course-details-portlet

VB6112 - Modellering og bruk av geodata

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 25 minutter

Faglig innhold

Emnet skal gi studenten et teoretisk og praktisk grunnlag for å bruke norsk og internasjonal infrastruktur for geografisk informasjon i sitt arbeid som geomatiker. De ulike delen er:

 • Introduksjon til den norske infrastrukturen for geografisk informasjon, inkludert standarder og det tekniske rammeverket der SOSI-metoden er sentral (SOSI - Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon).
 • Prinsipper for konseptuell modellering av geografisk informasjon med hovedvekt på modelleringsspråket UML (Unified Modelling Language).
 • Krav til produktspesifikasjoner og metadata i Norge Digitalt samarbeidet.
 • Relevante formater for geografiske datasett.
 • Kvalitet og egnethet for geografisk informasjon.
 • Oversikt over aktuelle portaler for geografisk informasjon med hovedvekt på den nasjonale portalen i Norge Digitalt samarbeidet (geonorge.no).
 • Organisering av Norge Digitalt- og Geovekst samarbeidet.
 • Introduksjon til bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Læringsutbytte

KUNNSKAP:

 • Kunne gjøre rede for innhold og organisering av den norske infrastrukturen for geografisk informasjon.
 • Kunne gjøre rede for det nasjonale tekniske rammeverket for geografisk informasjon der SOSI-metoden står sentralt.
 • Kunne gjøre rede for kvalitet, kontrollmetoder, bruksområder og tilgjengelighet for geografisk informasjon.
 • Kunne beskrive prinsippene for konseptuell modellering av geografisk informasjon med UML.
 • Kjenne til hovedprinsippene for modellering av bygningsinformasjon.
 • Kjenne til relevante internasjonale standarder for geografisk informasjon.
 • Kjenne til de viktigste formatene for geografiske datasett.

FERDIGHETER:

 • Kunne utnytte innholdet i den nasjonale portalen for geografisk informasjon (geonorge.no).
 • Kunne bruke grunnleggende funksjoner i et desktop GIS-program.
 • Kunne gjennomføre og tolke resultatene fra en kvalitetskontroll av et geografisk datasett.

GENERELL KOMPETANSE:

 • Kritisk vurdering av kvalitet og egnethet av geografiske data.
 • Presis skriftlig og muntlig formidling av fagstoff.

Læringsformer og aktiviteter

Forhåndsinnspilte forelesninger gjøres tilgjengelig i læringsplattformen. Veiledning gjennomføres både synkront i klasserom og ved bruk av tilpassede verktøy i læringsplattformen (forum, nettmøter). Ferdighetskravene i emnet dokumenteres med 3 obligatoriske oppgaver som skal godkjennes før eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig 1
 • Oblig 2
 • Oblig 3

Mer om vurdering

Det inngår tre obligatoriske oppgaver. Disse skal sikre at studentene har oppfyllt kravene til ferdigheter beskrevet i læringsutbyttet. Kunnskaps-kravene testes med muntlig eksamen. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Utsatt eksamen i august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE0)

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskravene til studiet

Kursmateriell

Oppgis ved emnestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU