course-details-portlet

TYSK2301 - Språkferdighet 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Muntlig eksamen 50/100 30 minutter E
Muntlig eksamen 25/100 15 minutter E

Faglig innhold

Emnet TYSK2301 skal bidra til å videreutvikle studentenes språkferdigheter muntlig og skriftlig til et avansert nivå (C1/C2). Gjennom utvalgte tekster og temaer legges det vekt på å formidle et aktuelt bilde av Tyskland i dag. Vi leser, analyserer og diskuterer tekster som vitenskapelige artikler, avisartikler, romanutdrag, filmer og kortprosa knyttet til et overordnet og aktuelt tema. Det forventes at studentene bidrar aktivt til undervisningen.

Øvelser i grammatikk kan settes inn ved behov for å styrke ferdighetene i tysk språkbruk på et høyere nivå enn basisnivået.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har god kjennskap til sentrale aspekter ved tysk språkstruktur og kan anvende denne i skriftlig og muntlig framstilling
-har kunnskap om innhold, form og funksjon til tyskspråklige litterære og kulturelle uttrykk og kan sette disse i en historisk og kulturell kontekst

FERDIGHETER
Kandidaten
-kan bruke språket stilistisk adekvat og med høy grad av grammatisk korrekthet på C-nivå
-kan uttrykke seg spontant, flytende og korrekt og formulere betydningsnyanser også i forbindelse med komplekse emner
-kan identifisere og analysere ulike teksttyper
-kan sammenfatte og drøfte kritisk materiale fra ulike kilder
-kan beskrive samfunnsfenomener som f.eks. skolesystem/valgsystem og sammenligne disse med de norske
-kan bruke relevante ordbøker, oppslagsverk og grammatikker
-kan bruke nettbaserte verktøy i formidling av språket
-kan benytte digitale verktøy for å utvikle språkferdighetene samt for å holde seg oppdatert om det tyske samfunnet

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-kan oppdatere og utvikle sine praktiske ferdigheter
-kan oppdatere og utvide sine kunnskaper om tysk språk og kultur

Læringsformer og aktiviteter

Samlinger med forelesninger/seminar og gruppeundervisning.


Mer om vurdering

Vurderingsform:
- 1 skriftlig innlevering (ca. 1500 ord) som teller 25% i fastsettingen av endelig karakter.
- 1 muntlig presentasjon (ca. 15 minutter) som teller 25% i fastsettingen av endelig karakter.
- 1 muntlig eksamen (ca. 30 minutter) som teller 50% i fastsettingen av endelig karakter.

På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.
Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må alle deler tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle deleksamener tas på nytt. Eksamen skal besvares på tysk.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFTYSK207 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100

Utlevering 04.11.2020

Innlevering 11.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 25/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 25/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU