course-details-portlet

TVM4155 - Numeriske modeller og hydraulikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Analytiske og numeriske metoder for å beregne vannlinjer og flombølger i elver. Metoder for å beregne spredningsprosesser i 1, 2 og 3 dimensjoner. Algoritmer for å løse Navier-Stokes ligninger for turbulent strømning, inklusive bruk av forskjellige dataprogrammer. Temaer fra limnologi, kjemi, biologi og sedimenttransport, samt algoritmer for å modellere disse prosessene i flere dimensjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskap om:
- Hvordan følgende ligninger løses numerisk ved hjelp av en kontroll-volum metode: St. Venands ligning, Konveksjons-Diffusjons ligningen og Navier-Stokes ligninger.
- Kvalitet på løsningen av ligningene: nøyaktighet, stabilitet og feilkilder.
- Stratifisert strømning, innsjøhydraulikk, utslipp til resipienter, sedimenttransport, turbulensmodeller og modeller for vannkvalitet.

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
- Bruke regnark, SSIIM og HEC-RAS til å beregne stasjonær og ikke stasjonær strømning.
- Lage grid for flerdimensjonale numeriske beregninger.
- Bruke forenklede formler for flombølger, utslipp i resipienter, forurensningsspredning og sedimenttransport.

Generell kompetanse
Studenten kan:
- Kjenne dataprogrammer som eksisterer for løsning av forskjellige strømningsproblemer.
- Vurdere kvaliteten av resultatene fra 1D, 2D og 3D numeriske beregninger, og gi krav til kvalitetstester.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og dataøvinger. Undervisningen vil foregå på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Boken "Hydroinformatics for Fluvial Hydraulics and Limnology", som kan lastes ned fra instituttets web-sider: folk.ntnu.no/nilsol/tvm4155. I tillegg utvalgte vitenskaplige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB5050 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
 • Algoritmekonstruksjon
 • Analyse
 • Energi- og miljøfysikk
 • Hydro- og gassdynamikk
 • Hydroteknikk
 • Hydroteknologi
 • Jord- og vannfag
 • Numerikk
 • Numerisk matematikk
 • Strømningsmekanikk
 • Teknologiske fag
 • VAR-teknikk
 • Vassdragsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 23.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU