course-details-portlet

TVM4106 - Hydrologisk modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Konsentrerte og fordelte hydrologiske modellar. Oppdatering av modellar og prognosering av tilsig. Bruk av geografiske informasjonssystem i hydrologi. Flom og flomvarsling. Snøhydrologi. Vassdragsmodellar. Simulering av vasskraftsystemet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om:
- Hvordan hydrologiske modeller kan brukes for planlegging og drift av vannkraftverk.
- Teoretisk basis for modellene.
- Hvilke forenklinger og tilnærmelser som må gjøres for praktisk bruk -- Hvilke inngangsdata som kreves, usikkerhet og feil i data og metoder for korreksjon.
- Hvilke krav som stilles til flombeeregninger for damanlegg og de viktigste beregningsmetodene.

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
- Kalibrere og bruke nedbør-avløpsmodellen HBV for å beregne avløp i et nedbørsfelt.
- Beregne snøsmelting med Grtad-dagmodell og Energibalansemodell.
- Bruk av distribuerte modeller.

Generell kompetanse
Studenten kan:
- Se sammenhengen mellom grunnleggende hydrologisk teori og anvendelsen i modeller.
- Vite hvilke problemstillinger som kan løses med forenklede modeller, og hvilke som krever mer kompliserte modeller.
- Forstå hvordan GIS kan brukes for hydroligiske og hydrauliske beregninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar og seminar. Rekneøvingar og øvingar i bruk av simuleringsmodellar. Øvingar i felt. Forelesingar på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltøving
  • Dataøvingar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Killingtveit og Sælthun: Hydrology, 1997.
Beven, K. Rainfall: Runoff modelling, John Wiley, 2001.
Utdrag fra bøker og artiklar.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Hydroteknikk
  • Teknologiske fag
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
  • Vassdragsteknikk
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 19.12.2013 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU