course-details-portlet

TYSK2401 - Tyskland og Europa

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100 1 semestre
Muntlig eksamen 50/100 20 minutter E

Faglig innhold

Emnet skal formidle kunnskap om hvordan tysk historie, kultur og politikk har preget og er blitt preget av Tysklands nabostater i Europa etter 1945. Det vil bli lagt særlig vekt på nasjonsbyggingsprosesser og på betydningen av andre verdenskrig for politiske og kulturelle utviklingstendenser i Europa frem til i dag. Emnet søker å etablere forbindelseslinjer gjennom europeisk kulturhistorie, men har sitt tyngdepunkt i tysk historie, kultur og politikk etter 1945.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har kunnskap om det historiske og kulturelle samspillet mellom Tyskland og andre europeiske nasjonalstater
-har kunnskap om sammenhenger i europeiske nasjonsbyggingsprosesser

FERDIGHETER
-kan formulere og drøfte historiske, kulturelle og politiske problemstillinger, både muntlig og skriftlig
-kan bruke kilder og sekundærlitteratur i overensstemmelse med bibliografiske normer

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-har tilegnet seg en dypere forståelse av det historiske, politiske og kulturelle samspillet mellom Tyskland og andre europeiske stater
-kan diskutere sentrale aspekter ved tysk og europeisk kulturell utvikling siden 1945
-kan drøfte Tysklands rolle og betydning i Europa siden 1945

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning basert på aktiv studentdeltakelse, muntlig presentasjon og oppgaveskriving.

Obligatorisk aktivitet:
- 1 skriftlig oppgave/prosjektskisse
- 2 muntlige presentasjoner

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig oppgave/prosjektskisse
  • Muntlig presentasjon
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Vurderingsform:
- Semesteroppgave som teller 50% i fastsettingen av endelig karakter.
- Muntlig eksamen på ca. 20 minutter som teller 50% i fastsettingen av endelig karakter.

På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må begge deler tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må begge deleksamener tas på nytt. Eksamen skal besvares på tysk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFTYSK208 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100

Utlevering 05.05.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU