course-details-portlet

TYSK2301 - Språkferdighet 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering og justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet TYSK2301 skal bidra til å videreutvikle studentenes språkferdigheter muntlig og skriftlig til et avansert nivå (C1/C2). Gjennom arbeidet med tyskspråklige tekster av ulike sjangre (f.eks. avisartikler, vitenskapelige artikler, romanutdrag og kortprosa) og tysk i tale (f.eks. i film) trenes studentene i å forstå og bruke tysk i ulike skriftlige og muntlige sammenhenger. Emnet tar utgangspunkt i ett eller flere overordnede temaer for å formidle et aktuelt bilde av tyskspråklige samfunn i dag

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten

- har god kjennskap til sentrale aspekter ved tysk språkstruktur og kan anvende denne i skriftlig og muntlig framstilling

- har kunnskap om innhold, form og funksjon til tyskspråklige litterære og kulturelle uttrykk og kan sette disse i en historisk. kulturell og/eller politisk kontekst

FERDIGHETER

Kandidaten

- kan bruke språket stilistisk adekvat og med høy grad av grammatisk korrekthet på C-nivå

- kan uttrykke seg spontant, flytende og korrekt og formulere betydningsnyanser også i forbindelse med komplekse emner

- kan identifisere og analysere ulike teksttyper

- kan sammenfatte og drøfte kritisk materiale fra ulike kilder

- kan beskrive og formidle aktuelle aspekter ved tyskspråklige samfunn og sammenligne disse med norske forhold

- kan bruke relevante ordbøker, oppslagsverk og grammatikker

- kan bruke nettbaserte verktøy i formidling av språket

- kan benytte digitale verktøy for å utvikle språkferdighetene samt for å holde seg oppdatert om det tyske samfunnet

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

- kan oppdatere og utvikle sine praktiske ferdigheter

- kan oppdatere og utvide sine kunnskaper om tysk språk og kultur

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning med forelesninger/seminar og gruppeundervisning.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig presentasjon
  • 2-4 skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

- 1 muntlig presentasjon

- 2-4 skriftlige innleveringer, som skal bearbeides etter tilbakemelding og leveres på nytt som mappe ved semesterslutt.

Vurderingsform:

- 1 mappe med 2-4 innleverte arbeider og justerende muntlig eksamen (ca. 20 minutter)

Eksamen skal besvares på tysk.

På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil endelig karakter stå oppgitt. Justerende muntlig eksamen må bestås for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Det vil ikke bli arrangert justerende muntlig eksamen dersom mappedelen av eksamen ikke er bestått. Ved gjentak av bestått emne må mappedelen og justerende muntlig eksamen tas på nytt. Eksamen skal besvares på tysk.

Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i TYSK2301 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere nye mappetekster til vurdering, men det gis ikke individuell veiledning eller tilbakemelding på tekster til mappen. Alle obligatoriske aktiviteter må ha blitt godkjent i undervisningssemesteret.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFTYSK207 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering og justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
05.12.2023

Innlevering
06.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering og justerende muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU