course-details-portlet

TVM4155 - Numeriske modeller og hydraulikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Analytiske og numeriske metoder for å beregne vannlinjer og flombølger i elver. Metoder for å beregne spredningsprosesser i 1, 2 og 3 dimensjoner. Algoritmer for å løse Navier-Stokes ligninger for turbulent strømning, inklusive bruk av forskjellige dataprogrammer. Temaer fra limnologi, kjemi, biologi og sedimenttransport, samt algoritmer for å modellere disse prosessene i flere dimensjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskap om:
- Hvordan følgende ligninger løses numerisk ved hjelp av en kontroll-volum metode: St. Venands ligning, Konveksjons-Diffusjons ligningen og Navier-Stokes ligninger.
- Kvalitet på løsningen av ligningene: nøyaktighet, stabilitet og feilkilder.
- Stratifisert strømning, innsjøhydraulikk, utslipp til resipienter, sedimenttransport, turbulensmodeller og modeller for vannkvalitet.

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
- Bruke regnark, SSIIM og HEC-RAS til å beregne stasjonær og ikke stasjonær strømning.
- Lage grid for flerdimensjonale numeriske beregninger.
- Bruke forenklede formler for flombølger, utslipp i resipienter, forurensningsspredning og sedimenttransport.

Generell kompetanse
Studenten kan:
- Kjenne dataprogrammer som eksisterer for løsning av forskjellige strømningsproblemer.
- Vurdere kvaliteten av resultatene fra 1D, 2D og 3D numeriske beregninger, og gi krav til kvalitetstester.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og dataøvinger. Undervisningen vil foregå på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Kursmateriell

Boken "Hydroinformatics for Fluvial Hydraulics and Limnology", som kan lastes ned fra instituttets web-sider: folk.ntnu.no/nilsol/tvm4155. I tillegg utvalgte vitenskaplige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB5050 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2012

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
 • Algoritmekonstruksjon
 • Analyse
 • Energi- og miljøfysikk
 • Hydro- og gassdynamikk
 • Hydroteknikk
 • Hydroteknologi
 • Jord- og vannfag
 • Numerikk
 • Numerisk matematikk
 • Strømningsmekanikk
 • Teknologiske fag
 • VAR-teknikk
 • Vassdragsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig 100/100 23.05.2012 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU