course-details-portlet

VB6100 - Matematiske metoder 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Beregningsorientert matematikk inngår i alle temaer det er relevant.
Lineære likningssystemer, Gauss-Jordan-eliminasjon, grunnleggende matriseregning, determinanter. Grenser og kontinuitet, derivasjon og integrasjon av funksjoner av én variabel, maksima og minima, implisitt derivasjon og trigonometriske funksjoner, relaterte vekstrater, differensialer og linearisering, L'Hopitals regel, Newtons metode og halveringsmetoden. Riemannsummer og fundamentalsetningen i kalkulus, integralfunksjoner, bestemte og ubestemte integraler, grunnleggende integrasjonsteknikker, substitusjon og delvis integrasjon, numerisk integrasjon ved rektangel- og trapesmetoden, uegentlige integraler. Areal, volum og buelengde. Modellering med differensiallikninger, førsteordens separable og lineære differensiallikninger, Eulers metode, andre ordens lineære differensiallikninger med konstante koeffisienter.

Læringsutbytte

Kunnskap

 

Kandidaten

- kjenner og kan anvende:

a)begreper, resultater og metoder fra reell analyse av

envariabelfunksjoner knyttet til grenseverdier, kontinuitet,

derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.

b)begreper, resultater og metoder knyttet til lineære

ligningssystemer.

c)numeriske metoder for løsning av likninger, integraler og

differensiallikninger.

- kjenner noen ingeniørfaglige anvendelser av matematikk

- har forståelse for at endring per tidsenhet kan måles, beregnes,

summeres og inngå i likninger

- kjenner til både muligheter og begrensninger i bruk av

matematisk programvare.

 

 

Ferdigheter

Kandidaten kan:

- bruke dataverktøy for å gjøre numeriske beregninger.

- manipulere symboler og formler

- løse problemer ved analytiske metoder.

 

 

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne benytte matematikk til å modellere og løse teoretiske og praktiske problemer slik de vil møte dem på sitt emneområde i studiet og i yrkeslivet. Kandidatene skal kunne benytte databaserte simulerings- og analyseverktøy til å visualisere og løse matematiske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og dataøvinger. Øvinger vil ta utgangspunkt i oppgaver og digitale læringselementer på Blackboard. Bruk av matematisk programvare vil også inkluderes.

Obligatoriske arbeider: Minst 4 av 6 øvinger må være godkjente for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamen ved semesterslutt vil være digital.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Kursmateriell

Pearson: Mathematical Methods 1 NTNU. Notater som legges ut i emnets Blackboardside.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 6
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 03.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU