course-details-portlet

TVM5171 - Modellering av vannressurser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset omhandlar modellering av vassressursar med eit fokus på vasskraft og magasin. Hovudtema er: Magasinering av vatn, fleirburksmagasin, modellering av kraftverkssystem, modellering av vassdrag med fleirbruk av vatn. Miljøeffekter av inngrep i vassdrag, miljødesign, vassforbruk, bruk av modellar for å finne effekt av inngrep og tiltak mot desse. Verknad av endringar i klima og arealbruk på vassressursar, nedskalering og bruk av klimadata og simulering av klima og arealbruksendringar.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal ha oversikt over hovedutfordringene rundt vannressursforvaltning i dag og for fremtiden - med fokus på endringer i klima og arealutnytting. Kandidaten skal ha inngående kunnskap om miljøkonsekvenser av vassdragsregulering, samt metoder for å vurdere og redusere konsekvensene. Videre skal kandidaten være kjent med anvendelse av numeriske modeller for å simulere utfordringer relatert til vannressursforvaltning og kunne forstå og presentere resultatet av disse simuleringene. Kandidaten skal tilegne seg oppdatert kunnskap om vurdering av bærekraft i vannressursforvaltning.Ferdigheter: Studenten skal kunne anvende et utvalg vanlige programvareverktøy for vurdering av påvirkninger av vannressurser. Studenten skal kunne forstå styrker og begrensinger ved ulik modelleringsmetodikk og hvordan resultat skal tolkes og presenteres.Generell kunnskap: Emnet skal gi et generelt overblikk over gjeldende status for vannressurser og utfordringer i dag og i framtiden. Kunnskap om metoder for vurdering av vannressurser og menneskelig påvirkning av disse.

Læringsformer og aktiviteter

En serie forelesninger og øvinger vil dekke sentrale emner i kurset. En serie øvinger vil illustrere hvordan forskjellige modeller kan benyttes i vannressursforvaltning. Obligatoriske øvinger må være bestått for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Utvalde artiklar og utdrag frå bøker.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
  • Samfunnsfag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 21.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 28
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU