course-details-portlet

TYSK2900 - Bacheloroppgave i tysk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/1
Muntlig eksamen 20 minutter F

Faglig innhold

Bacheloroppgaven gir anledning til fordypning i tysk språk, litteratur eller kultur - også på tvers av disiplinene. Den skal skrives på tysk og på denne måten bidra til forbedring av tyskferdighetene, i tillegg til styrking av evnen til å forstå og produsere tekst. Bacheloroppgaven skal således også høyne den analytiske kompetansen og forståelse av sentrale faglige spørsmål.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
- har bred kunnskap om et avgrenset område innenfor tysk språk, litteratur eller kultur
- kjenner til viktig faglitteratur innenfor det relevante området
- kjenner til sentrale metoder innenfor fagområdet oppgaven tar for seg

FERDIGHETER
Kandidaten
- kan formulere og arbeide strukturert med en avgrenset problemstilling
- kan bearbeide et (innsamlet) materiale på bakgrunn av faglig innsikt
- kan identifisere og formidle sentrale spørsmål i faglitteraturen
- behersker relevant fagterminologi og metodeLæringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gjennom gruppeundervisning og veiledning skal studenten velge et pensum og utarbeide en prosjektskisse. Oppgaven skrives både med individuell veiledning og veiledning i gruppe. Undervisningen vil organiseres ut fra hva som er mest hensiktsmessig i forhold til studentenes bacheloroppgave. Oppgaven skal skrives på tysk og skal ha et omfang på 7500-9000 ord, ikke medregnet innholdsfortegnelse, oppgaveformulering og litteraturliste.

Obligatorisk aktivitet:
- Godkjent prosjektskisse
- Minimum én individuell veiledning
- Muntlig presentasjon av oppgaven

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektskisse
  • Minimum én individuell veiledning
  • Muntlig presentasjon av oppgaven

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven skrives på tysk. Det settes en foreløpig karakter på bacheloroppgaven som kan endres etter en muntlig eksamen på ca. 20 min. Muntlig eksamen avholdes på tysk. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt, og en ny bacheloroppgave må ha en helt ny problemstilling.

Det er ikke mulig å skrive bacheloroppgaven i semester hvor det ikke tilbys undervisning/veiledning i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bestått påbyggingsemne i tysk (TYSK2000-emne) innenfor den samme fagdisiplinen som skal danne utgangspunkt for bacheloroppgaven (litteratur, språkvitenskap eller kulturhistorie).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Pensum vil kunne inneholde felles og individuelt materiale etter godkjenning fra veileder.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk språk
  • Tysk litteratur
  • Tysk
  • Tysk kulturkunnskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen F
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/1 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen F
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/1

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU