course-details-portlet

TYSK1102 - Tysk grammatikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en fordypning i grunnleggende grammatiske tema som dekker viktige områder innenfor tysk grammatikk (omfang og nivå skal tilsvare fremstillingen i en større grammatikk). Studentene skal også bli fortrolige med syntaktisk analyse og trestrukturer.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten

-har innsikt i og kunnskap om en rekke grunnleggende grammatiske emner i tysk grammatikk og språkstruktur

-har innsikt i viktige kontrastive forskjeller mellom tysk og norsk grammatikk/ språkstruktur

-behersker relevant fagterminologi

FERDIGHETER

Kandidaten

-kan gjøre rede for bruken av sentrale grammatiske emner i tysk

-kan anvende kunnskap om sentrale grammatiske emner selvstendig

-kan analysere tyske setninger i form og funksjon ved hjelp av en syntaktisk treanalyse

-kan bruke relevante grammatikker, ordbøker og oppslagsverk

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

-kan anvende kunnskap om grunnleggende grammatiske emner i skriftlig framstilling

-kan reflektere over språklige forskjeller mellom norsk og tysk og nyttiggjøre seg dette i skriftlig og muntlig bruk av det tyske språket

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeøvinger med diskusjon og oppgaveløsning.

Obligatoriske aktiviteter:

- Krever 80 % oppmøte

- 3 korte skriftlige oppgaver og/eller nettøvelser på tysk

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Krav om 80% oppmøte
  • 3 korte skriftlige oppgaver og/eller nettøvelser på tysk

Mer om vurdering

Eksamen skal besvares på tysk.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum opplyses ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFTYSK101 7.5
HFTYSK621 7.5
TYSK6621 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 29.11.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU