course-details-portlet

TYSK2401 - Tyskland og Europa

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave og justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave og justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet skal formidle kunnskap om hvordan tysk historie, kultur og politikk har preget og er blitt preget av Tysklands nabostater i Europa etter 1945. Det vil bli lagt særlig vekt på nasjonsbyggingsprosesser og på betydningen av andre verdenskrig for politiske og kulturelle utviklingstendenser i Europa frem til i dag. Emnet søker å etablere forbindelseslinjer gjennom europeisk kulturhistorie, men har sitt tyngdepunkt i tysk historie, kultur og politikk etter 1945.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten

-har kunnskap om det historiske og kulturelle samspillet mellom Tyskland og andre europeiske nasjonalstater

-har kunnskap om sammenhenger i europeiske nasjonsbyggingsprosesser

FERDIGHETER

-kan formulere og drøfte historiske, kulturelle og politiske problemstillinger, både muntlig og skriftlig

-kan bruke kilder og sekundærlitteratur i overensstemmelse med bibliografiske normer

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

-har tilegnet seg en dypere forståelse av det historiske, politiske og kulturelle samspillet mellom Tyskland og andre europeiske stater

-kan diskutere sentrale aspekter ved tysk og europeisk kulturell utvikling siden 1945

-kan drøfte Tysklands rolle og betydning i Europa siden 1945

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning basert på aktiv studentdeltakelse, muntlig presentasjon og oppgaveskriving.

Obligatorisk aktivitet:

- 1 skriftlig oppgave/prosjektskisse

- 2 muntlige presentasjoner

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig oppgave/prosjektskisse
  • Muntlig presentasjon
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave og muntlig eksamen (20 minutter) som fungerer justerende i fastsettingen av endelig karakter.

På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil endelig karakter stå oppgitt. Begge deler av eksamen må bestås for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Det vil ikke bli arrangert muntlig eksamen dersom semesteroppgaven ikke er bestått. Ved stryk må begge deler tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må begge deler av eksamen tas på nytt. Eksamen skal besvares på tysk.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFTYSK208 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave og justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave og justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
21.11.2023

Innlevering
22.11.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave og justerende muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU