course-details-portlet

TVM4173 - Behandling av drikkevann

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Arbeider 30/100
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Kursets formål er å formidle teknisk kunnskap om behandling av drikkevann. Fokus er på både tradisjonelle og nye teknologier. I kurset diskuteres relevante enhetsprosesser og deres roller og posisjon i en typisk renseprosess. Alle enhetsprosessene vil bli beskrevet matematisk og retningslinjer for dimensjonering blir presentert. Fysiske, kjemiske og biologiske prosesser blir dekket.

Kurset omhandler følgende prosesser og konsepter: Oppsett av massebalanser, massetransfer over en grenseflate, gravitasjonsseparering (sedimentering og flotasjon), dybdefiltrering, membranfiltrering, koagulering og flokkulering, oksidasjon og desinfisering, regulering av hardhet, regulering av Ph, adsorpsjon og ionebytting, gassutveksling, biologisk behandling og prosesskombinasjon. Videre blir massebalanse og masseoverføringsprosesser lagt vekt på.

Læringsutbytte

Etter endt semester skal studentene ha viktige og relevante ingeniørferdigheter. Studentene skal være i stand til å jobbe i grupper, presentere og forsvare arbeidene sine, evaluere arbeider fra andre og gi konstruktiv kritikk, analysere tekniske problemer som er eventuelt framsett ufullstendig, gjøre overslag og verdsette eventuelle verdiene eller begrensningene, og fortolke og evaluere resultater fra eksperimentell virksomhet.

Etter endt semester skal studentene ha detaljert kunnskap om de mest relevante enhetsprosessene for behandling av drikkevann. Studentene skal være i stand til å analysere de underliggende prinsippene samt designe og utvikle disse prosessene.

Etter endt semester skal studentene være i stand til å velge ut en serie behandlingstrinn nødvendige for å oppnå et gitt mål ved en gitt råvannskvalitet. Studentene skal være i stand til vurdere de tilgjengelige behandlingsalternativene, gjøre et valg og forsvare dette.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset bruker elementer fra team-basert læring, hvor konvensjonelle læringsformer som forelesninger, øvinger og laboratorieøvinger er kombinert. Studentene får umiddelbar tilbakemelding på læringsprosessen gjennom flere «readiness assurance tests» (RATs), som er en del av sluttkarakteren. Dessuten inneholder kurset et semesterprosjekt, hvor man skal lære å gjennomføre et større prosjekt under mer realistiske forhold. Studentene skal håndtere relevante praktiske problemer og planlegge, raffinere og utvikle løsninger for problemet. Løsningene blir presenter for klassen i slutten av semesteret.

Kurset undervises på engelsk.

Mer om vurdering

Samlet vurdering består av tellende øvinger inklusive individuelle «readiness assurance»-testene (40 %), semesterprosjekt (30 %) og laboratorieøvelser (30 %). Øvinger vil bli gitt kun på engelsk. Øvinger og semesterprosjekt gjennomføres i gruppe. Ved ikke bestått eller frivillig gjentak av emnet må alle delvurderinger gjennomføres på nytt.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

MWH's Water Treatment: Principles and Design
John C. Crittenden, R. Rhodes Trussell, David W. Hand, Kerry J. Howe, George Tchobanoglous
3rd Edition, 2012
ISBN: 978-0-470-40539-0

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4145 5.3 01.09.2016
TVM4126 2.2 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vannrenseteknikk
  • Mat og helse
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 30/100

Utlevering 09.11.2020

Innlevering 23.11.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU