course-details-portlet

TVM4177 - Mikrobiologi og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 21/100 ALLE
Arbeider 21/100 D
Arbeider 16/100 E
Arbeider 21/100 D
Arbeider 21/100 D

Faglig innhold

Kurset er en introduksjon til emnet mikrobiologi og miljø. I kurset vil det bli gjennomgått grunnleggende mikrobiologi, biokjemi, mikrobiologisk økologi og forurensende mikrobiologi. Studenten skal ha få en forståelse av både grunnleggende mikrobiologi samt mikroorganismenes påvirkning på miljøet. Følgende emner vil bli gjennomgått: Grunnleggende mikrobiologi, mikrobiell cellestruktur og funksjon, mikrobiell metabolisme, molekylær mikrobiologi (flyt av genetisk informasjon og replikasjon), mikrobiell vekst, metoder i mikrobiell økologi samt bioteknologi og miljø (biologisk opprydding og behandling av avløpsvann).

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten kunne
- forstå prokaryotenes fysiologi
- forstå grunnprinsippene for metabolisme, inklusive heterotrof metabolisme, kjemolithotrof metabolisme og fototrof metabolisme
- forstå grunnprinsippene for respirasjon og elektronflyt i en organisme, inklusive konseptene aerob og anaerob respirasjon
- forstå grunnprinsippene for genetikk, inklusive replikasjon, transkripsjon og translasjon
- forstå hvordan forskjellige metabolske kapasiteter resulterer i biokjemisk kretsløp
- forstå grunnleggende kinetisk uttrykk for enzymaktivitet, mikrobiell vekst og substratutnyttelse
- være i stand til å anvende grunnleggende mikrobiologiske prinsipper ved behandling av avløpsvann
- være i stand til å anvende grunnleggende mikrobiologiske prinsipper ved fjerning av kontaminanter
- forstå dagens utfordringer relatert til mikrobiologi og miljø

Læringsformer og aktiviteter

Kurset tilbys i samarbeid med University of Minnesota (UMN). Ved hjelp av interaktiv strømmeteknologi deltar studentene i Norge i forelesninger ved UMN.

Mer om vurdering

Kurset vurderes ved hjelp av tre prøver underveis, fire korte tester og en oppgave.

Prøvene har varighet 75 minutter. Et ensidet A4-ark med notater er tillatt under prøven. Det blir ikke mulig å ta opp igjen prøven.

Testene er uten skriftlige hjelpemidler, varighet 15 minutter. Det vil ikke bli mulig å ta opp igjen testene.

Oppgaven skal gi en oversikt over et gitt mikrobiologisk fenomen. Oppgaven kan være relatert til, men ikke identisk til masteroppgaven. Oppgaven skal være på 4-5 sider og inneholde referanser til minst 5 vitenskapelige artikler.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Environmental Engineering (MSENVIENG)

Forkunnskapskrav

TVM4110 eller tilsvarende. Emnet er forbehold studenter med studieretning vann og miljø ved masterstudiet i bygg- og miljøteknikk (MTBYGG/MIBYGG) og studenter i det nordiske masterprogrammet environmental engineering (MSENVIENG).

Kursmateriell

Brock’s Biology of Microorganisms, 14th Edition, by Madigan, Martinko, Bender, Buckley, and Stahl, Prentice Hall, 2015 og artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • VA-teknikk
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
  • Biokjemi
  • Biologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 21/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 21/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 21/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 16/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 21/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU