaktiv i tilegnelse og deling av ny kunnskap. Vise selvstendighet og samarbeidsevner, samt evne til refleksjon

Forståelse for å kunne innføre nye metoder basert på forventninger om kostnads- og tidsbesparende eller verdi- og kvalitetsøkende.

Læringsformer og aktiviteter

 • Nettbasert med en samling på Gjøvik. Samlingen vil gi mulighet for å prøve ut AR og VR løsninger i praksis
 • Videoer med gjennomgang av kurset
 • Selvstudium ved tilgjengelige apper og andre eksempler/videoer på nettet
 • Webinarer
 • Prosjektoppaver
  • 1) Gruppeoppgave: Tildelte case studier hvor det vil være både vellykkede og mindre vellykkede eksempler. Gjør rede for hva som fungerte bra og hva som ikke fungerte bra. Se på dimensjoner som kost, nytte, risiko, modenhet i organisasjon modenhet i tekniske løsninger. levering av rapport med analyser.
  • 2) Individuell oppgave: Ta for deg et eksisterende problem i bransjen i dag. Beskriv hvordan du mener AR/VR kan utgjøre en forskjell og løse enten hele problemet eller deler av problemet. Sett opp et business case hvor det klargjøres hva slags gevinster som er forventet å oppnå med løsningen i forhold til investeringer i tid, penger og arbeidsinnsats. Gjør en vurdering av risiko i forhold til virksomhetens mulighet for å lykkes med en slik løsning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppeoppgave

Mer om vurdering

Ved stryk må emnet tas på nytt ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE51)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

 • Produserte kursvideoer
 • Fink, Charlie. Convergence: How The World Will Be Painted With Data, ISBN-10: 0578460556/ ISBN-13: 978-0578460550
 • René, Gabriel & Mapes, Dan. The Spatial Web: How Web 3.0 Will Connect Humans, Machines, and AI to Transform the World. ISBN-10: 0578562960/ ISBN-13: 978-0578562964
 • Li, Xiao & Yi, Wen & Chi, Hung-Lin & Wang, Xiangyu & Chan, Albert. (2017). A Critical Review of Virtual and Augmented Reality (VR/AR) Application in Construction Safety. Automation in Construction. 86. 10.1016/j.autcon.2017.11.003. https://www.researchgate.net/publication/320880544_A_Critical_Review_of_Virtual_and_Augmented_Reality_VRAR_Application_in_Construction_Safety

Endelig liste vil bli oppgitt ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Bygge- og anleggsteknologi
 • Informasjonssystemer
 • Databehandling
 • Integrert bygningsteknologi
 • Datateknikk
 • Informasjonsteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU