course-details-portlet

TVM4173 - Behandling av drikkevann

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
4 øvinger 60/100
Semesterprosjekt 40/100

Faglig innhold

Kurset adresserer dagens og framtidige utfordringene relatert til drikkevann, for eksempel klimaforandringer, økt urbanisering, utslipp av mange nye kjemikalier til miljøet, flom, befolkningsvekst og urbanisering, og evaluerer hvilke tradisjonelle og nye rensemetoder man kan bruke for å adressere de. Hovedfokus er på Norske forhold, men eksempler og case studier fra hele Europa er også inkludert. Metodene presentert i kurset er dessuten veldig relevant til en bedre forståelse av andre vannsystemer, for eksempel relatert til overvann, avrenning fra veier, smeltevann fra snø, sigevann fra deponier, industrielt (avløps)vann, aquakultur etc.

Kurset introduserer konvensjonelle og nye, kommende behandlingsmetoder, og omfatter fysiske, kjemiske og biologiske prosesser: Sedimentering og flotasjon, dybdefiltrering, membranfiltrering, koagulering og flokkulering, oksidasjon og desinfisering, regulering av hardhet og pH, adsorpsjon og ionebytting, gassutveksling og biologisk behandling. Prosessenes roller og posisjon i en typisk renseprosess blir diskutert. Alle behandlingsmetodene vil bli beskrevet med hjelp av teori, modellering og retningslinjer for utforming.

Læringsutbytte

Etter endt semester skal studentene ha detaljert kunnskap om de mest relevante behandlingsprosessene for drikkevann. Studentene skal være i stand til å analysere de underliggende prinsippene, i tillegg til å utforme og optimalisere disse prosessene. Studentene skal være i stand til å velge ut en serie behandlingstrinn som er nødvendige for å oppnå et gitt mål ved en gitt råvannskvalitet. Studentene skal være i stand til å vurdere de behandlingsalternativene som kommer på tale, gjøre et valg og forsvare det.

Etter endt semester skal studentene ha viktige og relevante ingeniørferdigheter. Studentene skal være i stand til å presentere og forsvare arbeidene sine, evaluere arbeider fra andre og gi konstruktiv kritikk, analysere tekniske problemer som er kan være ufullstendig presentert, gjøre overslag og vurdere eventuelle verdier eller begrensninger, jobbe i grupper og fortolke og evaluere resultater fra eksperimentell virksomhet.

Læringsformer og aktiviteter

Problemløsning, forelesninger, spørrekonkurranser, laboratorieforsøk og et semesterprosjekt. Noen aktiviteter gjennomføres i grupper. Python og Jupyter Notebooks er noen av verktøyene som brukes.

Kurset undervises på engelsk.

Mer om vurdering

Vurdering i emnet består av øvinger (60 %) og semesterprosjekt (40 %). Resultatet for hver av delene angis med bokstavkarakter, endelig karakter i emnet blir beregnet etter angitt vekting.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

MWH's Water Treatment: Principles and Design John C. Crittenden, R. Rhodes Trussell, David W. Hand, Kerry J. Howe, George Tchobanoglous 3rd Edition, 2012 ISBN: 978-0-470-40539-0

Guidelines and reports from Norwegian Water (Norsk Vann)

Compendium

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4145 5.3 HØST 2016
TVM4126 2.2 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vannrenseteknikk
  • Mat og helse
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesterprosjekt 40/100

Innlevering
05.12.2022


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD 4 øvinger 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU